ile | wile | vile | tile

čile čeština

Překlad čile anglicky

Jak se anglicky řekne čile?

čile čeština » angličtina

nimbly
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Příklady čile anglicky v příkladech

Jak přeložit čile do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Ačkoliv drží smutek za hraběte Leopolda z Bosny, který před 27 lety zmizel během lovu, čile se zajímá o blaho své země.
Though still in mourning for Count Leopold of Bosnia-Herzegovina who disappeared during a hunt 27 years ago she takes an active interest in her country's welfare.
Mozek mu funguje stejně čile, jako nám, avšak v bezvládném těle.
His mind is as active as yours and mine, but it's trapped inside a useless body.
Koukám, že už jsou všichni čile na nohou.
Well, everyone is up bright and early.
Ráno se čile obchodovalo, zejména v přímých obchodech.
Trading was crisp at the start of the day With some brisk business on the floor.
Čile jsme se namluvili, čile jsme se vzali, čile jsme se zklamali.
We were brisk in our wooing, brisk in our wedding, brisk in our disappointment.
Čile jsme se namluvili, čile jsme se vzali, čile jsme se zklamali.
We were brisk in our wooing, brisk in our wedding, brisk in our disappointment.
Čile jsme se namluvili, čile jsme se vzali, čile jsme se zklamali.
We were brisk in our wooing, brisk in our wedding, brisk in our disappointment.
Teď jen čile do toho.
Now you must move swiftly.
My se máme čile k světu, i když jsem vyčerpáni po únavném létě.
Yes. We're all very much alive and kicking. though rather exhausted after a hectic summer.
Ti lidě z práva na azyl jsou emigranti z El Salvadoru, Guatemaly a z Čile.
The sanctuary people, they're refugees from El Salvador, Guatemala and Chile.
Chcete-li však ztropit hluk, rarachovi bude milé. zatleskáte-li mu čile.
So, good night unto you all. Give me your hands, if we be friends, And Robin shall restore amends.
Ale Varner s Kentaurskou republikou čile obchoduje.
But Varner does a lot of business with the Centauri Republic.
Na svůj věk vypadají úžasně čile.
They look amazingly spry for their age.
Dnes jsme potkali obyvatele s Alzheimerovou nemocí, ale vypadal velice čile.
We met a resident who has Alzheimer's, but he actually seemed quite spry and alert.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Konečně Írán by ve snaze uchránit svůj jaderný program před izraelsko-americkým útokem mohl tento neblahý scénář čile podporovat.
And Iran, in its drive to protect its nuclear program from an Israeli-American attack, might be very active in supporting this ominous scenario.
To se dělo v době, kdy dolar díky rozmachu za Clintonovy éry čile posiloval.
All this, while the dollar was appreciating briskly, reflecting the boom of America's Clinton years.
Tržní logika individuální volby čile rozvrací sociální logiku společenství.
The market logic of individual choice has been busy destroying the social logic of community.
Zdá se, že tradiční geopolitika vyvažování moci se má čile k světu.
Traditional balance-of-power geopolitics, it seems, is alive and well.
V Latinské Americe se má typ angažovaného intelektuála čile k světu.
In Latin America, the committed intellectual is alive and well.
Národní stát se svými silnými i slabými stránkami žije a má se čile k světu.
The nation state, with both its strengths and weaknesses, is alive and well.
Američtí představitelé dnes čile diskutují o přínosech záporných sazeb centrální banky.
Officials are now actively discussing the merit of negative policy rates.
Naopak se zdá, že bylo vícero důvodů, proč se důvěra čile vrátila.
There appears to be more than one reason why, on the contrary, confidence came roaring back.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...