involucrar spanělština

vměšovat se, plést se, míchat se

Význam involucrar význam

Co v spanělštině znamená involucrar?

involucrar

Contener o llevar en sí algo, generalmente un conjunto de temas, asuntos, procesos, etc. Introducir temas, notas o asuntos adicionales dentro de algo que se escribe o dice. Hacer que alguien quede conectado o comprometido con un asunto o situación.

Překlad involucrar překlad

Jak z spanělštiny přeložit involucrar?

involucrar spanělština » čeština

vměšovat se plést se míchat se

Příklady involucrar příklady

Jak se v spanělštině používá involucrar?

Citáty z filmových titulků

Los nazis, con su antisemitismo malévolo, no dejan de involucrar a los alemanes. para proscribir costumbres religiosas antiquísimas.
Nacisté, v jejich nenávistí naplněném antisemitismu, neustoupí před zapojením Německých obyvatel do jejich sporu s dobovými náboženskými zvyky. Tvrdí, že je to jen kruté zacházení se zvířaty.
Prepararé un informe más detallado para usted. Creo que tenemos suficiente evidencia contra Zachetti y contra la Sra. Dietrichson para involucrar a la policía.
Připravuji pro vás detailnější zprávu a věřím že už máme proti Zachettimu a paní Dietrichsonové dostatek důkazů k odůvodnění policejní akce.
El miedo me hizo pensar que debía alejarme de ahí para evitar involucrar a Laura.
V té panice jsem si řekl, že bych jí do toho tím pádem namočil.
No me gustaría involucrar a su hija en un escándalo, pero si la prensa.
Chtěl bych jméno vaší dcery uchránit před pomluvami. Ale jestli noviny.
Cuando el Sr. Eastman nos contrató para defenderte, hicimos un trato para no involucrar a la Srta. Vickers en el asunto.
Když nás pan Eastman pověřil vaší obhajobou, dohodli jsme se, že slečnu Vickersovou do případu nebudeme zatahovat.
Mala señal. No se puede involucrar en esto.
Do toho se nesmíte namočit.
Todos los implicados pensaron que si lo devolvía, podrían evitar involucrar a la policía.
Všichni si mysleli, že když ty peníze vrátí, tak do toho policii nebudou tahat.
No tengo el menor interés en involucrar al Maestro en un escándalo.
Nemám zájem zaplést mistra do nějkého skandálu.
Creo, Señor Rolling, que sería más prudente no involucrar a la policía en esto.
Zdá se mi, pane Rollingu, že by bylo rozumější do toho policii nezatahovat.
Sé que si le envío a Khartoum, hará triquiñuelas, excederá sus órdenes, y en nombre de alguna mística necesidad, evidente sólo para usted, hará ingeniosamente lo mejor que pueda para involucrar a este gobierno a más no poder.
Já vím, že když vás pošlu do Chartúmu, budete hrát špinavou hru, porušovat příkazy, a ve jménu nějaké mystické nezbytnosti, zjevné jen vám uděláte to nejlepší co umíte aby jste se angažoval za tuto vládu.
De haber sabido lo mucho que me iba a involucrar, habría obedecido a mi primer impulso y me habría ido.
Kdybych byl věděl, jak moc se do toho zapletu, poslechl bych svůj instinkt a odešel.
Nos podría involucrar con la policía.
Zapletli bychom se možná s policií.
No podía involucrar a nadie más.
Potřebovala jste pevné svědectví psychoanalytika.
Mac, por si me equivoco, no quiero involucrar al muchacho.
Ale v každým případě, mám toho kluka rád. Máš pravdu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Este es el momento de comenzar a pensar en cómo involucrar a todos los países, incluidos los grandes emisores de gases, en las conversaciones sobre qué hacer después de la caducidad del tratado en 2012.
Je na čase, aby se během rozhovorů o tom co dělat, až úmluva v roce 2012 vyprší, začalo přemýšlet, jak angažovat všechny státy, včetně velkých producentů emisí.
En resumen, la diplomacia -y la diplomacia estadounidense en particular- suele involucrar dinero.
Stručně řečeno se diplomacie - a obzvláště americká diplomacie - často točí kolem peněz.
Eso anuncia el espectro de la lucha en las calles de Bagdad, el uso desesperado de armas biológicas o químicas, un ataque para involucrar a Israel, numerosas muertes militares y civiles y una destrucción aún mayor de una sociedad ya devastada.
