inversión spanělština

investice

Význam inversión význam

Co v spanělštině znamená inversión?

inversión

Acción o efecto de invertir.

Překlad inversión překlad

Jak z spanělštiny přeložit inversión?

inversión spanělština » čeština

investice investování

Příklady inversión příklady

Jak se v spanělštině používá inversión?

Citáty z filmových titulků

Eso es inversión.
To je investice.
Creí que habías hecho una mala inversión. - No.
Myslím, že jsi možná udělala špatnou investici.
Hice una sola mala inversión. - No me muerdas.
Ne, udělala jsem jen jednu špatnou investici.
Puedo devolverte tu inversión.
Navracím ti investici.
Va a ser una muy buena inversión.
Budou to velmi cenné akcie.
Ahora, a recuperar la inversión.
Teď začíná skutečná práce. Musí se vyplatit.
Esos pijamas fueron una buena inversión.
Tak ty pyžama byly dobrá investice.
No hiciste ni una sola inversión.
Víš, Charlesi nikdy jsi neprovedl jedinou investici.
Una inversión poco prudente.
Není to moudrá investice.
Vamos a nadar, olvidemos la inversión.
Co si jít zaplavat a zapomenout na naši investici?
Eres una inversión y darás resultados.
Tak říkajíc jsi investice. A ty nám to musíš vrátit.
Me siento obligado a hacerte notar que nosotros. vemos nuestra función como apoyo de la inversión constructiva. y no como financiación de transacciones especulativas.
Jsem oprávněn podotknout. že posláním našeho ústavu je podpora uvážených investic. nikoli financovaní hazardních transakcí.
Dijo que debían mantenerlos sus familias, que a la larga es una buena inversión.
Říká, že by je měli rodiny podporovat. A že je to dlouhodobá investice.
Ya recuperamos la inversión.
Vloni jsme se dostali na svý.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Europa debe esforzarse por asegurar su posición en el nuevo orden mundial, comenzando por aumentar sus vínculos de comercio e inversión con los Estados Unidos.
Evropa musí pracovat na zajištění svého postavení v novém světovém řádu - počínaje rozšířením svých obchodních a investičních vazeb na USA.
WASHINGTON, DC - Las negociaciones para crear una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP por su sigla en inglés) entre la Unión Europea y Estados Unidos están siendo muy bien recibidas.
WASHINGTON - Jednání o vytvoření Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) mezi Evropskou unií a Spojenými státy jsou všeobecně vítána.
Si una paraestatal de América Latina quiere pedir prestado para realizar una inversión, en América Latina tal préstamo es tratado como una adición al déficit.
Pokud si v Latinské Americe chce státem vlastněná firma půjčit peníze na investice, je to v Latinské Americe chápáno jako státní deficit.
Restablecer el equilibrio entre el ahorro y la inversión de Estados Unidos implica una reducción de la demanda agregada global de aproximadamente 800.000 millones de dólares.
Obnovení americké rovnováhy úspor a investic naznačuje snížení globální agregátní poptávky o zhruba 800 miliard dolarů.
El resultado de estas discusiones definirá las políticas y la inversión destinadas a estimular el crecimiento del PIB, fortalecer el capital humano y promover una prosperidad más incluyente.
Výsledek těchto diskusí bude formovat politické přístupy a investice zaměřené na rozproudění růstu HDP, posílení lidského kapitálu a podporu inkluzivnější prosperity.
Los mercados de bonos en moneda local podrían ayudar a desarrollar bases internas de inversión y movilizar el ahorro interno para respaldar las inversiones de largo plazo.
Trhy s dluhopisy v místních měnách by mohly pomoci rozvinout domácí základny investorů a mobilizovat domácí úspory k podpoře dlouhodobých investic.
En especial esto es relevante a medida que los socios emergentes para el desarrollo, sobre todo los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) ofrecen nuevos tipos de paquetes de ayuda que incorporan inversión y ayuda no financiera.
To je obzvlášť relevantní, jelikož nastupující rozvojoví partneři, zejména BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika), nabízejí nové druhy balíčků pomoci, které zahrnují investiční a nefinanční pomoc.
Crear productos financieros específicos para las comunidades fuera de su país atraería recursos para la inversión, mientras que fortalecería los vínculos de los migrantes -económicos y otros- con sus países de origen.
Finanční produkty šité na míru komunit v diasporách by mohly zajistit prostředky na investice a současně upevnit ekonomické i další vazby migrantů k jejich domovským zemím.
Generaría un área de comercio lo suficientemente grande para promover la inversión tanto local como externa.
Vytvořil by obchodní oblast, jež by byla dostatečně velká na to, aby mohla produkovat jak místní, tak zahraniční investice.
Cualquier prohibición de su uso debería ser eliminada para que las fronteras se volvieran irrelevantes cuando se trata de intercambio comercial y de inversión.
Veškeré zákazy spojené s jejím užíváním by měly být zrušeny; ve smyslu obchodu a investic by tak hranice pozbyly své platnosti.
Si se intenta aplicar protecciones similares para la gente LGBT, la inversión y la ayuda internacional pueden mejorar el desempeño económico y robustecer el respeto por los derechos humanos básicos.
Prosazováním podobných ochran pro LGBT mohou mezinárodní investice a pomoc zlepšit ekonomickou výkonnost a posílit respekt k základním lidským právům.
De esa manera, tendrían poco efecto sobre las tasas de largo plazo que son las que verdaderamente impulsan la inversión de las empresas.
Proto by mělo jen malý dopad na dlouhodobé úrokové sazby, které jsou tím skutečným tahounem podnikatelských investic.
Para que la demanda interna impulse el crecimiento, las políticas deben desplazar recursos desde la inversión al consumo.
Má-li se domácí poptávka chovat jako motor růstu, měla by hospodářská politika přesunout zdroje z investic do spotřeby.
Mercados florecientes desaparecerían y se evaporarían las oportunidades de inversión, al tiempo que aumentaría el riesgo de inestabilidad política.
Vznikající trhy by mohly zmizet a investiční příležitosti se vypařit, přičemž existuje i riziko zvýšení politické nestability.

Možná hledáte...