z | ž | y | ý

m francouzština

m

Překlad m překlad

Jak z francouzštiny přeložit m?

m francouzština » čeština

m poštolka obecná měs.

M francouzština » čeština

Ú S 9 5 3 12 11 pán poddůstojník M 8 7 1

m čeština

Překlad m francouzsky

Jak se francouzsky řekne m?

m čeština » francouzština

m zoologue zoologiste min

M čeština » francouzština

M

Příklady m francouzsky v příkladech

Jak přeložit m do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

V porovnání s cenzůrní délkou z roku 1913 (1548 m, 85 minut) chybí přibližně 2 minuty obrazového materiálu.
À la longueur de la version de 1913, (1548 m, 85 minutes), il manque toujours une séquence d'environ deux minutes.
Tato zkrácená verze je odvozena z kopie uložené v Nederlands Filmmuseum o délce 1615 m.
Cette version provient d'une copie du Nederlands Filmmuseum,.une version plus courte de 1 615m.
Je to jen m7tus.
C'est un mythe.
Ampulky jsou označené A, H, S, T, R, M.
Henry Jekyll. Fioles marquées A, H, S, T, R, M.
M si to rozmyslela. Bude dole za minutu. Dobře, pane.
Madame a changé d'avis, elle arrive.
Ano, pane. A-M-Á-R-D-A.
Oui, monsieur.
A - M-Á-A-D-A.
A.M.A.R.D.A.
Ale pravda stojí nad soucitem! M.
Mais la vérité est au-dessus de la pitié!
Jděte na 70 m, rychle!
À 70 mètres, vite.
Pilotovi, jdeme na 6000 m.
Mais je vous dis de prendre soin de lui. S'il s'oublie quelque peu, vous vous en occupez aussi.
Asi 1000 m nad námi.
Pilote à équipage.
Je to M-3 s klimatizací a 300 kilometrů pouští urazí se stejnou elegancí, s jakou se vy promenádujete po Piccadilly.
C'est un M3 qui peut traverser 300 km de désert. aussi facilement que de faire le tour de votre Piccadilly Circus.
M., Charles Morley, můj dobrý přítel.
C.M. pour Charles Morley, un vieil ami.
Až přeletíme průsmyk Hookon, klesneme a seskočíme z výšky 90 m.
Pour sauter on descend à 100 mètres.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na počátku 70. let však prezident Richard M. Nixon záběr afirmativní akce rozšířil.
Le président Richard M. Nixon en a étendu la portée au début des années 1970.
Nedávná smrt Jamese M. Buchanana, otce ekonomie veřejné volby, je dobrým důvodem zamyslet se nad těmito moudrými varováními.
La mort récente de James M. Buchanan, le père de l'économie du choix public, est une occasion de nous pencher sur ses conseils avisés.
Například systém mikrofinancí a bankovnictví přes mobilní telefon, známý jako M-Pesa, se v různých formách rozšířil do celé východní Afriky, kde vznikl, i daleko za ni.
Par exemple, le système de microfinance et de services bancaires sur appareil portable appelé M-Pesa s'est répandu sous diverses formes dans sa région d'origine de l'Afrique de l'Est et même ailleurs.
Systémy mobilních plateb, jako je M-Pesa, mění způsob, jakým lidé převádějí, inkasují a spoří peníze v mnoha rozvojových zemích, například v Keni, Pákistánu a na Filipínách.
Des systèmes de paiement mobiles comme M-Pesa changent la façon dont les gens transfèrent, reçoivent et économisent de l'argent dans de nombreux pays en développement, dont le Kenya, le Pakistan et les Philippines.
Já jsem si myslel něco jiného a svůj názor jsem zakládal na výzkumu podkladů pro knihu Tentokrát to bude jinak, kterou jsme v roce 2009 vydali s Carmen M.
J'en pensais autrement, sur base des recherches qui sous-tendaient mon livre écrit en 2009 avec Carmen M. Reinhart, This Time is Different.
Jak lze očekávat, že určitá země bude prosperovat, když pro většinu jejích občanů je oddanost vůči státu druhořadá? Jak může jít kupředu, když je slovy významného autora M.
Comment ce pays peut-il prospérer si la majeure partie de ces citoyens voue allégeance à l'état seulement en second?
Podle Standard Chartered Bank dokonce patří Číně první místo na světě, pokud jde o celkovou M2 i nově vydanou měnu.
En fait, selon la Standard Chartered Bank, la Chine occupe le premier rang dans le monde sur le plan de l'offre globale de la monnaie (M2) et des nouvelles émissions de monnaie.