investovat čeština

Překlad investovat spanělsky

Jak se spanělsky řekne investovat?

investovat čeština » spanělština

invertir imponer entronizar

Příklady investovat spanělsky v příkladech

Jak přeložit investovat do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Tento důl je jen pro pláč každému, kdo chce do něj investovat čas a peníze.
Hay una parte allí arriba que pide a gritos que alguien entre. y que invierta tiempo y dinero.
Mohl jsem je investovat líp.
Podría utilizar ese dinero para algo mejor.
Chce investovat do něčeho jiného.
Quiere invertir en otra cosa.
Mohly byste to prodat za slušnou cenu, zaplatit mi a zbytek pak investovat do hotelu.
Podrías venderla por un buen precio, devolverme el dinero e invertir el resto en el hotel.
Rodina bude investovat v Havaně.
Hicimos una inversión en La Habana.
Už jsem se bála, že chceš investovat.
Temía que fueras a invertir.
Je váš, když mi dovolíte investovat do vašeho vynálezu.
Es suya. Siempre que me permita invertir dinero en su invento.
V novinách nepřestanou psát o válce, možná bychom měli zase investovat do akcií zbrojního průmyslu.
Con todos los rumores sobre la guerra sería mejor volver a comprar acciones de armamento.
A plánuju investovat svý prachy do saloonu s hernou.
Pienso invertir mis ganancias en un salón de juego bonito y rentable.
Pokud chcete investovat, chtěla bych investovat 20 000 do sebe.
Ya que diversificáis, yo quiero 20.000 para invertir en mí.
Pokud chcete investovat, chtěla bych investovat 20 000 do sebe.
Ya que diversificáis, yo quiero 20.000 para invertir en mí.
Dozorce by chtěl investovat do vašeho představení.
El guardia quiere invertir un poco en tu producción.
Lépe ho investovat.
A aprovecharla de mejor forma.
Třeba byste mě vzal za partnera, kdybych byl ochoten investovat nějaké peníze.
Podría llevarme como socio si decido invertir mi dinero.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pomáhat chudým prostřednictvím dnešních technologií a zároveň investovat do dokonalejších technologií budoucnosti představuje optimální dělbu práce.
Ayudar a los pobres con las tecnologías de hoy, al mismo tiempo que se invierte en futuras tecnologías mejoradas, es la división óptima del trabajo.
Investovat bude zapotřebí také do infrastruktury.
También se necesitarán enormes inversiones en infraestructura para que la economía se reactive.
Výhody Ameriky ve světě G nula jí dopřávají šanci investovat do budoucnosti.
Las ventajas de Estados Unidos en el mundo G-Cero le abren la posibilidad de invertir en el futuro.
A tak se Texas rozhodl investovat peníze z těžby ropy do vzdělávací nadace.
Por eso Texas decidió dedicar su dinero proveniente del petróleo a un fondo educativo.
USA by měly do mírového hospodářského rozvoje investovat mnohem víc.
Los Estados Unidos deberían invertir mucho más en materia de desarrollo económico pacífico.
Měli bychom také více investovat do lidí, kteří budou problém řešit.
También debemos invertir más en las personas que van a resolver el problema.
Raději budou svou ropu prodávat a investovat do její těžby později, až budou ceny vyšší, a tím omezí růst nabídky.
Preferirán vender su petróleo e invertir más tarde, cuando los precios sean más altos, restringiendo así el aumento de la oferta.
Naproti tomu jihokorejské vojenské diktatuře nebývalo nic jiného - chtěla-li být konkurenceschopná na globálních trzích -, než investovat právě do vzdělání, aby zdokonalila tamní trh práce.
En contraste, por la virtud de competir en el mercado global, la dictadura militar de Corea del Sur no tuvo más opción que invertir en educación para mejorar su fuerza laboral.
Farmáři museli investovat pouze do instalace samotných čerpadel - a činili tak ochotně, výsledkem čehož je dnešní celkový počet 23 milionů vodních čerpadel.
No tenían más que invertir en la instalación de las bombas mismas, y los hicieron con entusiasmo: la cifra de bombas de agua alcanza los 23 millones en la actualidad.
A jsem připraven investovat do tohoto bezpečnostního kosočtverce maximální možnou míru japonských kapacit.
Y estoy dispuesto a invertir en este cuadrilátero protector los recursos de Japón hasta el máximo de nuestras posibilidades.
Tlak na vzdělávací instituce, aby přestaly investovat do spalování fosilních paliv, však začíná sílit.
Ahora bien, está empezando a aumentar la presión para que las instituciones educativas dejen de invertir en combustibles fósiles.
Za těchto okolností je rozvoj nových uhelných projektů neetický a investovat do nich znamená podílet se na této neetické činnosti.
En estas circunstancias, desarrollar nuevos proyectos de carbón no resulta ético, e invertir en ellos implica ser cómplice de esta actividad antiética.
Čím víc tyto země dokážou investovat při zachování makroekonomické stability a udržitelnosti platební bilance, tím rychleji si mohou osvojit lepší technologie a výrobní postupy.
Cuanto más puedan invertir estos países, al tiempo que garantizan la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la balanza de pagos, más rápido podrán adoptar una tecnología más avanzada y mejores procesos de producción.
Musí investovat značný čas a peníze do výcviku vědců a projektantů, do zřizování vskutku nezávislých a dobře financovaných regulátorů a do budování nezbytné technické infrastruktury.
Necesitan invertir mucho dinero y tiempo en la capacitación de científicos e ingenieros, en el establecimiento de reguladores verdaderamente independientes con suficiente financiamiento, y en desarrollar la infraestructura técnica necesaria.

Možná hledáte...