inventor spanělština

vynálezce

Význam inventor význam

Co v spanělštině znamená inventor?

inventor

Ocupaciones.| Persona que inventa artilugios o dispositivos.

Překlad inventor překlad

Jak z spanělštiny přeložit inventor?

inventor spanělština » čeština

vynálezce objevitel objevovatel

Příklady inventor příklady

Jak se v spanělštině používá inventor?

Citáty z filmových titulků

La habitaba un hombre llamado Rotwang, el inventor.
Zde žije Rotwang, vynálezce.
Me complace presentarles al Sr. Willacomb Bellows, inventor de la alimentadora, que sirve la comida a los obreros mientras trabajan.
S potěšením vám představuji pana J. Willacomba Bellowse, vynálezce autokrmičky Bellows, která nasytí vaše zaměstnance aniž by přestali pracovat.
El inventor de este alambre estaba loco.
Ten, kdo to drátoval, zřejmě žokuje slámu.
Mientras que le dedicaron 30 páginas a Thomas Alva Edison. 17 a Alexander Graham Bell. pero ni una línea a Daniel S. Totten, el inventor de la tostadora eléctrica.
A to proto, že celých 30 stánek Bylo věnováno Thomasi Alvu Edisonovi, 17 Alexanderu Grahamu Bellovi, a ani jeden řádek Danieli S. Tottenovi, vynálezci elektrického toasteru.
No, es inventor.
Ne, je vynálezce.
Y el inventor de la máquina de vapor estaba observando una tetera.
A vynálezce parní lokomotivy pozoroval čajník.
Su inventor, el Dr. Serizawa, permanece en silencio.
Jeho vynálezce, Dr. Serizawa, zůstává zticha.
Sí, señor, soy una especie de inventor.
Ano, pane. Jsem tak trochu vynálezce.
Cortesía del inventor, fabricante y único distribuidor.
Pozornost vynálezce, výrobce a výhradního prodejce.
Es que me siento como un aspirante a inventor. mirando el taller de Edison.
Jen se cítím jako vynálezce amatér. na návštěvě v Edisonově laboratoři.
Ya ven el inventor.
Prosim, vynálezce!
El inventor hizo que el insecticida dure para siempre.
Vynalezli ho tak, že jeho účinek nikdy nevyprchá. - Takže se může dostat do půdy.
Regresaron a devolverle la llave a su inventor, Arbitan.
Vrátit klíč jeho vynálezci, Arbitanovi.
Leonard Von Braun, el inventor del rayo de la muerte. Tráigalo vivo, o liquídelo.
Leonard Von Braun, tvůrce paprsků smrti, přivézt naživu nebo odstranit.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

El inventor del Nuevo Laborismo quisiera ser recordado como el hombre que encontró la cuadratura del círculo de un crecimiento económico sustentable y un estado de bienestar reformado, el hombre que reconcilió creación de riqueza y cohesión social.
Tvůrce Nového labourismu by se rád do dějin zapsal jako muž, který vyřešil kvadraturu kruhu udržitelného hospodářského růstu a reformovaného sociálního státu a našel soulad mezi tvorbou majetku a sociální soudržností.
De hecho, el principal valor comercial de una tecnología nueva no siempre es claro incluso para el inventor.
Ostatně hlavní komerční hodnota nové technologie není vždy zjevná ani vynálezci.
Nevil Maskelyne, mago del teatro de variedades y aspirante a magnate de la radio frustrado por las patentes del inventor italiano, logró hacerse con el control del sistema y transmitió mensajes obscenos al escandalizado auditorio de la Institución Real.
Nevilu Maskelyneovi, jevištnímu kouzelníkovi, který se toužil stát telekomunikačním magnátem a patenty italského vynálezce ho frustrovaly, se však tehdy podařilo ovládnout systém a vyslat pohoršenému publiku v Královském institutu obscénní vzkazy.
En 2011, el inventor de biotecnología Juan Enríquez acuñó el término Homo evolutis para denotar este cambio.
Biotechnologický investor Juan Enriquez zavedl v roce 2011 pojem Homo evolutis, aby tento posun vyjádřil.

Možná hledáte...