abnormálně čeština

Překlad abnormálně anglicky

Jak se anglicky řekne abnormálně?

abnormálně čeština » angličtina

abnormally
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady abnormálně anglicky v příkladech

Jak přeložit abnormálně do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Zjištěn zrychlený dech. Zvýšená potivost, zrychlená srdeční činnost, abnormálně vysoký tlak.
Detecting high respiration patterns, perspiration rates up, heartbeat rapid, blood pressure higher than normal.
Můj krevní tlak a srdeční frekvence byly abnormálně vysoké, a umírání žízní.
My blood pressure and heart rate were abnormally high. And I was dying of thirst.
Abnormálně?
Abnormal?
Je abnormálně citlivá, duševně i fyzicky.
She is abnormally sensitive, mentally and physically.
Zaprvé, abnormálně vysoká míra potíží s personálem.
First, an abnormally high rate of personnel trouble.
Bylo zjištěno, že opičí lůze velí abnormálně inteligentní šimpanz, který. získal dar lidské řeči.
It's been established that the ape mob is under the command of a supernormally intelligent chimpanzee who has. acquired the power of speech.
Hledal a mluvil -abnormálně a také strašil dívky.
All he wanted to do was just look and talk his crazy fool talk. Scared the girls, too.
Zdá se, že to byla forma abnormálně hlubokého spánku. jaký mnoho lidí, hlavně děti, mají. aby utekli před něčím, co je pro ně příliš bolestivé.
To me, that indicates a kind of abnormal deep sleep. which a lot of people, even children, will use. to escape something that's too painful to face.
Takže abnormálně silná otrava krve, neřekl byste?
So...an abnormally rapid toxic process, wouldn't you say?
Abnormálně perverzní.
Perverse, abnormal.
Našla jsem abnormálně vysokou zbytkovou hladinu neurálních transmiterů v její mozkové kůře.
I did find abnormally high levels of neurotransmitter residue in her cerebral cortex.
Teplota vody v oceánu, která byla abnormálně zvýšena, se po průchodu Godzilly začala vracet do normálu. To dokazuje, že teplota těla Godzilly je stejně vysoká, jako teplota jaderného reaktoru.
The high temperature of the seawater. recorded by our flying laboratory this morning. shows that there's now too much nuclear fission in Godzilla's body.
Ledaže by jeho tělo bylo abnormálně vodivé.
Unless his body is abnormally conductive.
Žil dost abnormálně.
He was rather abnormal in life.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Řečeno jinak, když se výnosy delší dobu zdají abnormálně vysoké, zřejmě takové jsou a něco - i když předem nevíme co - je pravděpodobně srazí dolů.
Put another way, when returns seem abnormally high for an extended period, they probably are, and something - even if we don't know in advance what - is likely to bring them down.
Proto je nutné před jakoukoliv snahou o podporu investic stanovit, zda loudavý růst v Evropě odráží abnormálně nízkou tvorbu kapitálu.
That is why it is essential to determine, prior to any effort to boost investment, whether sluggish growth in Europe reflects abnormally low capital formation.
Jestřábové v ECB si uvědomovali, jaká rizika abnormálně nízké úrokové sazby centrální bance, jejímž primárním cílem je cenová stabilita, přinášejí, a toužebně si přáli začít sazby zvyšovat dřív.
The ECB's hawks, understanding the dangers of abnormally low interest rates for a central bank whose primary objective is price stability, had been eager to start raising rates earlier.
Růst úrokových sazeb v nových ekonomikách je dnes abnormálně nízký.
Emerging-market interest-rate spreads now are abnormally low.
Právě teď je tedy díky zálusku investorů na bezpečná aktiva abnormálně levné financovat další vládní dluh, zatímco kvůli dlouhodobým stínům, jež vrhá vleklý pohyb produkce a zaměstnanosti pod normálem, vyjde nynější hlemýždí zotavení předvídatelně draho.
Right now, investors' preference for safety makes financing additional government debt abnormally cheap, while the long-run shadows cast by prolonged subnormal production and employment make the current sluggish recovery predictably costly.
Zvlástní je, že rakovinové buňky na tyto smrtící signály reagují abnormálně.
Intriguingly, cancer cells respond abnormally to death signals.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...