abnormálně čeština

Překlad abnormálně spanělsky

Jak se spanělsky řekne abnormálně?

abnormálně čeština » spanělština

anormalmente

Příklady abnormálně spanělsky v příkladech

Jak přeložit abnormálně do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Zjištěn zrychlený dech. Zvýšená potivost, zrychlená srdeční činnost, abnormálně vysoký tlak.
Detecto respiraciones rápidas, aumento de la sudoración, rápidos latidos del corazón, tensión más alta de lo normal.
Zjistili jsme, že bandu lupičů, která rafinovaně přepadala poštovní vlak, vedl muž mimořádně technicky nadaný a inteligentní. Jeho mozek je abnormálně velký. Jeho obrovská váha způsobuje, že naklání hlavu ke straně.
Parece que la figura clave del robo del tren Glasgow-Londres. es un hombre de excepcional inteligencia con un cerebro de tamaño enorme.
Je abnormálně citlivá, duševně i fyzicky.
Es atípicamente sensible, mental y físicamente.
Zaprvé, abnormálně vysoká míra potíží s personálem.
Primera, un anormalmente alto índice de personal con problemas.
Bylo zjištěno, že opičí lůze velí abnormálně inteligentní šimpanz, který. získal dar lidské řeči.
Se ha determinado que la banda de simios está al mando de un chimpancé sumamente inteligente que ha. adquirido la facultad del habla.
Starý blázen, všechny -chtěl udělat. Hledal a mluvil -abnormálně a také strašil dívky.
Viejo loco, todo lo que quería hacer era mirar y hablar de cosas locas y asustaba a las chicas también.
Zdá se, že to byla forma abnormálně hlubokého spánku. jaký mnoho lidí, hlavně děti, mají. aby utekli před něčím, co je pro ně příliš bolestivé.
A mi entender, eso indica un tipo de sueño profundo anormal. que mucha gente, incluso los niños, utiliza. para evadir algo que les duele demasiado afrontar.
Abnormálně perverzní.
Perverso, anormal.
On je abnormálně ctižádostivý.
Tiene una necesidad anormal de proezas.
Našla jsem abnormálně vysokou zbytkovou hladinu neurálních transmiterů v její mozkové kůře.
He encontrado altos niveles anormales de residuos neurotransmisores en su corteza cerebral.
Jsou případy, kdy se vápníko-fosfátové soli s věkem abnormálně usazují, ale.
Hay casos de sales de fosfato de calcio que se desarrollan de manera anormal.
Ledaže by jeho tělo bylo abnormálně vodivé.
A menos que tu cuerpo sea un conductor anormal.
Žil dost abnormálně.
Vivo era anormal.
Možná, že se i abnormálně rozkládá.
Puede que se descomponga de manera anormal.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dokládá to vědecký referát, který v roce 1993 v časopise Science publikoval tým vedený Hanem Brunnerem. Studie popisuje holandskou rodinu, jejíž někteří muži měli být abnormálně násilní.
Esto queda de manifiesto en un estudio publicado en la revista Science en 1993 por un equipo encabezado por Han Brunner que describe a una familia holandesa, algunos de cuyos miembros fueron descritos como anormalmente violentos.
Proto je nutné před jakoukoliv snahou o podporu investic stanovit, zda loudavý růst v Evropě odráží abnormálně nízkou tvorbu kapitálu.
Por eso, antes de cualquier intento de alentar la inversión, hay que preguntarse si el escaso crecimiento de Europa no será reflejo de una lentitud anormal en la formación de capital.
Růst úrokových sazeb v nových ekonomikách je dnes abnormálně nízký.
Los diferenciales de las tasas de interés de los mercados emergentes hoy en día son anormalmente bajos.
Zvlástní je, že rakovinové buňky na tyto smrtící signály reagují abnormálně.
De forma intrigante, las células cancerígenas responden anormalmente a las señales de muerte.

Možná hledáte...