inutilidad spanělština

zbytečnost

Význam inutilidad význam

Co v spanělštině znamená inutilidad?

inutilidad

Condición o carácter de inútil.

Překlad inutilidad překlad

Jak z spanělštiny přeložit inutilidad?

inutilidad spanělština » čeština

zbytečnost bezvýslednost

Příklady inutilidad příklady

Jak se v spanělštině používá inutilidad?

Citáty z filmových titulků

La policía pensó que las imágenes podrían ser útiles, y de verdad que lo son, para demostrar la inutilidad de ciertos métodos, o al menos sus inconvenientes.
Policie si myslela, že by tyto filmy mohly být užitečné. A jsou užitečné. Demonstrují marnost osvědčených metod a jejich nevýhody.
No voy a tratar de probar la inutilidad de la historia.
Nehodlám dokazovat užitečnost dějin.
Rezo. para que la Providencia Omnipotente. convoque a las personas de buena voluntad. y les haga ver la inutilidad total de la guerra.
Modlím se, aby všemohoucí prozřetelnost vnukla všem lidem dobré vůle poznání, že války jsou smutné a zbytečné.
Y ahora, a riesgo de poner freno a la maravillosa sensación de fatalidad e inutilidad, me gustaría saludar a algunos grupos.
A teď, možná že riskujeme oslabení oné báječné atmosféry zániku a nicoty, která zde dnes večer panuje, ale přesto bych rád mezi námi přivítal některé hosty.
Estoy cansado de ésta vida de inutilidad.
Už mě unavuje tenhle život bez užitku.
La inutilidad, típico rasgo masculino. Como ven, nos llevamos bien perfectamente sin ellos.
Jak vidíte, dokážeme se bez nich bez problému obejít.
Golpear a los chicos malos debió haberme hecho sentir bien, pero al volver al apartamento con jardín, seguía experimentando esa sensación de inutilidad y ataques subsecuentes de profunda depresión.
Ničení zloduchů mi dodávalo dobrý vnitřní pocit. Ale když jsem byl doma ve svém altánu, přepadaly mě opět pocity neužitečnosti, bezmoci a hluboké deprese.
Nos empujas a la ruina con tu inutilidad.
Drahá, vy jste mrtvá váha na potápějící se lodi.
El sufrimiento, la inutilidad, está empezando a afectarme.
Utrpení, beznaděj- Začíná mě to dostávat.
Así es. Sigan trabajando con sus chismes y cachivaches. Todo será un monumento a la inutilidad cuando mi plan se haga realidad.
Pěkně se sem nacpat se svými hračkami, a až se uskuteční můj plán, stanou se pomníkem zmaru.
La toma de San Román fue una perfecta inutilidad estratégica.
Dobytí San Románu bylo strategicky zbytečné.
Cruzaste la línea de la inutilidad.
Právě ses stala naprosto nepoužitelnou.
Un ataque de Loveless será una exhibición de inutilidad.
Jakýkoliv Bezláskův útok na vlak je marný.
Durante dos días, hizo poco. Pensó en el suicidio, su irónica inutilidad.
Myslel na sebevraždu, na její paradoxní užitečnost.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Cuestiones como el cambio climático y el suministro de energía ya demuestran la inutilidad de la acción nacional aislada y la importancia crítica tanto de la profundización como de la ampliación de la UE.
Otázky jako změna klimatu a dodávky energií už teď dokládají marnost izolovaných národních snah a zásadní význam prohlubování a zároveň rozšiřování EU.
Según ese razonamiento, lo que hace atractivo al poeta, el pintor y el cantante es la inutilidad combinada con la dificultad de su actividad.
Povedeme-li toto uvažování dále, přitažlivost básníka, malíře a zpěváka plyne z neužitečnosti a zároveň obtížnosti jeho činnosti.

Možná hledáte...