curiosidad spanělština

zvědavost

Význam curiosidad význam

Co v spanělštině znamená curiosidad?

curiosidad

Deseo de ver, averiguar o saber alguna cosa. Aseo limpieza. Cuidado de hacer una cosa con primor. Dícese de lo que es curioso o primoroso.

Překlad curiosidad překlad

Jak z spanělštiny přeložit curiosidad?

Příklady curiosidad příklady

Jak se v spanělštině používá curiosidad?

Citáty z filmových titulků

Tengo curiosidad y estoy preocupada.
Nejsem zvědavá, jenom mám strach.
Pensé que al menos vendrían a ver por curiosidad.
Myslel jsem, že lidi přijdou, i kdyby jenom ze zvědavosti.
Un momento de curiosidad podría conducirlos a una vida entera de sufrimiento.
Všichni se bojí lorda Choie.
Tenía más curiosidad sobre el pasado. que sobre el presente.
Zdálo se, že ho víc zajímá minulost než současnost.
La curiosidad empuja al joven Hoffmann.
Zvědavost pohání mladého Hoffmanna.
No tienes sueños ni curiosidad.
Nemáte žádné sny, nejste zvědavý.
Existe gracias a la curiosidad de un hombre.
Nebýt lidské zvědavosti, tak bychom ji neměli.
Debemos ampliar los conocimientos de la humanidad, no satisfacer nuestra curiosidad.
Naší úkolem je rozšířit souhrn lidských vědomostí o minulosti, a ne uspokojovat vlastní zvědavost.
Siento más curiosidad que usted.
Na tu mumii jsem ještě zvědavější než vy.
Además, sabe, no sería justo despertar mi curiosidad y al final no contarme nada.
Kromě toho, víte, že není správné, vzbudit zvědavost. a pak neříci nic.
Era dios y rey en el mundo que conocía pero llegó a la civilización como un cautivo para satisfacer su curiosidad.
Ve svém světě byl králem a bohem. ale teď přichází k nám jako pouhý zajatec aby ukojil vaši zvědavost.
No lo sé, pero me mata la curiosidad.
Já nevím, ale svědí mě nos.
No, sentía una curiosidad natural.
Nezdála se vám nějaká podezřívavá? Jen zvědavá.
Yo sólo. Sólo es curiosidad.
Jsem jen zvědavý.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Además, la espectacular democratización de las costumbres en los últimos 20 años ha conducido a un enorme aumento de la curiosidad humana sobre las personas que están en los reflectores: quiénes son nuestros líderes, cómo viven, qué creen en realidad.
Dramatická demokratizace mravů v posledních 20 letech navíc nesmírně posílila zvědavost vůči lidem v záři reflektorů: kdo jsou naši vůdci, jak žijí a v co doopravdy věří.
Lo que era una curiosidad teórica que planteó John Maynard Keynes en la década de los treinta se ha convertido en el problema fundamental al que se enfrentan las economías más grandes del mundo.
Co bývalo teoretickou kuriozitou, již nadnesl John Maynard Keynes ve 30. letech, stalo se závažnou záležitostí, jíž čelí zodpovědní úředníci největších světových ekonomik.
Lo que primero asombraba era el aspecto juvenil de Clinton, una risa alegre y unos ojos azules que parecían un poco demasiado redondos cuando nos miraba con curiosidad.
Na první pohled bije do očí mladistvý vzhled Clintonové, její zářivý úsměv a modré oči, které se zdají snad až příliš kulaté, když se na nás zvídavě dívá.
El otro auditorio se compone de niños más pequeños, cuya apertura y curiosidad innata no han sido sofocadas aún por la escolarización oficial.
Další cílové publikum tvoří mladší děti, jejichž otevřenost a vrozenou zvídavost ještě nezadusila formální výuka.
Los seres humanos seguirán presionando en nuestros límites actuales, ya sea por necesidad, curiosidad, placer o codicia, por lo que habrá sin lugar a dudas más saltos de virus.
Lidstvo bude nadále překračovat existující hranice, ať už z nezbytnosti, zvědavosti, pro zábavu nebo z chamtivosti, a proto nepochybně dojde k dalším mezidruhovým přenosům virů.
Hoy la alta inflación parece tan remota que muchos analistas la ven poco más que como una curiosidad teórica.
Dnes se vysoká inflace zdá tak vzdálená, že k ní řada analytiků přistupuje jako k pouhé teoretické zvláštnosti.
Cuando Blanchard propuso su idea por primera vez, yo sentí curiosidad, pero también escepticismo.
Když Blanchard přišel se svým návrhem poprvé, byl jsem nadšený, ale skeptický.
Pero gran parte del problema se debe a un prensa desinformada, insuficientemente instruida y carente de curiosidad.
Velká část problému však pramení z existence špatně informované, nedovzdělané a málo zvídavé novinářské obce.
La religión sigue siendo una materia obligatoria en todos los programas universitarios, mientras que se ponen trabas a la curiosidad, el pensamiento crítico y el análisis objetivo.
Náboženství je ve všech univerzitních osnovách stále povinným předmětem, zatímco zvídavost, kritické myšlení a objektivní analýza jsou všeobecně potlačovány.
Pero igualmente cierto es que la curiosidad es una poderosa fuerza motriz en el descubrimiento científico.
Neméně jisté je však to, že zvídavost je mocnou hnací silou vědeckých objevů.
De hecho, junto con el talento y el interés, así como la habilidad matemática u otro tipo de habilidades cuantitativas, la curiosidad es una característica necesaria de cualquier científico exitoso.
Vedle talentu a zájmu a dále matematických či jiných kvantitativních schopností je zvídavost nezbytnou vlastností každého úspěšného vědce.
La curiosidad traiciona la pasión emocional.
Zvídavost prozrazuje citovou vášeň.
Sin embargo, la avidez de conocimiento que lleva a la curiosidad innata a trascender determinados horizontes alguna vez deja de ser desenfrenada.
Touha po poznání, která pohání vrozenou zvídavost k překračování stávajících obzorů, však nezůstává neomezená.
La curiosidad es insaciable y, en la investigación, está consustancialmente asociada al carácter imprevisible de los resultados.
Zvídavost je nenasytná a ve výzkumu je nerozlučně spjata s nepředvídatelností výsledků.

Možná hledáte...