norm | Nora | forma | Roma

Norma angličtina

Pravítko

Význam Norma význam

Co v angličtině znamená Norma?

Norma

a small constellation in the southern hemisphere near Lupus and Ara in the Milky Way
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Norma překlad

Jak z angličtiny přeložit Norma?

Norma angličtina » čeština

Pravítko Norma

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Norma?

Norma angličtina » angličtina

Level Square Rule
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Norma příklady

Jak se v angličtině používá Norma?

Citáty z filmových titulků

Norma Cramer?
Norma Cramerová?
You're Norma Desmond.
Vy jste Norma Desmondová.
Say, she's quite a character that Norma Desmond.
Řeknu vám, ta Norma Desmondová je docela zvláštní člověk.
Because they want to see me - me, Norma Desmond.
Protože mě chtějí vidět, mě, Normu Desmondovou.
The great Norma Desmond.
Velká Norma Desmondová.
How could she breathe in that house so crowded with Norma Desmonds?
Jak v tom domě přeplněném Normami Desmondovými může žít?
More Norma Desmonds and still more Norma Desmonds.
Další Normy Desmondové a ještě další Normy Desmondové.
More Norma Desmonds and still more Norma Desmonds.
Další Normy Desmondové a ještě další Normy Desmondové.
Happy New Year, Norma.
Šťastný nový rok, Normo.
When did he say it, Norma?
Kdy to říkal, Normo?
Norma, you're smoking too much.
Moc kouříš, Normo.
The Norma Desmond Follies.
Blázniviny Normy Desmondové.
I'm bringing Norma Desmond.
Vezu Normu Desmondovou.
Norma who?
Normu jak?

norma čeština

Překlad Norma anglicky

Jak se anglicky řekne Norma?

norma čeština » angličtina

norm standard touchstone rule regulation measure criterion

Norma čeština » angličtina

Norma
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Norma anglicky v příkladech

Jak přeložit Norma do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Tvoje uši jsou níž, než je norma.
Your ears are all down.
Norma Cramerová?
Norma Cramer?
Není to norma.
It isn't standard.
Vy jste Norma Desmondová.
You're Norma Desmond.
Řeknu vám, ta Norma Desmondová je docela zvláštní člověk.
Say, she's quite a character that Norma Desmond.
Velká Norma Desmondová.
The great Norma Desmond.
Norma Desmondová jede za panem DeMillem.
Norma Desmond's coming to see Mr DeMille.
Norma Desmondová přijela za panem DeMillem.
Norma Desmond's coming to see Mr DeMille.
Norma Desmondová?
Norma Desmond?
Přijela za vámi Norma Desmondová, pane DeMille.
Norma Desmond's coming in to see you, Mr DeMille.
Norma Desmondová?
Norma Desmond?
Podívejte, je tu Norma Desmondová.
Look, there's Norma Desmond.
Norma Desmondová!
Norma Desmond!
Norma Desmondová!
Norma Desmond!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Norma teď postihuje pouze šíitskou menšinu, ale hrozí, že bude mít vliv na projednávanou legislativu, která by mohla sešněrovat i práva nešíitských žen.
The law now affects only the Shia minority, but threatens to affect pending legislation that could restrict the rights of non-Shia women as well.
Dokážou-li se evropské regulační orgány na tomto požadavku shodnout u všech těžebních společností kotovaných na jejich akciových burzách, bude se tato norma průhlednosti vztahovat na všechny firmy bez ohledu na jejich sídlo.
If European regulators can agree on this requirement for all extractive-industry companies listed on their stock exchanges, this transparency norm will be applied to companies regardless of where their headquarters are located.
Samozřejmě, každý předpis v této oblasti vyžaduje určitou angažovanost lékaře, ale oregonská norma chápe fundamentální dilema, jemuž čelí lékaři, kteří se setkají s žádostí pacienta o smrt, a snaží se jejich úlohu omezit na minimum.
Of course, any regulation in this field requires at least some involvement by a doctor but the Oregon Act recognizes the fundamental dilemma faced by doctors confronted with a patient's request to die and strives to keep that involvement to a minimum.
V nasem dnesním mnohem demokratičtějsím a propojenějsím světě vsak už je představitelné, že jasně stanovená mezinárodní norma omezující dobu setrvání u moci by nás před takovými přístími diktátory a s nimi spojenou nestabilitou mohla ochránit.
In our much more democratic and interconnected world, it is possible that a clear international norm limiting time in power could spare the world from dictatorship and destabilization in the future.
Evropské možnosti jsou také jasné: buď přijme rozhřešení za svou minulost od prezidenta Íránu, nebo se rozhodne, zda je norma pravdivosti, kterou uplatňuje na dějiny, stejná jako ta, již uplatňuje na jaderné zbraně.
Europe's choice is equally clear: to accept absolution for this past from the president of Iran, or to determine whether the standard of truth that he applies to history is the same as he applies to nuclear weapons.
Resoluce rady bezpečnosti OSN č. 1244, tedy nejvyšší zákonná norma v zemi, toto předem vylučuje, pokud se na tom ovšem obě strany - tedy Srbsko a Kosovo - nedohodnou za jednacím stolem.
UN Security Council Resolution 1244, the supreme law here, precludes this unless both sides - Serbia and Kosovo - agree to it in negotiations.
Nejenže musí americká administrativa a její federální úřady akceptovat, že bezpečnostní norma zavedená a odzkoušená ve Frankfurtu či Aténách je rovnocenná americké, ale musí s tím souhlasit i kongresové výbory.
Not only do the US administration and its federal agencies have to accept that a safety standard established and tested in Frankfurt or Athens is equivalent to its US counterpart; congressional committees must agree.
Pomalu, přesto jistě, jak alespoň já věřím, se definuje mezinárodní právní norma postihující násilné represe menšin, jenž se bude, resp. bude muset stát precedentem tvorby zájmových oblastí státní správy.
Emerging slowly, but I believe surely, is an international norm against the violent repression of minorities, which will and must take precedence over concerns of state sovereignty.
Stručně řečeno chtějí zajistit, aby byla výdajová exploze skutečně dočasná, ne aby se etablovala jako nová norma federálních rozpočtů.
In short, they want to ensure that the spending explosion is indeed temporary, not entrenched in a new baseline for the federal budget.
Čím více Asiatů například podstoupí plastickou operaci očí, aby vypadaly jako evropské, tím zakořeněnější se stane společenská norma, která říká, že šikmé asijské oči jsou něčím, zač by se měl člověk stydět.
The more Asians get plastic surgery to make their eyes look European, for example, the more entrenched will become the social norm that says Asian eyes are something to be ashamed of.
Hospodářský růst je v mnoha případech pomalejší než historická norma.
Economic growth is slower in many cases than the historic norm.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...