To vyvolává hrozbu pouličních bojů v Bagdádu, použití biologických nebo chemických zbraní ze zoufalství, útoku, který se pokusí zaplést do sporu Izrael, množství vojenských i civilních ztrát a další destrukce zpustošené společnosti.
Una forma de debilitar estas resistencias es involucrar no sólo a los ministros y jefes de gobierno en el intercambio de información sobre el diseño de políticas, sino también a aquéllos que se resisten al cambio, los sindicatos en particular.
Jedním způsobem, jak tuto rezistenci oslabit, je zapojit do výměny informací o politických záměrech nejen ministry a hlavy vlád, ale také ty, kdo změně vzdorují, zejména odborové svazy.
La razón más obvia para el accionar del FMI es que Europa no estaba pudiendo enfrentar sus propios problemas, y tenía el poder y la influencia para involucrar al Fondo.
Nejočividnějším důvodem k akci MMF byla skutečnost, že Evropa nedokázala řešit vlastní problémy, ale přitom měla dost síly a vlivu, aby do řešení zapojila fond.
Estados Unidos advirtió a Israel que no se debía involucrar e Israel se vio obligado a obedecer.
USA varovaly Izrael, aby se nezapojoval, a Izrael byl nucen se podřídit.
A medida que su mandato se acerque a su final (faltan dos años para las próximas elecciones presidenciales), se sentirá aún menos inclinado a involucrar a México en aventuras extranjeras.
Jak se jeho funkční období krátí (příští prezidentské volby jsou už za dva roky), bude čím dál méně nakloněn tomu, že by Mexiko angažoval do zahraničních avantýr.
Una tercera perspectiva destaca que la voluntad occidental de involucrar a la Unión Soviética tanto como de confrontarla desempeñó un papel importante en la manera en que se desarrolló la historia.
Ještě jiný úhel pohledu zdůrazňuje, že významnou roli při utváření dějin sehrála ochota Západu nejen Sovětský svaz konfrontovat, ale také ho zapojovat do struktur.
En una segunda ronda de ajustes será necesario involucrar a otras economías que van a un ritmo acelerado sin aplastar la voz de los más pobres.
Ve druhém kole úprav bude třeba zahrnout další rychle rostoucí ekonomiky, aniž by to rozdrtilo hlas nejchudších.
Esto funcionó por algún tiempo, pero un supuesto intento de involucrar a Estados Unidos más abiertamente en la política paquistaní debilitó, en lugar de fortalecer, su permanencia en el poder.
To po jistou dobu fungovalo, ale domnělý pokus vtáhnout Spojené státy otevřeněji do pákistánské politiky jeho mocenskou kontrolu neposílil, nýbrž oslabil.
Al involucrar a Ishayev (uno de los representantes de los rusos viejos y cautelosos) en el proceso, Putin creó la apariencia de un consenso, pero en realidad demostró que no hay una alternativa económica válida para la ruta liberal.
Zapojením Išajeva (představitele staré a opatrnické generace) do celého procesu vytvořil Putin zdání konsensu, ale ve skutečnosti podal důkaz toho, že kromě liberální cesty žádná jiná schůdná alternativa neexistuje.
De la misma manera, un plan europeo debe estar acompañado por una respuesta global, bajo la autoridad de las Naciones Unidas, y debe involucrar a sus estados miembro.
Stejně tak musí jít evropský plán ruku v ruce s globální reakcí pod taktovkou Organizace spojených národů a za účasti jejích členských států.
El sacrificio solía involucrar liberal al cuerpo - de sus placeres, necesidades básicas, e incluso de su vitalidad - por el bien del espíritu.
Oběti kdysi spočívaly v potlačení těla - jeho radostí, základních potřeb, ba dokonce i vitality - v zájmu ducha.
Por eso, hay una necesidad urgente de contar con servicios de salud accesibles y culturalmente adecuados que sean capaces de involucrar a los líderes de las comunidades en el manejo de los casos desde el primer contacto hasta la recuperación total.
Z toho vyplývá potřeba přístupné, kulturně citlivé zdravotní služby, která dokáže do procesu léčby - od prvního kontaktu do finálního vyléčení - zapojit vůdčí představitele jednotlivých skupin společnosti.

Možná hledáte...