curiosamente spanělština

zvláštně, zajímavě, podivně

Význam curiosamente význam

Co v spanělštině znamená curiosamente?

curiosamente

Con curiosidad, o ahinco por averiguar, inquisitivamente. Con características singulars, peculiares o inusuales. Con cuidado y atención a los detalles; cuidadosamente. Con limpieza, de modo aseado y pulcro.

Překlad curiosamente překlad

Jak z spanělštiny přeložit curiosamente?

curiosamente spanělština » čeština

zvláštně zajímavě podivně

Příklady curiosamente příklady

Jak se v spanělštině používá curiosamente?

Citáty z filmových titulků

Srta. von Bernburg, hace tiempo que he notado, que, curiosamente, pone Ud. muy pocas faltas.
Slečno von Bernburg, už jsem i povšimla dříve, že udělujete podivně málo černých puntíků.
Curiosamente, al otro lado del pasillo de.
Je to dost kuriózní, právě na konci chodby, kde.
Joan pareció curiosamente afectada cuando usted lo mató.
Joan se to zřejmě velmi dotklo, když jste ji zabil.
Curiosamente, Von Helsing toma a sus vampiros muy en serio.
Je to zvláštní, ale profesor Von Helsing bere upíry vážně.
Curiosamente, ahora mismo no me interesa mi persona.
Abys věděl, tak mi teď nejde o sebe.
Curiosamente bien, especialmente a la epidural.
Překvapivě dobře, hlavně na spinální anestezii.
Pero curiosamente ignorante de su belleza.
Ale neobvykle si neuvědomuje svou krásu.
Bill, curiosamente, se negó al principio a dirigir la obra. con Eve en ella.
Bill, kupodivu, nejdřív odmítl hru režírovat. s Evou v hlavní roli.
Pero me sentía viva y curiosamente poderosa,. y no me importaba que fuese bueno o malo.
Kupodivu jsem však ožila a cítila jsem se silná. nezajímalo mě, jestli je to dobré nebo špatné.
Y ahora dice que, curiosamente, algunas piezas del motor han desaparecido o están dañadas.
A teď říkáte, že kupodivu některé části tohoto motoru chybí nebo jsou poškozené.
Curiosamente, la Naturaleza nos ha dado todas esas cosas. Sólo tuvimos que aprender a usarlas, eso es todo.
Navíc, všechny ty věci nám příroda dala sama, my jsme se jen museli naučit je používat, to je všechno.
La única persona con quien quiero conversar ahora. es, curiosamente, un japonés.
Je jenom jedna osoba s kterou teď chci mluvit. a kupodivu je to japonec.
Un accidente simple, curiosamente, es caro, señor Wilson.
Jednoduchá nehoda je, s podivem, nákladná, pane Wilson.
Curiosamente hacia la derecha.
Zvláštní, že jsou napravo.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Los principales estrategas políticos estadounidenses reconocen que esta estructura de incentivos es un problema -curiosamente, muchos de sus pares europeos todavía no están dispuestos siquiera a discutir estas cuestiones abiertamente-.
Vysoce postavení američtí tvůrci politik přiznávají, že toto nastavení pobídek představuje problém; mnohé jejich evropské protějšky kupodivu dosud neprojevily ochotu tyto otázky otevřeně diskutovat.
Curiosamente, ambas son tanto verdaderas como falsas.
Kupodivu jedna i druhá věta je zároveň pravdivá i nepravdivá.
Curiosamente, un tema tabú de este debate es la población.
Zvláštní je, že téma počtu obyvatel je v této diskusi tabu.
Curiosamente, a una hora al norte de Wall Street, en Bridgeport, Connecticut, el coeficiente Gini -una medición estándar de distribución y desigualdad de ingresos- es peor que en Zimbabue.
Je zarážející, že jednu hodinu jízdy severně od Wall Street, totiž v Bridgeportu ve státě Connecticut, je Giniho koeficient - standardní ukazatel distribuce příjmů a nerovnosti - horší než v Zimbabwe.
Curiosamente, fue Bill Hamilton, junto con el científico político Robert Axelrod y el biólogo evolutivo Robert Trivers, quienes formalizaron los modelos detrás de la evolución de la reciprocidad.
Je ohromující, že to byl Bill Hamilton, společně s politologem Robertem Axelrodem a evolučním biologem Robertem Triversem, kdo model skrytý za evolucí reciprocity formalizoval.
Curiosamente, algunos funcionarios en Beijing se quejaron de las tácticas toscas de los que llegaron a manejar las cosas en Hong Kong.
Není přitom bez zajímavosti, že na neomalenou taktiku lidí, kteří byli vysláni do Hongkongu, aby jej řídili, si stěžovali dokonce někteří pekingští úředníci.
En este contexto, algunos de los debates educativos del momento suenan curiosamente anacrónicos.
V tomto kontextu zní některé dnešní diskuse o vzdělání podivně anachronicky.
Curiosamente, un vistazo más cercano al desempeño de Japón durante la última década sugiere pocas razones para que tener un sentimiento bajista persistente.
Zajímavé je, že bližší pohled na výkon Japonska v uplynulých deseti letech dává jen málo důvodů k trvalému optimismu.
Curiosamente, muchos proveedores de pornografía, en un principio, creían que un video de mejor calidad haría que su producto fuera más deseable.
Je zajímavé, že mnozí dodavatelé pornografie se zprvu domnívali, že jejich produkt se vyšší kvalitou obrazu stane přitažlivějším.
Curiosamente, en Teherán, Irán, la elección es marcadamente a favor de una identidad iraní más que musulmana.
Bez zajímavosti není, že v íránském Teheránu lidé výrazně upřednostňují svou íránskou, nikoliv muslimskou identitu.
Curiosamente, los reguladores habían permitido que los bancos chipriotas incurrieran en las prácticas que habían originado sus problemas.
Je pozoruhodné, že regulační orgány kyperským bankám dovolily používat praktiky, jež vyústily až v jejich potíže.
Curiosamente, pareciera que el mercado de bonos todavía no tiene conciencia de este riesgo.
Trh cenných papírů jako by si překvapivě nebyl tohoto rizika téměř vědom.
Curiosamente, esto no ha sido motivo de reproches contra Israel (al menos, por ahora), lo cual se debe, en parte, a que Obama y otros líderes ya consideran a Irán una amenaza más seria y, por consiguiente, sienten la necesidad de tomar medidas adecuadas.
Kupodivu ho nikdo Izraeli nepředhazuje, alespoň ne zatím, a to částečně i proto, že Obama a další vedoucí představitelé nyní pokládají Írán za závažnější hrozbu, a proto cítí potřebu podniknout odpovídající akci.
PRINCETON - Los movimientos de protesta que han estallado en todo Occidente, desde Chile hasta Alemania, han permanecido curiosamente indefinidos y no se han analizado.
PRINCETON - Protestní hnutí, která vzplála napříč západní polokoulí od Chile až po Německo, zůstávají dosud překvapivě nedefinovaná a nedostatečně analyzovaná.

Možná hledáte...