e | C | že | ye

ce spanělština

ES

Význam ce význam

Co v spanělštině znamená ce?

ce

Tipografía.| Nombre de la letra c.

Překlad ce překlad

Jak z spanělštiny přeložit ce?

CE spanělština » čeština

ES

Příklady ce příklady

Jak se v spanělštině používá ce?

Citáty z filmových titulků

On ne se disputera plus, n'est-ce pas?
Už se nebudeme hádat, ano?
Be, ce, che, de, e, efe, ge, hache.
B, C, D, E, F,G, H, E.
Est ce que vous.
Est-ce que vous.?
Llegas tarde ce soir.
Ce soir jdeš pozdě.
Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Staré brambory.
Est-ce que je me trompe, petit bon homme?
Est-ce que je me trompe, petit bon homme.
Non ce I'hai un po ' di roba?
Nemáš aspirin?
Fíjense en la CE-856.
Podívejte se na důkaz CE-856.
Y que sabe Julie sobre ser CE0 de una empresa multimillonaria?
Víš,že Julie bude CEO. Multimilionové společnosti?
Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
Voulez-vouscoucheravecmoi cesoir?
En CE1.
Druhá.
Se llamaba Ce Acatl.
Jmenoval se Ce Acatl.
Ce-sarmo.
Cae-sarm.
Lo raro de los números primos es que entre más te alejas del ce.
Zvláštní na prvočíslech je to, že čím dále jsou od nu.

