interrumpir spanělština

přerušit

Význam interrumpir význam

Co v spanělštině znamená interrumpir?

interrumpir

Detener la continuación de algo que se extiende en el lugar o en el tiempo. Impedir u obstaculizar la palabra a alguien que está hablando.

Překlad interrumpir překlad

Jak z spanělštiny přeložit interrumpir?

interrumpir spanělština » čeština

přerušit ukončit skončit

Příklady interrumpir příklady

Jak se v spanělštině používá interrumpir?

Citáty z filmových titulků

Siéntate y no vuelvas a interrumpir al presidente.
Sedni si a přestaň přerušovat prezidenta.
Siento interrumpir tu trabajo, pero esto es muy importante.
Je mi líto že tě otravuji, zlato. Podívej se na sebe. Ale tohle je opravdu důležité.
Estarás molesto con tu madre por interrumpir tu clase.
Jistě se zlobíš na svou matku, že ti brání ve výuce.
Siento interrumpir esta serenata, pero desearía que te acostaras.
Promiň, že tu serenádu přerušuji, ale je čas jít na kutě.
No me gusta interrumpir cuando la gente se divierte.
Nerad někomu kazím zábavu.
Interrumpir el examen.
Zastavte to vyšetrení.
Quizá podáis interrumpir vuestro viaje y cenar conmigo mañana.
Snad příště, nebo přerušte cestu - a zítra spolu povečeříme.
No quiero interrumpir su cena.
Nerad bych vás rušil u oběda.
Odio interrumpir el festejo de esta forma. pero se trata de un asunto oficial.
Nerad takhle přerušuji veselí. ale mám tu úřední oznámení.
Siento interrumpir tu lección clásica, pero ha sonado la campana y estos antiguos romanos llegarán tarde a la capilla.
Nerad ruším tvoji lekci klasiky, ale zvoní a tihle staří Římané přijdou pozdě do kaple.
Odiaría interrumpir mi trabajo actual.
Nerada bych přerušovala svoji současnou práci.
No quisiera interrumpir, pero he tenido cinco niños.
Nechci se vnucovat, ale já jsem měl pět dětí.
Lamento interrumpir su hora de almuerzo.
Nechci vám narušovat dobu oběda.
No quisimos interrumpir, pero el hombre dijo que era de parte de su papi.
Nechtěli jsme vyrušovat, ale muž na drátu říká, že je to od vašeho tatínka.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Los controles fronterizos israelíes han reducido la corriente de personas que cruzan la frontera a un goteo y han sofocado la economía de Gaza, al interrumpir las importaciones y exportaciones y los suministros de combustible y electricidad.
Byl jsem ale také svědkem toho, jak se Izrael mstí vzdušnými údery a ozbrojenými vpády do pásma Gazy, včetně Džabalíje.
Analicemos la manera en que el Kremlin intenta chantajear a sus vecinos amenazando con interrumpir su suministro de energía.
A stačí se podívat, jak se Kreml snaží vydírat sousedy tím, že ohrožuje jejich dodávky energií.
El objetivo principal sería interrumpir el surgimiento de una amenaza que todavía se está gestando.
Klíčovým cílem by pak bylo přerušit realizaci hrozby, která stále sílí.
Se debe hacer más para interrumpir el reclutamiento de terroristas, con lo que se reducirá la amenaza antes de que se materialice.
Musíme dělat víc pro přerušení náboru teroristů a tím zmenšit hrozbu dříve, než vyvstane.
Este verano, unos amigos que viven a pocos kilómetros de nosotros en la Montana rural, en la parte occidental de los Estados Unidos, tuvieron que interrumpir la cena, cuando un oso negro salió de entre los árboles.
Přátelé, kteří bydlí jen několik kilometrů od nás ve venkovské oblasti Montany na západě USA, museli letos v létě přerušit oběd, když zpoza stromů znenadání vyšel medvěd černý.
Sin embargo, interrumpir la caída de 2008-2009, agotó sus recursos intelectuales y políticos.
Když ale zastavily skluz let 2008-2009, došla jim intelektuální i politická munice.
China podría aplastar a Corea del Norte en un solo día limitándose a interrumpir los suministros de alimentos y combustible.
Čína by mohla Severní Koreu rozdrtit za jediný den pouze tím, že by jí zastavila dodávky potravin a paliva.
Se debe interrumpir la caza de ballenas porque provoca sufrimiento innecesario a animales sociales, inteligentes y capaces de disfrutar de sus vidas.
Lov velryb by měl ustat, protože způsobuje zbytečné utrpení společenským a inteligentním živočichům schopným těšit se ze života.
Y la creciente y persistente desigualdad tal vez dé lugar a crisis sociales que podrían interrumpir el crecimiento y afectar la competitividad.
A neustálá, bobtnající nerovnost by mohla zapříčinit sociální krize, jež by mohly zpřetrhat růst a narušit konkurenční schopnost.
Pero al final decidió interrumpir sus vacaciones y ofrecer cantidades de ayuda que fueron aumentando en una competencia global que promete beneficiar a quienes están urgidos de esa ayuda.
Nakonec se ale rozhodl přerušit dovolenou a nabídl pomoc, jejíž výše byla následně poopravena směrem vzhůru pod tlakem celosvětového soutěžení, které je příslibem naděje na pomoc pro všechny, kdo ji zoufale potřebují.
A pesar de la inyección masiva de capital y de la seguridad sin precedentes, los insurgentes se las han ingeniado para interrumpir o reducir la producción y la exportación petrolera varias veces desde la invasión.
Navzdory obrovským finančním injekcím a bezprecedentní ochraně se povstalcům několikrát od invaze podařilo produkci a vývoz ropy zastavit či zpomalit.
El crecimiento ha sido fuerte. Si bien pudo haber sido más fuerte bajo políticas más favorables, el aumento en los niveles de vida sólo se podría interrumpir con errores enormes debido al incremento de la productividad en la región.
Růst je silný; byť by byl za příznivějšího politického uspořádání ještě silnější, zvyšování životní úrovně by s ohledem na přírůstky produktivity v regionu mohly zhatit jedině obrovské chyby.
Sin embargo, logró interrumpir el impulso de una intervención militar.
Přerušil však směřování k vojenské intervenci.
Su aparente falta de ética crece por el hecho de que en este preciso momento Rusia está amenazando con interrumpir el abastecimiento de gas a Ucrania si ese país no cede a las demandas de precios del gigante del gas propiedad del Kremlin, Gazprom.
Jeho zřetelné morální selhání ještě prohlubuje skutečnost, že právě v současnosti Rusko vyhrožuje, že odřízne ukrajinské dodávky plynu, pokud se Ukrajina nepoddá cenovým požadavkům kremelského státního plynařského behemota Gazpromu.

Možná hledáte...