invazivní čeština

Příklady invazivní spanělsky v příkladech

Jak přeložit invazivní do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Tady je invazivní flotila toho potížisty.
Ahora, aquí tenemos la flota invasora por el hombre.
Viděl jsem jejich invazivní obranu, navštívil jejich flotilu, pořád nejlepší na světě.
He visto sus defensas de una eventual invasión, He visitado su flota, sigue siendode las mejores del mundo.
Vlastně jejich rostoucí aktivita ničí zakotvené invazivní loďstvo.
De hecho, su actividad va en aumento y está destruyendo la flota de invasión anclada.
Kdybychom se dostali k základním povelům. mohli bychom tam přes jeho biočipy vložit invazivní sekvenci povelů a pak ho vrátit do úlu.
Si llegamos a su estructura de mando, podríamos introducir una secuencia invasora a través de los biochips y después devolverlo a la colmena.
Endoskopie je extrěmně bolestivý a invazivní zákrok.
La endoscopia es un procedimiento muy traumático e invasivo.
Určitě nejsou tak invazivní.
Imagino que serán menos invasivas.
Je to měně invazivní.
Es menos invasivo.
Myslí si, že Federace je nepřátelská invazivní síla, která chce zničit jejich druh.
Creen que la Federación es una fuerza de invasión hostil, con planes de destruir su especie.
Virový mutagen tak rychle působící a naprosto invazivní, že mu žádná živá buňka neodolá.
Un gen viral mutante de acción tan rápida y completamente invasiva que ningún tipo de célula viva puede resistirse.
Myslí si, že je v čele nějaké nepřátelské invazivní armády.
Ellos creen que él dirige una especie de fuerza invasora hostil.
Invazivní rakovina tlustého střeva.
Cáncer de colon.
Invazivní povaha operace na něm zanechala trvalé poškození mozku.
La naturaleza invasiva de la cirugía le produjo daños cerebrales permanentes.
Jediná cesta jak zpřístupnit její paměť, je díky nebezpečné invazivní proceduře.
Mira, la única forma de acceder a su memoria es a través de un peligroso, procedimiento invasivo que..
Techničtí zaměstnanci stimulují tvojí paměť, jsou to invazivní, chirurgické, nebezpečné procedury, které můžeš opustit s trvalým poškozením mozku.
Las técnicas que utilizarían para estimular tu memoria son quirúrgicas procedimientos peligrosos que pueden dejar daños cerebrales permanentes.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je možné, že se v důsledku toho chirurgové a pacienti v řadě případů rozhodli pro invazivní zákrok jen proto, aby nic neriskovali.
Como resultado, los cirujanos y pacientes pueden haber optado por la cirugía invasiva solo para no correr riesgos.
Stejně jako se invazivní druhy adaptují na pesticidy, adaptuje se většina rakovinných buněk na terapie.
Tal como las especies invasivas se adaptan a los pesticidas, la mayoría de las células cancerosas se adaptan a las terapias.
Dalším potenciálním využitím takových materiálů by mohly být samovolně se spojující stehy, které by se mohly uplatnit v minimálně invazivní chirurgii.
Otro posible utilización de esa clase de material podrían ser suturas autoadhesivas que se podrían emplear en la cirugía mínimamente invasiva.
Co zůstalo do velké míry mimo diskusi, je otázka, zda je vůbec vhodné provádět invazivní, nebezpečné a nákladné chirurgické operace u lidí ve věku 97 let - i když si to přejí.
Lo que en gran medida se ha dejado fuera de la discusión es si siquiera es correcto llevar a cabo una cirugía invasiva, cara y peligrosa en una persona de 97 años, -aun si éste es su deseo.

Možná hledáte...