ce čeština

Příklady ce spanělsky v příkladech

Jak přeložit ce do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Ať počká v 206-ce.
Que espere en la 206.
Est-ce que vous.?
Est ce que vous.
Ce soir jdeš pozdě.
Llegas tarde ce soir.
Che Guevara, vůdce kubánských partyzánů. a Mao Ce-tung, vůdce Komunistické strany Číny do roku 1949.
Che Guevara, líder de la guerrilla cubana. y Mao Zedong, líder del Partido Comunista Chino desde 1949.
Karel Marx, Che Guevara, Lenin a Mao Ce-tung.
Karl Marx, Che Guevara, Lenin y Mao Zedong.
En-ten-tý-ky dva špa-lí-ky bou-le by-la ve-li-ká, ja-ko ce-lá Af-ri. Ne, to nevychází.
Mi barco navega por el mar, y a ti.
Ano, tito fanatiční lupiči, vedeni tzv. Mao Ce-tungem, zaskočili slečnu Johnsonovou na jediný, leč osudný okamžik, a zlikvidovali ji. Tak jako to udělají vždy, když svobodní lidé poleví v bdělosti při obraně demokracie.
Esos ladrones fanáticos, bajo el liderazgo de Mao Zedong. habían cogido a la Srta. Johnson desprevenida. y la destruyeron. como están dispuestos a hacer cada vez que los hombres libres. flaquean en la defensa de la democracia.
Věz-ni-ce.
Pri-sion.
Mao Ce-Tung měl pravdu.
Mao Tse-tung tenía razon.
Lž-í-ce.
Cucharas.
Není pochyb, že Stalin uzavřel pakt s Mao Ce-tungem a jestli se s Čínou dostaneme do konfliktu, poskytne jí atomové bomby.
Es indudable que el pacto entre Stalin y Mao Tse-tung. garantiza que la bomba atómica soviética defenderá a los chinos.
Ce soir!
Maintenant!
Est-ce que je me trompe, petit bon homme.
Est-ce que je me trompe, petit bon homme?
Tohle může dělat i ženská! Mas-tur-ba-ce!
Masturbacion!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Designovaný nástupce Mao Ce-tunga, Chua Kuo-feng, povznesl tento přístup na uměleckou formu.
El sucesor designado de Mao Zetung en China, Hua Guofeng, elevó esta actitud a una forma artística.
Kromě přítomnosti několika vojáků Lidově osvobozenecké armády byste se museli velmi snažit, abyste našli jakékoliv viditelné důkazy o vládnoucím komunistickém režimu nebo jeho zakladateli Mao Ce-tungovi.
Aparte de la presencia de algunos soldados del Ejército Popular de Liberación, habría costado mucho encontrar prueba visible alguna del régimen comunista reinante o de su fundador, Mao Zedong.
Posledním počinem, jehož chce čínský prezident Ťiang Ce-min dosáhnout ve své funkci - tu opustí na sjezdu Komunistické strany, který začíná sedmého listopadu - je uvidět podnikatele ve vedení Strany.
Como acto final de su presidencia, que terminará durante la reunión del Partido Comunista que comienza el 7 de noviembre, Jiang Zemin quiere que los empresarios se unan a la dirigencia del partido.
Paradoxně, leč nikoli nečekaně, se protijaponským nacionalismem inspiroval i Mao Ce-tungův boj proti Kuomintangu.
Paradójicamente, pero no de forma inesperada, la lucha de Mao Tse Tung contra el movimiento Kuomintang también tuvo como inspiración al nacionalismo anti-japonés.
Když se posledně čínský prezident Ťiang Ce-min zúčastnil globálního fóra časopisu Fortune v Hongkongu, dostal od výkonného ředitele vydavatelské společnosti Time-Warner Geralda Levina cenu pojmenovanou podle Abrahama Lincolna.
Cuando el presidente de China, Jiang Zemin, fue al Foro Global de Fortune en Hong Kong, el presidente ejecutivo de la Time-Warner, Gerald Levin, le dió un premio nombrado en honor de Abraham Lincoln.
Zatímco civilní vedení je stále rozptýlenější (každý čínský vůdce od Mao Ce-tunga byl vždy slabší než jeho předchůdce), armáda má od roku 1990 větší autonomii a prudce rostoucí rozpočty.
Al tiempo que el liderazgo civil se va volviendo más difuso (desde Mao Tse Tung cada líder chino ha sido más débil que su predecesor), los militares gozan de una mayor autonomía y presupuestos elevados desde 1990.
Když jsem před několika lety poprvé přijížděl do Číny, prezident Clinton zrovna opouštěl Peking, kde se mu v historické televizní diskusi s čínským prezidentem Ťiang Ce-minem podařilo okouzlit celý čínský národ.
Cuando visité China por primera vez hace unos años, el presidente Clinton de EU acababa de salir de Beijing, donde cautivó al pueblo chino en una histórica discusión televisada con el presidente Jiang Zemin.
V roce 1976, kdy zemřel Mao Ce-tung, bylo venkovské hospodářství v troskách.
Para cuando Mao Zedong murió, en 1976, la economía rural estaba tambaleante.
Tunga v roce 1996 dosadil bývalý čínský president Ťiang Ce-min a v roce 2002 jej Ťiang otevřeně podporoval do druhého období.
Había sido seleccionado cuidadosamente por el ex Presidente chino Jiang Zemin en 1996 y recibió el abierto apoyo de Jiang para un segundo periodo en 2002.
Špehování přesto do Číny nepřišlo ani s počítačovou ani s Mao Ce-tungovou kulturní revolucí.
No obstante, el espionaje interno no llegó ni con la revolución informática ni con la revolución comunista de Mao.
A skutečně: čínský prezident a nejvyšší vůdce země Ťiang Ce-min spoléhá při udržování své vlády na práci špionů ze státního Úřadu pro veřejnou bezpečnost a Úřadu pro národní obranu.
Jiang Zemin, el Presidente y líder máximo de China, se apoya en los espías de la Oficina de Seguridad Pública y de la Oficina de Seguridad Nacional para conservar el poder.
Při své první ze dvou loňských misí do Pekingu se Kim Čong-il zeptal čínského prezidenta Ťianga Ce-mina, jak dospět k tržní ekonomice a neohrozit přitom totalitní diktaturu.
Durante la primera de sus dos misiones a China del año pasado, Kim Jong-il preguntó al presidente Jian Zemin qué hacer para dirigirse hacia una economía de mercado sin abandonar la dictadura autoritaria.
Nepochybujme o tom, že Ťiang Ce-min ví, jak udržet autoritativní režim.
Nadie duda que Jian Zemin sabe cómo mantener un régimen autoritario.
Jejich hlavním tématem - na které se spolu s nimi zaměřuje vesměs celý svět - je nástupnictví prezidenta Ťiang Ce-mina a premiéra Ču Žung-ťi.
Ellos, y el mundo en general, están concentrados en la sucesión del presidente Jiang Zemin y del premier Zhu Rongji.