investování čeština

Překlad investování spanělsky

Jak se spanělsky řekne investování?

investování čeština » spanělština

inversión

Příklady investování spanělsky v příkladech

Jak přeložit investování do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Je to velká zodpovědnost, mít peníze k investování.
Es una responsabilidad tener dinero para invertir.
To je investování. Kupoval jsem příliš mnoho na hraně výdělku a oni mě prodali.
Compré acciones, demasiadas, y perdieron su valor.
U policie, soukromého detektiva nemovitosti, investování, znáš to.
Trabajos para la policía, investigaciones privadas inmuebles, inversiones, ya sabes.
Neměl jsem se do toho nechat zatáhnout, mám nervy v kýblu. - Nejsem na investování stavěnej.
Nunca debí meterme en esto, soy un manojo de nervios no sirvo para invertir.
Teď je třeba dávat si pozor na investování peněz do pozemkových fondů, zvláště fondů s nízkým podílem.
De lo que hay que tener cuidado en la nueva coyuntura, son los fondos inmobiliarios, y especialmente los de bajo interés.
Možná, že by investování s Jackem mohlo být východiskem.
Quizá la respuesta sería invertir con Jack.
Jednou, v budoucnosti, se tato strategie investování do svých mladých vyplatí jejich savčím potomkům.
En el futuro, esta estrategia de invertir en sus crías pagará con creces a sus mamíferos descendientes.
Ne, já. radím společnostem.no.v otázkách investování v různých zemích.
No, yo. Asesoro a empresas. sobre riesgos de inversión en el extranjero.
Investování do lidí - např. zaměstnanců.
Sobre invertir en gente. O sea: el personal.
No, internetové investování je řemeslo.
Bueno, invertir en internet es un arte.
Internetové investování je pro zoufalé blázny.
Invertir en internet es para tontos desesperados.
Je to. o investování do budoucnosti a vlastním růstu.
Se trata. de una inversión de futuro y de estimular el crecimiento.
Investování je příliš nestabilní záležitost.
Ya no invierto. Es demasiado volátil.
Seru na investování, Juliane. - Poslouchej,můžeš jet na dovolenou každej rok,chlape.
A la mierda eso, Julian.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ke způsobu práce podle Nového údělu se přihlásilo přes 40 zemí a institucí a zavázaly se k vytváření lepších partnerství - a k investování nezbytných finančních prostředků a politického kapitálu.
Más de 40 países e instituciones han respaldado el estilo de trabajo del Nuevo acuerdo, y se comprometieron a forjar mejores relaciones -y a invertir los recursos y el capital político necesarios-.
V celé tamní ekonomice je vidět nedostatečné investování do technologií.
La baja inversión en tecnología es evidente en toda la economía.
Tak vyšla najevo skutečná rizika investování do rozvíjejících se trhů.
Al hacerlo, quedaron al descubierto los verdaderos peligros de invertir en mercados emergentes.
Například Jamajka neprodukuje mraženého lososa ani hokejisty, poněvadž investování do produkce citrusových plodů a turistiky pro ni představuje mnohem jistější zdroj příjmů.
Jamaica, digamos, no produce salmón congelado ni jugadores de hockey porque invertir en industrias como los cítricos y el turismo provee ganancias mucho más seguras.
Již existující firmy se budou zpočátku těmto učebním poměrům pravděpodobně bránit, protože investování času a prostředků do dočasných zaměstnanců - neřkuli potenciálních konkurentů - zjevně odporuje jejich zájmům.
Al principio, es probable que las empresas existentes se resistan a aceptar dichos aprendizajes, porque invertir tiempo y recursos en trabajadores temporales -cuando no posibles competidores- parece estar reñido con sus intereses.
Existují dva způsoby investování - doma a mezinárodně - a svět pokulhává v obou.
Hay dos maneras de invertir (dentro o fuera del país), y en ambas, el mundo no invierte lo suficiente.
Během poslední generace koneckonců žádné velké jmění nevzniklo bez investování nebo obchodování s prosperujícím severoatlantickým průmyslovým jádrem světové ekonomiky.
De hecho, durante la última generación no existe fortuna de capital privado que se hubiese logrado sin que se hubiese invertido en o comerciado con el próspero núcleo industrial de la economía mundial ubicado en el Atlántico del Norte.
Swensen napsal o investování dvě knihy, jednu pro profesionály a jednu pro širokou veřejnost.
Swensen escribió dos libros sobre inversión, uno para profesionales y otro para el público en general.
Očekávají-li země, že budou vystaveny rizikovým přírodním jevům, jako jsou období prudkých bouří nebo velká zemětřesení, pak investování času a prostředků do přípravy na budoucí šoky zachrání životy a ochrání komunity před dalšími ztrátami.
Si los países esperan sufrir embates naturales, como temporadas de fuertes tormentas o terremotos de alta intensidad, invertir tiempo y recursos en prepararse ante ellos salvará vidas y protegerá a las comunidades de otras pérdidas.
Investování finančních prostředků, politického odhodlání a technických strategií stojících na pevných základech přináší své výsledky, a to rychle.
La inversión de fondos, voluntad política y estrategias técnicas sólidas dan resultados rápidos.
Z globálního pohledu pomáhá investování do eradikace poliomyelitidy všem.
A nivel global, invertir en la erradicación de la polio ayuda a todos.
Investování do začátků je jediný způsob, jak se dožít šťastných konců.
La única manera de ver finales felices es invertir en buenos inicios.
Pokud je však investování pouze otázkou alokace peněz dle indexu, jediným rozhodujícím činitelem cen se stává likvidita a určování cen se naprosto pomate.
Sin embargo, si invertir es simplemente asignar dinero a un índice, la liquidez pasa a ser el único factor determinante de los precios y las valoraciones quedan totalmente desorganizadas.
Poněvadž období překotného investování do informačních technologií v Evropě kolidovalo s cyklickým oslabením světové ekonomiky, je na jeho výsledky možná stále ještě brzy.
Dado que el periodo de gasto rápido en TI en Europa coincidió con una desaceleración cíclica de la economía mundial, tal vez todavía es muy pronto para ver sus beneficios.

Možná hledáte...