involuntariamente spanělština

Význam involuntariamente význam

Co v spanělštině znamená involuntariamente?

involuntariamente

De un modo involuntario .

Příklady involuntariamente příklady

Jak se v spanělštině používá involuntariamente?

Citáty z filmových titulků

He compensado la gran tragedia. que mi padre y mi hermano trajeron involuntariamente a esta comunidad.
Napravil jsem velkou tragédii, kterou můj otec a bratr naší obci nechtěně způsobili.
Si alguno en esta noble asamblea, por falso informe o sospecha injusta, me cree su enemigo, si, involuntariamente, o por arrebato, algún acto he cometido que ofendiese a los aquí presentes, deseo recobrar su amistad.
Jestli mě v tomto shromáždění knížat v důsledku lživých zpráv či domněnek někdo má za nepřítele a já v hněvu či nevědomky někomu z přítomných ublížil, pak prosím ho o přátelství a smír.
Evitando los rayos, se pone involuntariamente en línea de fuego de Jano. Apunta y le dispara. Steven desaparece de escena cuando entra en ella Edal) Debes preguntárselo a tus guardias.
To se zeptej svých stráží.
La idea de volverme uno de ellos involuntariamente me asustaba y me ponía enfermo de furia.
Myšlenka, že bych patřil mezi ně, ve mně budila strach, odpor, vztek.
En este maletín tengo un contrato escrito por los mejores abogados. Que involuntariamente reciben mi hospitalidad.
V tomhle kufřiku mám smlouvu, kterou sepsali nejlepší právnici, těšící se z mého nedobrovolného pohostiství..
Los movimientos reflejos son aquellos que se realizan involuntariamente, pero se realizan siguiendo un camino que pasa entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central.
Reflexní pohyby se vykonávají nezávisle na vůli a přenášejí se po dráhách, které procházejí mezi periferní a centrální nervovou soustavou.
Alá no debería molestarse, voluntaria o involuntariamente.
Alláha by se nemělo nasírat, ať už z vůlí nebo proti ní.
Y vas a trabajar para mi propósito, voluntaria o involuntariamente.
A ty budeš pracovat pro můj účel. Dobrovolně, nebo ne.
E involuntariamente, de hecho.
Ve skutečnosti nedopatřením.
Mis ojos vertían lágrimas involuntariamente.
Mé oči nedobrovolně uronily slzy.
Oficiales Involuntariamente Obligados.
Závazně Nedobrovolní Důstojníci.
Involuntariamente puse en marcha una de las máquinas de Waxflatter y me costó lo mío apagar el chisme.
Náhodně jsem spustil jeden z podivných Waxflatterových strojů a pekelně jsem se zapotil, když jsem se ho snažil vypnout.
Aquí está usted contribuyendo a las arcas del IRA involuntariamente, por supuesto.
A tady jste vy, jak přispíváte na fondy IRA. Nevědomky. Samozřejmě.
Lo retienen todo el tiempo hasta que sale involuntariamente.
Pořád to zadržujou, až pak najednou to začnou pouštět nechtěně. - Dobrá.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Entre tanto, la administración Bush culpará del desaparecido superávit a una economía en declive, a la mala suerte y a cálculos involuntariamente errados.
Bushova vláda bude všechnu vinu svádět na topící se ekonomiku, smůlu a neúmyslně chybné rozpočtové odhady.
La UE ha demostrado la diferencia entre una soberanía voluntariamente limitada y una soberanía robada involuntariamente.
EU ukázala rozdíl mezi dobrovolně omezenou a nedobrovolně odcizenou suverenitou.
No se le puede culpar de querer tener una divisa fuerte y un presupuesto equilibrado, pero, como el país más fuerte y más solvente que es, está imponiendo involuntariamente sus políticas deflacionistas al resto de la zona del euro.
Německu nelze vyčítat, že chce silnou měnu a vyrovnaný rozpočet, avšak jako nejsilnější a úvěrově nejdůvěryhodnější země bezděčně vnucuje svou deflační politiku zbytku eurozóny.
Si Irán no maneja correctamente su creciente poder, podría desatar involuntariamente una prolongada guerra sectaria en toda la región, una carrera armamenticia nuclear con Arabia Saudita y Egipto y una guerra con Israel, Estados Unidos o ambos.
Nebude-li Írán se svou rostoucí mocí dobře nakládat, mohl by bezděky vyvolat neutuchající sektářskou válku po celém regionu, závody v jaderném zbrojení se Saúdskou Arábií a Egyptem a válku s Izraelem, USA anebo s oběma.
De tal forma, la buena noticia de que nadie tiene por qué temer a Alemania, viene acompañada de malas noticias: involuntariamente, el coloso está ejerciendo una cierta hegemonía pasiva, su letargo está deteniendo el dinamismo de Europa.
Dobrou zprávou tedy je, že se nikdo nemusí obávat špatných zpráv z Německa: tento kolos totiž bezděky funguje jako jakýsi pasivní hegemon, jehož letargie zpomaluje dynamiku celé Evropy.
Es un estado en el que uno está involuntariamente atrapado por algo que es difícil de evitar y de lo cual, por no poder actuar de otra manera, uno sólo es responsable en un sentido limitado.
Jde o stav, kdy nás bezděčně zaujme něco, co lze jen těžko odehnat; za tento stav jsme jen v omezeném smyslu zodpovědní, neboť nemůžeme jednat jinak.
Al utilizar la pañoleta en el ámbito público europeo, estas muchachas están alterando involuntariamente el símbolo y el papel de las mujeres musulmanas.
Nošením šátku v evropské veřejné sféře tyto dívky bezděčně mění symbol a roli muslimských žen.

Možná hledáte...