investiční čeština

Příklady investiční spanělsky v příkladech

Jak přeložit investiční do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Založíme si na malém městě investiční společnost.
Abriremos un centro de financiación en una pequeña ciudad.
O investiční společnosti.
De una compañía de financiación.
Pan Kincaide je majitelem Arizonské investiční společnosti.
El Sr. Kincaide es el dueño de la compañía de inversión de terrenos de Arizona.
Investiční politiku by měl někdo od základu přepracovat.
Los anuncios policiales necesitan ser revisados.
Jste v investiční rad, že ano? Ano, jsem v nkolika.
Sé que esto es difícil, Sr. Hale, pero tengo que hacerle unas preguntas.
Kupují ji pro Saudo Arabskou investiční korporaci.
Lo está comprando para la Corporación de Inversiones de Arabia Saudita.
Oni mi řekli, že jsou. Že jsou teďka zaměstnaný u Investiční asociace, a že Asociace prej najímá bouchače z celýho severozápadu.
Y me dijeron que ahora trabajan para la Asociación de Ganaderos,. y que la asociación está contratando a una enorma banda en el Noroeste.
Investiční Asociace je největší asociací svého druhu na světě.
Esta Asociación de Ganaderos es la más grande del mundo.
Investiční Asociace má jména některých z vás na seznamu.
La Asociación de Ganaderos tiene los nombres de algunos de vosotros en una lista.
Brzo přejdu na investiční bankovnictví.
Pronto estaré en la banca financiera.
Nuže, nedávná investiční příležitost skončilas fiaskem, nechala nás v pozici s málem hotovosti.
Hace poco surgió una oportunidad de inversión que nos dejó con poco efectivo.
Zastupuji Asijskou investiční banku.
Represento a un banco asiático de inversiones.
Já tam taky bydlím. Jsem investiční poradce.
Soy asesor financiero.
Absolventi Bairdu řídí ministerstva, investiční společnosti, zakládají obchody a kaučují fotbalové týmy.
Los alumnos de Baird han sido ministros, banqueros. han fundado negocios, han sido deportistas.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

To je obzvlášť relevantní, jelikož nastupující rozvojoví partneři, zejména BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika), nabízejí nové druhy balíčků pomoci, které zahrnují investiční a nefinanční pomoc.
En especial esto es relevante a medida que los socios emergentes para el desarrollo, sobre todo los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) ofrecen nuevos tipos de paquetes de ayuda que incorporan inversión y ayuda no financiera.
Vznikající trhy by mohly zmizet a investiční příležitosti se vypařit, přičemž existuje i riziko zvýšení politické nestability.
Mercados florecientes desaparecerían y se evaporarían las oportunidades de inversión, al tiempo que aumentaría el riesgo de inestabilidad política.
Základem investiční strategie je vzbudit v domácích podnikatelích zájem o svou domácí ekonomiku.
La clave de la estrategia de inversión es hacer que la economía doméstica sea excitante para los empresarios locales.
Dobrou zprávou pro Německo je, že momentálně roste i poptávka investiční.
Las buenas noticias para Alemania es que la demanda de inversiones ahora está creciendo también.
Pro Německo má navíc klíčový význam jakýkoliv investiční růst, poněvadž tato země podle nejnovější statistiky OECD trpí v současné době nejnižším podílem čistých investic na národním důchodu na světě.
Más aún, cualquier crecimiento de la inversión es vital para Alemania, que, de acuerdo a las últimas estadísticas de la OCDE, actualmente sufre de la menor proporción a nivel mundial de inversión neta en el ingreso nacional.
Avšak ti, od nichž je kupují, by měli poskytnout záruku, aby cenu za jejich špatná investiční rozhodnutí nemusela zaplatit veřejnost.
Pero aquellos a quienes se las compran deberían ofrecer una garantía, de manera que el público no tenga que pagar el precio de sus malas decisiones de inversión.
Investiční bankéři se zatajeným dechem čekají na žebříčky fúzí a akvizic, přestože spojitost mezi umístěním na přední příčce a ziskovostí je volná až nulová.
Los banqueros de inversión esperan ansiosamente las tablas de ligas de fusiones y adquisiciones, aunque el vínculo entre ranking alto y rentabilidad suele ser flojo o inexistente.
Ve Spojených státech se zase investiční bankovnictví konsolidovalo vynuceným převzetím Bear Stearns ze strany JP Morgan a Merrill Lynch ze strany Bank of America.
En los Estados Unidos, el sector de la banca de inversiones se ha consolidado mediante las adquisiciones de Bear Sterns por JP Morgan y de Merrill Lynch por el Bank of America.
Tato stínová soustava zahrnuje strukturované investiční nástroje (SIV), konduity, fondy peněžního trhu, hedžové fondy a investiční banky.
Este sistema secundario incluye los vehículos de inversión estructurada, los conductos, los fondos del mercado monetario, los fondos de cobertura y los bancos de inversión.
Tato stínová soustava zahrnuje strukturované investiční nástroje (SIV), konduity, fondy peněžního trhu, hedžové fondy a investiční banky.
Este sistema secundario incluye los vehículos de inversión estructurada, los conductos, los fondos del mercado monetario, los fondos de cobertura y los bancos de inversión.
Chybějící robustní růst úvěrů bude dusit soukromou spotřebu i investiční výdaje.
En tercer lugar, el sector empresarial afronta una saturación de la capacidad y es probable que, si el crecimiento es anémico y persisten presiones deflacionistas, la recuperación de la rentabilidad sea débil.
Je to prosté: skutečné zdroje Argentiny, její obyvatelé, jejich talent a dovednosti, její úrodná země, její investiční statky - to vše zůstalo.
La cuestión es simple: los verdaderos recursos de Argentina, es decir, su gente, con su enorme talento y habilidades, su tierra fértil, sus bienes de capital, están todavía ahí.
Obchodní a investiční toky lze rozšířit, což je sice žádoucí, ale pravděpodobné, jen pokud se zlepší politické vztahy.
Los flujos comerciales y de inversiones pueden y deben ampliarse, lo que sólo es probable si las relaciones mejoran.
Za čtvrté je na nejchudší oblasti světa nutno pohlížet jako na investiční příležitosti, nikoliv jako na hrozby nebo na místa, která je třeba ignorovat.
Cuarto, las regiones pobres del mundo tendrán que ser vistas como oportunidades de inversión, no como amenazas o lugares que deban ser ignorados.

Možná hledáte...