invazní čeština

Příklady invazní spanělsky v příkladech

Jak přeložit invazní do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Vypadá to na invazní flotilu.
Parece una flota de ataque.
Peterson slyšel v rádiu, že do Austrálie míří Japonská invazní flotila.
Peterson ha oído en la radio que 1 flota japonesa se dirige a Australia.
Invazní horečka se stále stupňuje.
La fiebre de la invasión se acumula día tras día.
My teď vysadíme Ruperta a spoustu jemu podobných za invazní oblastí.
Ahora, Rupert caerá y muchos como él tras la zona de invasión.
Nic se nestalo, když se shromáždily invazní jednotky. A nenapadá mě lákavější cíl.
Nada pasó durante los preparativos de la invasion que se llevaron a cabo, y no puedo imaginar otro objetivo mas tentador.
Není pochyb, zalarmovali své invazní síly.
No hay duda que han alertado a sus fuerzas de invasión.
Kdy dorazí vaše invazní flotila?
Cuándo aterrizará vuestra flota de invasión?
Tři z nás sem byli vysláni, aby připravili půdu pro invazní jednotky.
Tres de nosotros fuimos enviados aquí para preparar el camino de las fuerzas de invasión.
Musíme, musíme zničit Daleckou invazní flotilu.
Debemos hacerlo. Tenemos que destruir la flota de invasión Dalek.
Největší Dalecká invazní síla, jaká byla kdy shromážděna.
La mayor fuerza de invasión Dalek jamás reunida.
Zdržuješ celou invazní flotilu.
Toda la flota de invasión está en espera.
Vaše špionáž byla zničena a vaše invazní plány padly do našich rukou.
Tu unidad de inteligencia ha sido destruida, y los planos de invasión están en nuestras manos.
Uvědomte admirála Jamamota: Invazní vojska objevena.
Informe a Yamamoto de que el enemigo ha descubierto a la flota.
Hlavní stan si musí myslet, že průzkumník objevil pouze Kondovy invazní vojska.
Creen que el avión de reconocimiento sólo ha visto la flota de invasión.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jde o nezbytný organizační prvek, který lidem umožňuje dát dohromady své zdroje pro všeobecné blaho a spojit úsilí proti společným hrozbám, ať už jde o záplavy nebo invazní armády.
Es un principio organizativo necesario que permite a los pueblos aunar sus recursos en pro del bien común y movilizarse contra amenazas comunes, ya sean inundaciones o ejércitos invasores.
Někteří uprchli v hrůze před invazní armádou, jiní byli vyhnáni - vyvstal obvyklý spletitý a morálně problematický obraz, jehož jsme v podobných situacích svědky.
Algunos huyeron, presas del pánico ante el ejército invasor, y algunos fueron expulsados: la acostumbrada imagen llena de complejidades y problemas morales que surge en tales situaciones.
Francouzi jsou ve vztahu ke globalizaci hluboce rozpolceni, jako by šlo o další invazní sílu.
Los franceses se muestran muy ambivalentes respecto a la globalización, como si se tratara de una fuerza invasora más.

Možná hledáte...