invocar spanělština

zavolat, odvolávat

Význam invocar význam

Co v spanělštině znamená invocar?

invocar

Llamar en favor. Dirigir súplicas, implorar a un ser superior o deidad. Tomar en boca.

Překlad invocar překlad

Jak z spanělštiny přeložit invocar?

invocar spanělština » čeština

zavolat odvolávat

Příklady invocar příklady

Jak se v spanělštině používá invocar?

Citáty z filmových titulků

Parsons que fue un brillante Ingeniero Astronautico entabló correspondencia y a la edad de 13 años ya había comenzado a invocar a espíritus malignos y demonios valiéndose de rituales mágicos que había aprendido del Satanista británico Aleister Crowley.
Geniální raketový inženýr PARSONS přišel brzy do kontaktu s SS důstojníkem WERNEREMEM VON BRAUNEM. Ve věku 13 let začal vyvolávat zlé duchy a démony pomocí magických rituálů, které se PARSONS naučil od britského okultisty ALEISTERA CROWLEYHO.
Jack Parsons nacido en aquella fecha profética intentaría posteriormente invocar la encarnación de Babilonia y hacer un pacto afirmando que en verdad él era el anticristo.
JACK PARSONS, se narodil v tento předpovídaný den a později se snažil provést reinkarnaci BABYLONU, a také podepsal přísahu kde uvádí, že byl opravdu ANTIKRIST.
Si no fuera inoportuno invocar la justicia humana delante de esta tumba que nos acerca a la justicia divina, diría que la ciudad entera comparte su deseo de venganza.
Na dosah Boží prozřetelnosti se nelze před tímto hrobem dovolávat lidské spravedlnosti. Jinak bych řekl, že celé město volá po pomstě.
Tan sólo yo puedo invocar el poder del genio.
Jenom já umím vyvolat sílu džina.
Uno no puede invocar el futuro. - Pero sí puede cambiar el presente.
Jeden muž nezmění budoucnost.
Así lo prometimos al invocar a los Dioses del Mal.
Tak sloužíme zlým bohům.
Mientras se pronuncian en voz alta las palabras necesarias para invocar a los diablos.
Potom jsem vyřkla slova: Musíte naslouchat rozkazům ďábla.
Que Dios te perdone, acabas de invocar al rey de las tinieblas y has rechazado la infinita sabiduria de Dios.
Právě jsi vyvolávala království temnoty a odmítla nekonečnou moudrost boží. A nyní to popíráš.
Tan sólo quedaba una opción: invocar un mito, la fe, manipulación.
Zbylo jen jedno: vytvořit mýtus, víru, manipulovat.
No puedo creer que él no haga nada mejor que invocar temas legales y salvar culpables.
Těžko ale věřit, že Edward Dodd nemá nic lepšího na práci. než se dovolávat vznešených právních konceptů na ochranu vinných syčáků.
Tener uno es como invocar sus poderes.
Mít ho u sebe znamená přivolávat jeho moc.
Si no permite que su voto cuente, no tendré otra opción que invocar el voto de censura contra la presidenta.
Pokud nenecháte její hlas započítat, nebudu mít na vybranou a budu volat po hlasování o nedůvěře v předsedkyni.
Y cuando llevaba esa cruz, cualquier tipo normal hubiera pateado a los hombres a la izquierda y a la derecha y hubiera huido colina abajo antes de que alguien pudiera invocar el poder de Poncio Pilatos.
A když si nesl ten kříž na kopec. Každý normální chlap by nakop toho cápka po levici, praštil toho po pravici a byl by za tím zeleným pahorkem, než bys řekl Pilát Pontský.
Todos sabemos invocar el miedo para lograr lo que queremos.
Jak často jsme schopni vyčarovat strach jen abychom ospravedlnili to, co činíme.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pero al invocar la solidaridad con los islamistas en todo el mundo, esos expertos han creado una alta demanda para sus servicios.
V tuto chvíli se zdá, že úsilí pákistánských tvůrců bomby rozprodávat nukleární tajemství je zmařeno.
Al invocar la democracia para justificar la invasión de Iraq, Bush implicaba que se podía imponer por la fuerza de las armas.
Když Bush odůvodňoval invazi do Iráku vzýváním demokracie, naznačovalo to, že demokracii lze uvalit pod namířenými hlavněmi zbraní.
La posibilidad de un futuro económico más brillante debería ser una motivación suficientemente grande como para invocar el mismo tipo de liderazgo con el que Europa logró renacer de las cenizas tras la Segunda Guerra Mundial.
Možnost zářnější ekonomické budoucnosti by však měla být natolik lákavou odměnou, že probudí stejného vůdčího ducha, jaký vyvedl Evropu z popela druhé světové války.
Después de todo, no fue sólo la indignación moral, sino también un interés calculado, lo que el 12 de septiembre los llevó a invocar, por primera vez, el artículo V del Tratado de la OTAN.
Ostatně nebylo to jen morální pobouření, ale i vypočítavý vlastní zájem, který je hned 12. září přiměl uplatnit článek 5 Severoatlantické dohody.
Una consecuencia inmediata sería abandonar el intento de EEUU de procesar a Saddam Hussein por su cuenta e invocar a un tribunal internacional.
Jedním z bezprostředních důsledků by bylo, kdyby se USA vzdaly snahy soudit Saddáma Husajna samotné a zasadily se o ustavení mezinárodního tribunálu.
La tercera conclusión es que ahora ya es extremadamente difícil, tal vez imposible, pensar que el Artículo 5 se pueda invocar de nuevo.
Třetím závěrem je, že jen ztěží si teď dokážeme představit, že by byl článek 5 znovu někdy použit.
Invocar el pragmatismo para justificar la continuación de las violaciones a los derechos humanos en Cuba meramente porque las reformas económicas podrían evitar un éxodo masivo a México y Florida es una mala idea.
Vzývat pragmatismus jako obhajobu pokračujícího porušování lidských práv na Kubě jen proto, že hospodářské reformy by mohly zadržet masový exodus do Mexika a na Floridu, není vůbec dobrý nápad.
La mejor forma de hacer que la autodefensa cobre sentido es invocar dos principios que subyacen al concepto de justificación en derecho tanto interno como internacional.
Nejlepším způsobem posuzování oprávněnosti sebeobrany je opírat se o dva principy, které představují základ právních nároků jak podle národního, tak podle mezinárodního práva.
Al invocar el fantasma de Hitler con demasiada frecuencia, trivializamos la enormidad de lo que realmente hizo.
Příliš častým vyvoláváním Hitlerova ducha trivializujeme hrůznost toho, co skutečně spáchal.
Se verán limitados, sin embargo, por su incapacidad para invocar el apoyo estable de un bloque político.
Omezovat je však bude neschopnost vládnout stabilní podporou určitého politického bloku.
Después de todo, decir que alguien representa al mal es invocar un deber moral de destruirlo.
Vždyť nazvat něco zlem znamená odvolávat se na mravní povinnost zničit je.
Ante la Convención, parecía querer invocar al viejo Obama y así cautivar y conmover, pero ese hombre ya no existía.
Na sjezdu podle všeho doufal, že se mu podaří vyčarovat starého Obamu, aby okouzloval a šplhal k výšinám, jenže starý Obama už jednoduše nebyl k mání.

Možná hledáte...