invasor spanělština

uchvatitel, nájezdník

Význam invasor význam

Co v spanělštině znamená invasor?

invasor

Que invade.

Překlad invasor překlad

Jak z spanělštiny přeložit invasor?

invasor spanělština » čeština

uchvatitel nájezdník vetřelec okupant

Příklady invasor příklady

Jak se v spanělštině používá invasor?

Citáty z filmových titulků

Estoy intentando averiguar qué pretende este invasor.
Já zjišťuji, kdo je tady ten černý cizinec.
Para dividir la Confederación y humillarla para siempre el gran invasor marchó dejando tras de si un sendero de destrucción que se extendía desde Atlanta hasta el mar.
Aby Konfederaci zcela ochromil a pokořil, Velký dobyvatel zdevastoval 60 mil široké pásmo sahající od Atlanty až k moři.
Y con ellos llegó otro invasor más cruel y despiadado que el enemigo los politicastros.
Mnohem horší než vojsko: Přivandrovalci ze Severu.
Iban con decenas de porteadores como un ejército invasor.
Víte proč? Lezli s 50 nebo 60 nosiči ve skupině, dělali hluk jako malá armáda.
Pero desertar de las filas del invasor. no prueba la pureza de tus ideales.
Dezerce z řad útočníka nedokazuje čistotu tvých ideálů.
Puesto que hay una región que resiste victoriosamente al invasor.
Ale má to háček.
Es un invasor. Venimos en misión de paz.
Vyskytne se jen když už se tělo nemůže regenerovat.
Es un ritual muy elaborado por medio del cual el rabino o sacerdote trata de expulsar al supuesto espíritu invasor.
To je konvenční rituál, při kterém se rabín nebo kněz snaží vyhnat tzv. ducha vetřelce.
Decimos: saludos y buenos deseos en estos momentos criticos, de lucha contra el invasor de nuestro pais.
Říká: pozdravuji a nejlepší přání v těchto kritických chvílích vašeho boje proti vetřelcům.
Los nobles y las gentes de condición levantaban lealmente regimientos para resistir al invasor.
Šlechtici a lidé s postavením. oddaně založili regimenty, které by odolaly útočníkům.
En 1944, Madeleine Doinel, una guapa parisina de 19 años, fue, como tantos otros, a recibir a las tropas americanas que echaron de nuestra tierra al invasor.
V srpnu 1944 Madeleine Doinelová, devatenáctiletá Pařížanka, vítala jako tisíce dalších americkou armádu, která od nás vyháněla nepřítele.
Tal vez porque Leni ve la oportunidad de ayudar a Michelle o tal vez porque Leni quiere saber qué clase de hombre hay oculto en este invasor enemigo.
Možná proto, že Lenny vidí příležitost, jak pomoci Michelle. ale možná Lenny chce vědět, který muž. se skrývá v tom nepřátelsky vypadajícím autě.
Solo soy un invasor reciente.
Nebydlím zde příliš dlouho.
Era 1945. el invasor aleman estaba en retirada. Yo mismo fui uno de muchos heroes valientes que. durante años lucho en las montañas.
Byl rok 1945. vetřelí Němci se stahovali. já osobně byl jeden z těch odvážných hrdinů. co po léta bojovali v horách.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Desde que la Unión Soviética retiró su ejército invasor de ese país, ha existido un vacío político.
Od chvíle, kdy odsud Sovětský svaz stáhl svá okupační vojska, existovalo v zemi politické vakuum.
Algunos huyeron, presas del pánico ante el ejército invasor, y algunos fueron expulsados: la acostumbrada imagen llena de complejidades y problemas morales que surge en tales situaciones.
Někteří uprchli v hrůze před invazní armádou, jiní byli vyhnáni - vyvstal obvyklý spletitý a morálně problematický obraz, jehož jsme v podobných situacích svědky.

Možná hledáte...