abnormálně čeština

Překlad abnormálně rusky

Jak se rusky řekne abnormálně?

abnormálně čeština » ruština

ненормально
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady abnormálně rusky v příkladech

Jak přeložit abnormálně do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Zjištěn zrychlený dech. Zvýšená potivost, zrychlená srdeční činnost, abnormálně vysoký tlak.
Установлено учащенное дыхание, повышенное потоотделение, ускоренное сердцебиение, кровяное давление выше нормы.
Abnormálně vysoké hodnoty cukru, -fosforu a kyseliny mléčné.
Сахар в три раза выше нормы, фосфора и мочевой кислоты немерено.
Tak poslyš, kámo, možná jsem přišel o svý abnormálně dlouhý nohy ve válce roku 2012, ale pořád mám něco, co ty nikdy mít nebudeš: Duši!
Послушай приятель, хоть я и потерял свои чудовищно длинные ноги на войне 2012 года, но у меня еще осталось то, чего у тебя никогда не будет - душа!
Hladina vašich beta endorfinů je abnormálně vysoká.
Ваши бета-эндорфины ненормально высоки.
Abnormálně zvětšené a propletené cévy ve vašem mozku.
Чрезмерно расширенные сосуды в мозгу.
Připadám si jako nepotřebný slaboch. S abnormálně tenkým zápěstím.
Я чувствую, бесполезным слабаком. с очень тонкими ладонями!
Srdce a plíce se zdají být abnormálně velké, aby byly schopné zásobit jeho svaly dostatkem krve a kyslíku.
Физиологически, сердце и легкие выглядят чрезвычайно большими для достаточного снабжения кровью и кислородом мышц.
Navíc, mitrální chlopeň, která propojuje tyto dvě komory, je abnormálně úzká.
И митральный клапан, который соединяет эти отделы, слишком узок.
Něco jí abnormálně roste v břiše.
У нее аномальное новообразование в брюшной полости.
Jaká infekce způsobuje problémy se spaním a krvácení, pohybové problémy, selhání orgánů a abnormálně normální hladinu bílých krvinek.
Какая инфекция приводит к нарушениям сна, кровотечению, двигательному расстройству, отказу органов, и ненормально нормальному уровню лейкоцитов.
Jo, abnormálně psychopatický vrah.
Да, неповторимый убийца-психопат.
Protože máš abnormálně tvarované kosti.
Потому что твои кости неправильно сформировались.
Abnormálně reflex hlubokých šlach.
Аномальный глубокий сухожильный рефлекс.
Když dva lidi umřou na tom samým místě, tak je to silně nepravděpodobný, jasný? Abnormálně nepravděpodobný.
Если двое людей умирают в одном и том же месте в это чертовски трудно поверить.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Řečeno jinak, když se výnosy delší dobu zdají abnormálně vysoké, zřejmě takové jsou a něco - i když předem nevíme co - je pravděpodobně srazí dolů.
Иными словами, когда прибыль кажется необычно высокой за продолжительный период, то она, возможно, таковой и является, однако что-то - даже если мы не знаем заранее что - скорее всего, ее снизит.
Jestřábové v ECB si uvědomovali, jaká rizika abnormálně nízké úrokové sazby centrální bance, jejímž primárním cílem je cenová stabilita, přinášejí, a toužebně si přáli začít sazby zvyšovat dřív.
Сторонники жесткого курса в ЕЦБ, понимая опасность ненормально низких процентных ставок для центрального банка, первоочередной целью которого является стабильность цен, были готовы поднять процентные ставки значительно раньше.
Je jasné, že nekonvenční kroky, nejsou-li pod bedlivým dohledem, mohou mít nezamýšlený důsledek spočívající ve vytváření abnormálně příznivého prostředí pro trhy, komerční banky a suverény.
Очевидно, что нетрадиционные меры, если их тщательно не контролировать, могут иметь непредвиденные последствия создания аномально благоприятных финансовых условий для функционирования рынков, коммерческих банков и государств.
Růst úrokových sazeb v nových ekonomikách je dnes abnormálně nízký.
Разница между процентными ставками, по которым банки получают средства и по которым выдают их заемщикам, в странах с развивающейся экономикой сегодня чрезвычайно незначительна.
Slovy fyziologie, když tito pacienti dělají pohyby, které pociťují jako cizí, projevují abnormálně silnou aktivitu v mozkovém laloku.
С точки зрения физиологии, у этих пациентов проявляется ненормально высокая активность в теменной доле головного мозга при совершении движений, кажущихся им чужыми.
Zvlástní je, že rakovinové buňky na tyto smrtící signály reagují abnormálně.
Раковые же клетки иначе реагируют на сигналы смерти.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...