inventar spanělština

vynalézt

Význam inventar význam

Co v spanělštině znamená inventar?

inventar

Hallar, diseñar, pensar algo nuevo que no existía. Contar, decir cosas falsas. Crear una historia imaginaria, idear un relato.

Překlad inventar překlad

Jak z spanělštiny přeložit inventar?

inventar spanělština » čeština

vynalézt vynalézat vymyslit vymyslet objevovat navrhnout

Příklady inventar příklady

Jak se v spanělštině používá inventar?

Citáty z filmových titulků

Ésta no es hora de inventar juegos.
Teď není čas hrát si na schovávanou.
Debemos inventar una nueva válvula.
Někdo musí vynalézt nový ventil.
Estoy tan cansada. Tan cansada de mentir e inventar mentiras.
Jsem unavená k smrti. tím neustálým lhaním a vymýšlením lží.
Es verdad. Voy a inventar algo.
Co jiného se dá vymyslet?
Intente inventar algo Ud. solo, Blore.
To bych rád viděl, Blore.
Un hombre que tiene control de sí mismo puede olvidar una pena tan fácil como inventar un placer.
Člověk, který je svým pánem může ukončit své utrpení stejně snadno, jako si vymyslet své potěšení.
Tengo que inventar algo.
Musím něco vymyslet.
Te lo acabas de inventar.
Právě ses prozradil.
Hay detalles que no se ha podido inventar.
Ví o podrobnostech, které si nemohla sama vymyslet.
Mande inventar diamantes calientes.
Proč nevynalézt teplé diamanty?
Es parte de una historia que debo inventar.
To je součást příběhu, který musím tvořit.
Lo de inventar conversaciones, todas acaban atascándome.
Připravím si, co ji řeknu a všechno se mi to v hlavě ucpe.
Vino para inventar una historia sobre nosotros.
Tu noc přišel, aby vymyslel nějakou lež o naší známosti.
Sólo quedamos los dos, habrá que empezar a inventar nuevos juegos.
Teď jsme zbyli jen my dva. Bude muset zase začít jako kejklíři a v tom je potíž.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Hay que inventar un nuevo sistema multilateral basado en principios más sólidos.
Je nutno vymyslet nový multilaterální systém založený na zdravějších principech.
Las economías pueden aprender más rápido de lo que pueden inventar, de manera que los países menos desarrollados pueden lograr un crecimiento mucho más rápido de lo que experimentaron los países industrializados de hoy mientras se volvían ricos.
Ekonomiky se dokážou rychleji učit než vynalézat, takže méně vyspělé země mohou dosáhnout mnohem vyššího růstu, než jaký zažívaly dnešní průmyslové země, když bohatly.
Sin embargo, sobre todo en la Unión Europea seguimos viendo cómo se ponen obstáculos a quienes están mejor posicionados para inventar nuevos productos, servicios o formas de hacer negocios.
Přesto jsme zejména v Evropské unii i nadále svědky, jak se lidem, kteří jsou nejlépe uzpůsobeni k tomu, aby vynalézali nové produkty, služby nebo způsoby podnikání, kladou do cesty nejrůznější překážky.
Pero los bolcheviques y sus oponentes participaron en esas falsificaciones, al ocultar, deformar e inventar hechos y circunstancias, ya se refirieran al papel real de Stalin o Trosky en la Revolución o al comportamiento de los campesinos y los cosacos.
Na těchto falzifikacích se podíleli bolševici i jejich protivníci - skrývali, překrucovali a vymýšleli si nejrůznější fakta a okolnosti, ať už se týkaly skutečné role Stalina či Trockého při revoluci nebo chování rolníků a kozáků.
Mi campo de trabajo, la química, juega un papel primordial en cuanto a nuestra habilidad para actuar sobre los fenómenos naturales, para modificarlos y para inventar nuevas expresiones de ellos.
Můj obor, chemie, sehrál v naší schopnosti ovlivňovat přírodní jevy, měnit je a vymýšlet pro ně nové projevy hlavní úlohu.
Irónicamente, cuestionar la creencia predominante -y, por ende, inventar soluciones radicalmente nuevas- ha sido el modus operandi de Silicon Valley desde el principio.
Paradoxní je, že zpochybňování převažující moudrosti - a potažmo vymýšlení radikálně nových řešení - je pro Silicon Valley od prvopočátku hlavní pracovní metodou.
En mayo de 1968, en Francia, los estudiantes -o algunos de ellos, por lo menos- que tomaron las calles para inventar un nuevo mundo soñaban con la China maoísta, una China en el medio de la Revolución Cultural brutal y sin sentido.
V květnu 1968 ve Francii studenti - nebo přinejmenším jejich část -, kteří vyšli do ulic, aby vynalezli nový svět, snili o maoistické Číně, zemi vprostřed brutální a nesmyslné Kulturní revoluce.
La creciente crisis de legitimidad obligó al gobierno a inventar formas imaginativas para justificar su poder.
Vyhrocená krize legitimity přiměla vládu hledat vynalézavé způsoby jak svou moc oprávnit.
El primer informe del CI se titula Inventar un mejor futuro: una estrategia para crear capacidades científicas y tecnológicas a nivel mundial.
První zpráva IAC nesla název Jak vymyslet lepší budoucnost: Strategie budování celosvětových kapacit ve vědě a technice.
Supongamos que fuera 1939 y que los estados estuvieran debatiendo si EE.UU. debería inventar la bomba o no.
Představme si, že je rok 1939 a státy světa debatují o tom, zda USA mají bombu vynalézt.
Cuando dos ideas parecen no estar relacionadas, pero hacen que uno sienta lo mismo, existe una base para conectarlas, y para inventar una nueva analogía.
Máme-li dvě představy, které spolu zdánlivě nesouvisí, ale které v nás vyvolávají stejné pocity, máme základ pro to, abychom je spojili - a vytvořili novou analogii.
Hay que inventar mecanismos de almacenaje para que no se interrumpa el suministro energético cuando no luzca el sol o no sople viento.
Dále je zapotřebí vynalézt mechanismy skladování, aby dodávky energie nebyly přerušeny, kdykoliv nesvítí slunce nebo nefouká vítr.
Los conservadores occidentales no tiene menor tendencia a la destrucción creativa que los liberales occidentales: de hecho, los conservadores son bien conocidos por inventar tradiciones.
Západní konzervativci nejsou tvořivé destrukci nakloněni o nic méně než západní liberálové: právě oni přece prosluli vynalézáním tradic.

Možná hledáte...