z | ž | y | ý

m spanělština

m, měs.

Překlad m překlad

Jak z spanělštiny přeložit m?

m spanělština » čeština

m měs. metr

M spanělština » čeština

Ú 5 3 nmi M

m čeština

Překlad m spanělsky

Jak se spanělsky řekne m?

m čeština » spanělština

m zoólogo min

M čeština » spanělština

M

Příklady m spanělsky v příkladech

Jak přeložit m do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

O.. M..
O. P. Favor, chicos!
Jo. m-aha!
Uh huh.
PUTUJÍCÍ SOCHA měla při premiéře v Berlínu délku 2023 m. Kopie objevená v Brazílii je dlouhá 1410 m.
LA IMAGEN ERRANTE era de 2032m durante su estreno en Tauentzienpalast, Berlín.
PUTUJÍCÍ SOCHA měla při premiéře v Berlínu délku 2023 m. Kopie objevená v Brazílii je dlouhá 1410 m.
LA IMAGEN ERRANTE era de 2032m durante su estreno en Tauentzienpalast, Berlín.
Správa závodu Volchovstroj. inženýru M.S.Losovi.
Al ingeniero Losi.
Knižně dílo vydal August Scherl Verlag G.m.b.H.
El libro fue publicado por August Scherl Verlag GmbH.
Ale r u c e, které stavěly Babylonskou věž, nevěděly nic o snu, který snil m o z e k, když tvořil plány.
Mas las manos que construyeron la Torre de Babel no conocían el sueño con el que había fantaseado el cerebro que la había planeado.
Filmová báseň M. Jogansen, J.
Poema Cinematográfico por M. Yogansen, Yu.
Tato hudební rekonstrukce je založena na manuskriptu Dmitrije Šostakoviče, který byl dlouhý čas uložen v Moskevském muzeu M.
Esta reconstrucción musical está basada en un manuscrito de Dmitri Shostakovich. que se guarda en el Museo Glinka de Moscú.
Horská chata Diavolezza 2997 m. nad hladinou moře.
Refugio Diavolezza 2997 m. sobre el nivel del mar.
Tehdy měl délku 2014 m.
Tenía entonces 2.014 m. de longitud.
Tato zkrácená verze je odvozena z kopie uložené v Nederlands Filmmuseum o délce 1615 m.
Esta versión proviene de una copia del museo de cine holandés.
Film má nyní délku 1839 m.
La película tiene ahora 1. 839 metros de longitud.
Scénář H.M. Walker.
Diálogos de HM Walker.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na počátku 70. let však prezident Richard M. Nixon záběr afirmativní akce rozšířil.
Pero, a principios de los años 1970, el Presidente Richard M. Nixon amplió el alcance de la acción afirmativa.
Keňský Safaricom proměňuje trh svou službou mobilního bankovnictví M-Pesa, podobně jako to dělají indické nadnárodní outsourcingové firmy TCS a Wipro.
Safaricom de Kenia está transformando el mercado con su servicio de banca móvil M-Pesa, al igual que lo hicieron multinacionales indias como TCS y Wipro.
Nedávná smrt Jamese M. Buchanana, otce ekonomie veřejné volby, je dobrým důvodem zamyslet se nad těmito moudrými varováními.
El reciente fallecimiento de James M. Buchanan, padre de la economía de la elección pública, es motivo para reflexionar sobre sus sabias advertencias.
Afrika se stala průkopníkem mobilního bankovnictví a místní firmy jako M-Pesa i globální korporace jako Citi ukazují, jak mohou nové technologie poskytovat životně důležité finanční služby i lidem, kteří nemají bankovní účet.
África fue pionera en el uso de la banca móvil; marcas locales como M-Pesa y corporaciones globales como Citi demostraron cómo usar la tecnología para proveer servicios financieros fundamentales a la población no bancarizada.
Například systém mikrofinancí a bankovnictví přes mobilní telefon, známý jako M-Pesa, se v různých formách rozšířil do celé východní Afriky, kde vznikl, i daleko za ni.
Por ejemplo, el sistema de las microfinanzas y banca basada en telefonía móvil conocido como M-Pesa se ha extendido de diversas formas más allá de África del Este, donde se originó.
Systémy mobilních plateb, jako je M-Pesa, mění způsob, jakým lidé převádějí, inkasují a spoří peníze v mnoha rozvojových zemích, například v Keni, Pákistánu a na Filipínách.
Los sistemas de pagos móviles, como M-Pesa, están cambiando la forma en que la gente transfiere, recibe y ahorra dinero en muchos países en vías de desarrollo, como Kenia, Pakistán y Filipinas.
Já jsem si myslel něco jiného a svůj názor jsem zakládal na výzkumu podkladů pro knihu Tentokrát to bude jinak, kterou jsme v roce 2009 vydali s Carmen M. Reinhartovou.
Vi las cosas de otro modo, basándome en las investigaciones para el libro que escribimos con Carmen M. Reinhart en 2009, This Time is Different (Esta vez es diferente).
V rámci výzkumu pařížského předměstí Montbéliard (francouzský Detroit) sledovali sociologové S. Beaud a M.
En sus estudios del suburbio parisino de Montbéliard (el Detroit francés), los sociólogos S. Beaud y M. Pialoux siguieron los pasos de algunos jóvenes desfavorecidos durante un período de diez años.
Podle Standard Chartered Bank dokonce patří Číně první místo na světě, pokud jde o celkovou M2 i nově vydanou měnu.
De hecho, según el Standard Chartered Bank, China ocupa el primer lugar (China ranks first) a nivel mundial tanto en términos de M2 total como en moneda recientemente emitida.

Možná hledáte...