involuntario spanělština

nezamýšlený, bezděčný

Význam involuntario význam

Co v spanělštině znamená involuntario?

involuntario

No voluntario, sin intención.

Překlad involuntario překlad

Jak z spanělštiny přeložit involuntario?

involuntario spanělština » čeština

nezamýšlený bezděčný

Příklady involuntario příklady

Jak se v spanělštině používá involuntario?

Citáty z filmových titulků

Como usted sabrá, cuando cierto melancólico evento ocurra, me convertiré en involuntario sujeto que desheredará a sus hijas.
Jak dobře víte, až nastane jistá tragická událost, získám nedobrovolně dědictví vašich dcer.
Y ahora debo felicitarle por haber ganado la batalla entre su involuntario afecto y mí. indignidad.
Myslím, že bych vám měla pogratulovat, že zvítězila vaše nedobrovolná láska nad mým postavením.
Para perfeccionar el plan, mi segunda idea fue encontrar un cómplice involuntario entre los criminales invitados a su castigo.
Abych tento plán zdokonalil, potřeboval jsem najít partnera mezi pozvanými zločinci, což byla myšlenka číslo dvě.
Retira la demanda de intento de asesinato cambia asesinato por homicidio involuntario y se declarará culpable si haces una recomendación de clemencia.
Stáhni tu obžalobu z pokusu o vraždu, změň vraždu na zabití, a my uznáme vinu, pokud ovšem doporučíš shovívavost.
La defensa me ha informado de que aceptará declararse culpable de homicidio involuntario.
Zástupce obžalované mě informoval, že obžalovaná přizná svou vinu za zabití.
Michael debe alegar homicidio involuntario.
Michael se musí pžiznat k neúmyslnému zabití.
Un pirómano involuntario.
Zdráhavý žhář.
Acusado de homicidio involuntario por atropellar a un cachorrillo.
Přejedu štěně a zažalují mě za zabití člověka.
Todo lo que vimos hasta ahora parece indicar una especie de comportamiento por estímulo involuntario.
Všechno co jsme tu zatím viděli, ukazuje na nějaký druh donucovacího a nechtěného stimulu.
Fue involuntario, se lo aseguro.
Ujišťuji vás, že se to stalo náhodou.
Una especie de gesto involuntario.
Byl to bezděčný pohyb. - To je ono!
Todas la naves dañadas en un ataque involuntario.
Všechny lodě poškozeny při nevyprovokovaném útoku.
Su compañero de celda era Steven Macy, homicidio involuntario. Un accidente de coche. Es miembro de la Asociación de Técnicos de Teatro.
Člen svazu divadelních techniků.
Tenemos a un sujeto involuntario que espera despertarse en el hospital St Vincent de Greenwich Village en 1973.
Máme co do činění s nedobrovolným subjektem, který očekává, že se probudí v nemocnici Svatého Vincenta v Greenwich Village v roce 1973.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pero en general se lo percibe como un agente ventajero e involuntario de la modernización política.
Nejlepší však je pohlížet na něj jako na sebestředného a bezděčného agenta politické modernizace.
Dicho de otro modo, nunca puede haber desempleo involuntario o no deseado.
Jinými slovy nikdy nemůže existovat nedobrovolná či nechtěná nezaměstnanost.
Muchas casas de valores buscaron incrementar las tarifas de inversión bancaria de compañías cuyas acciones impusieron a un público involuntario.
Makléřské firmy usilovaly u firem, jejichž akcie vnucovaly nic netušící veřejnosti, o zvýšení poplatků za investiční bankovnictví.
No sólo son absurdos los supuestos sino también las conclusiones: no hay desempleo involuntario, los mercados son completamente eficientes y la redistribución no tiene consecuencias reales.
Absurdní nejsou jen tyto předpoklady, ale také vyvozené závěry: neexistuje nedobrovolná nezaměstnanost, trhy jsou plně funkční a přerozdělování nemá žádné skutečné důsledky.
Un desagradable e involuntario efecto secundario de la globalización es su efecto corrosivo en la democracia.
Nepříjemným průvodním jevem globalizace, s nímž nikdo nepočítal, je její zhoubný účinek na demokracii.
Fue el regalo involuntario de Bush a bin Laden.
Byla Bushovým nezáměrným darem bin Ládinovi.

Možná hledáte...