architectural panel angličtina

Význam architectural panel význam

Co v angličtině znamená architectural panel?

architectural panel

(roofing) A metal roof panel, typically a double standing seam or batten seam; usually requires solid decking underneath and relies of slope to shed water
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Příklady architectural panel anglicky v příkladech

Jak přeložit architectural panel do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Zkratoval elektrický panel.
The electric panel shorted.
Aktivujte hlavní obrazový panel.
Activate main view plate.
Odkryli jsme výklopný panel, který budeme muset nějak otevřít, než se dostanu k jednotce Sterg.
We have uncovered the hinged panel. which we shall have to open somehow before I can get to the Sterg unit.
Otevřeli jsme panel na zadní straně hlavice.
Well, we've opened the panel at the back of the warhead.
Víme, že když to zaútočí na indukční čerpadla nebo na panel ovládacích relé, nebudeme moci manévrovat s lodí nebo přistát.
You know, if that thing should attack the induction pumps or. The bank of control relays, we couldn't maneuver the ship or land it. we'd just.
Jak se otevírá ten panel?
I came to warn you. - How do you open that panel?
Mé úsilí otevřít panel bylo marné.
My efforts to open the panel were fruitless.
Pátý panel. Utrhněte drát.
Break the wire!
Kde je záložní panel?
Which is your parallel thrust?
Támhle, ten bílý panel, ale je to zbytečné.
There, the white panel, but its useless.
Barbaro, podívej se na panel?
Barbara, see that panel?
Vidíte támhleten panel?
You see that panel up there?
Otevři panel.
Open the panel.
Celej panel.
Right across the board.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ovšemže by panel MMF musel přehlížet současné pokrytectví Ameriky.
Admittedly, the IMF's panel would have to look past America's current hypocrisy.
Na pokračující úsilí Libérie o zajištění míru, udržení stability a zahájení hospodářské a sociální transformace by měl panel pohlížet jako na vzor úspěšného přerodu po konfliktu.
The Panel should view Liberia's ongoing efforts to secure peace, maintain stability, and initiate economic and social transformation as a blueprint for successful post-conflict transition.
Panel je odhodlaný vytvořit ambiciózní, soudržný a praktický návrh agendy trvale udržitelného globálního rozvoje.
The Panel is committed to creating an ambitious, coherent, and practical proposal for a sustainable global development agenda.
Panel využije také rozsáhlých elektronických i neelektronických aktivit, aby zapojil lidi z celého světa a udělal si obrázek o tom, jakou budoucnost si představují oni.
The Panel will also take advantage of extensive online and offline efforts to engage with people worldwide and gain insight into the future that they envision.
Studie pro Kodaňský konsenzus také ověřovala portfoliovou možnost typu, který ohlašuje Mezivládní panel o změně klimatu Organizace spojených národů.
The Copenhagen Consensus study also examined a portfolio option of the sort heralded by the United Nations' Intergovernmental Panel on Climate Change.
Politický elán na národních, regionálních a obecních úrovních dále posílí Panel pro zpoplatnění uhlíku, vedený MMF a Světovou bankou.
The Carbon Pricing Panel, led by the IMF and World Bank, will further increase the policy momentum at the national, regional, and municipal levels.
Mezivládní panel OSN pro změny klimatu se vyjádřil jednoznačně, když trval na tom, že snížení emisí CO2 a oslabení naší závislosti na fosilních palivech jsou dnes naléhavější než kdykoliv dříve.
The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change has been unequivocal in its insistence that reducing CO 2 emissions and diminishing dependence on fossil fuels is more urgent than ever.
Museli byste být ztraceni v nejodlehlejších krajích Mongolska, abyste unikli zprávám, že klimatický panel (IPCC) Organizace spojených národů vydal minulý týden novou zprávu.
You would have had to be stuck in deepest Mongolia to avoid hearing that the United Nations' climate panel, the IPCC, issued a new report last week.
Pokud jde o hospodářský kolaps, Mezivládní panel pro změny klimatu odhaduje, že se globální HDP na hlavu zvýší během tohoto století čtrnáctkrát a v rozvojovém světě čtyřiadvacetkrát.
As for economic collapse, the Intergovernmental Panel on Climate Change estimates that global GDP per capita will increase 14-fold over this century and 24-fold in the developing world.
Mezivládní panel OSN pro změny klimatu to ve své nejnovější zprávě o obnovitelné energii připustil.
The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change acknowledged this in its most recent renewable-energy report.
Vždyť jak výslovně varoval Mezivládní panel OSN ke změně klimatu, pokud emise do roku 2015 nepůjdou dolů a nebudou pak už jen ubývat (přičemž dnes je celkovým trendem jejich růst), překročíme hranici, za níž už nebude návratu.
For, as the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change has explicitly warned, if emissions do not fall before 2015, and only fall from then onwards (and the overall trend is that they have been rising), we will reach the point of no return.
Panel OSN o změně klimatu odhaduje, že sněhová hmota Antarktidy se během tohoto století ve skutečnosti rozroste.
The UN climate panel estimates that Antarctica's snow mass will actually increase during this century.
Panel Organizace spojených národů o změně klimatu hovoří o zvýšení o pouhou jednu až dvě stopy během tohoto století, oproti necelé jedné stopě během století minulého.
The United Nations panel on climate change suggests a rise of only 1-2 feet during this century, compared to almost one foot in the last century.
Soubor priorit by mohl sestavit vědecký panel, který by vyhodnotil počty postižených lidí a dopady na úmrtnost, chorobnost a produktivitu.
A scientific panel could establish a set of priorities by assessing the number of people affected and the impact on mortality, morbidity, and productivity.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...