involucramiento spanělština

Význam involucramiento význam

Co v spanělštině znamená involucramiento?

involucramiento

Acción o efecto de involucrar o de involucrarse.

Příklady involucramiento příklady

Jak se v spanělštině používá involucramiento?

Citáty z filmových titulků

En la décimo quinta cita, ya estás en una etapa de mucho involucramiento.
Na 15. schůzce jste už v příbuzenský fázi.
Expedientes del departamento de defensa que revelan la verdad acerca del involucramiento de nuestro gobierno en una conspiración global de silencio acerca de la existencia de vida extraterrestre.
Dokumenty ministerstva, které měly zmizet. Pravda o zapojení naší vlády do celosvětového paktu mlčení. o existenci mimozemského života.
Y por la muerte del pequeño Zachary mi cliente niega categóricamete cualquier involucramiento.
Ve věci úmrtí malého Zacharyho. má klientka kategoricky odmítá jakýkoli podíl.
Y por su involucramiento inconsciente en el complot de Hades a mi madre se le encargó vigilar las puertas al inframundo.
A za svoji nevědomou účast v Hádově spiknutí, byla má matka odsouzena ke střežení průchodu do podsvětí.
Thompson siguió una línea de tiempo que comenzó con el involucramiento oculto de Pakistán en la guerra Soviética-Afgana hace dos décadas.
Thompson sledoval stopu časové osy, která začala tajnými operacemi Pákistánu v Rusko-Afgánské válce před 20ti lety.
Luego de las arvejas, le confesé a Kim que estaba realmente asustado por ser un doctor y ser papá al mismo tiempo porque ambas cosas requieren el involucramiento absoluto de uno mismo.
Po konverzaci o řepě jsem se přiznal Kim, z čeho mám největší strach. Že budu doktorem a tátou v jedné osobě, jelikož obě tyhle úlohy vyžadují plnou pozornost.
No estarían bloqueados sino por un. involucramiento formal con una agencia encubierta.
Jejich složky nebyli utajené jen tak z nějaké důvodu, než kvůli tomu, že spolupracovali s tajnou službou.
Todo lo que quieren es encontrarla y matarla. antes de que descubras cual es su involucramiento.
No dobrá, chtějí, abyste jí našel a zabil, než příjdete na to, kdo všechno je v tom zapojený.
Sí, pero el involucramiento es anónimo.
Ale ten příspěvek je anonymní.
Sin embargo, la imagen que se estaba tratando de vender no generaba un involucramiento real.
A že psychedelická hnutí nebyla skutečně řešení reálným způsobem.
Ahora la Duquesa viaja al Senado para poder presentar su caso en contra de su involucramiento en la guerra mientras el Jedi prepara una defensa en contra de sus oponentes.
Vévodkyně je nyní na cestě do Senátu, aby prosadila své nevměšování se do války a rytíři Jedi se připravují na obranu vůči jejím protivníkům.
De las cuales la más importante es que mi esposa nunca puede saber sobre mi involucramiento.
Z nichž je nejdůležitější ta, že se o tomhle nikdy nedozví má žena.
Mi involucramiento jamás puede ser revelado.
Má účast musí zůstat utajena.
Cual sea que fuere tu involucramiento, es solo una gota en el océano infinito.
Ať uděláte cokoliv, vždy to bude jen jednou kapkou v oceánu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

La retirada de EE.UU. de Irak señaló los límites de su involucramiento, y los problemas en el vecindario inmediato de la UE (no sólo en Siria, sino también al este y el sur) llaman a sus puertas.
Ústup USA z Iráku vytyčil hranice jejich angažmá a problémy v bezprostředním sousedství EU - nejen v Sýrii, ale i východně a jižně - dnes klepou na dveře.
Lejos de apoyar la falta de sensibilidad japonesa, el involucramiento político activo de Occidente -por su propia credibilidad en Asia- debe de transmitir que el futuro de Japón depende de que se gane la confianza de la región.
Vzdáleno schvalování nedostatku citu na straně Japonska, aktivní politické angažmá Západu - kvůli jeho vlastní věrohodnosti v Asii - musí tlumočit fakt, že budoucnost Japonska závisí na získání důvěry v regionu.
Además, tanto China como Corea del Sur se oponen enérgicamente a tal escenario, en tanto que Estados Unidos está mal preparado para implementarlo dado su involucramiento en Iraq.
Proti tomuto scénáři se navíc silně stavějí Čína i Jižní Korea, zatímco Spojené státy mají vzhledem k angažmá v Iráku příliš slabou pozici, než aby ho prosadily.
Y con el involucramiento de potencias externas, esas guerras se están convirtiendo en una única guerra regional, que todo el tiempo se transforma, se expande y se vuelve cada vez más violenta.
A vzhledem k vměšování se vnějších mocností se z těchto válek stává jediná regionální válka - konflikt, jenž se ustavičně proměňuje a rozšiřuje a je stále násilnější.
Para que lo anterior cambie, la percepción de Africa como una unidad plagada por la miseria que desalienta un involucramiento sostenido tanto de los inversionistas como de la opinión pública global debe modificarse.
Má-li se něco z toho změnit, musí se v prvé řadě změnit pohled na Afriku jako na jednolitou žalostnou masu, která investory i globální veřejnost odrazuje od trvalejší podpory.
Además, hay otra barrera sicológica: una suerte de involucramiento del ego en nuestro propio éxito.
Ještě další psychologickou překážkou je určitá účast ega na našem vlastním úspěchu.
El hecho de que a la mayoría de los europeos les baste un involucramiento político y militar limitado cuando sea necesario desplegarlo fuera de Europa hace menos factible que en el futuro haya una mayor cooperación en el ámbito defensivo.
Skutečnost, že většina Evropanů je spokojena s omezeným politickým a vojenským angažmá mimo Evropu, činí intenzivnější spolupráci v oblasti obrany ještě méně pravděpodobnou.

Možná hledáte...