čeština | angličtina | němčina | ruština

sebeklam čeština

Překlady Česko–anglický překladový slovník

Jak se anglicky řekne sebeklam?

sebeklam čeština » angličtina

self-deceit self-delusion self-deception

Věty Česko–anglická databáze vět

Jak přeložit sebeklam do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Tohle je obyčejný sebeklam. Odvoláváte se příliš na vzpomínky.
If this were an ordinary delusion on the memory picture, that would be one thing.
Sebeklam.
Self-deception.
Grandiózní sebeklam.
Delusions of grandeur.
Zní mi to jako hurá vlastenectví, sebeklam a útok z křesla.
It just sounds to me like jingoism and self-deception and armchair quarterbacking.
Ovládá sebeklam, že lidi mají rádi.
I think you have the delusion that people like you.
Ale je to sebeklam.
But it's self-deception.
Kapitán Sisko mi dal schopnost prohlédnout lži. sebeklam, který ovládal můj život.
Captain Sisko gave me the clarity to see beyond the lies, the self-deceptions that were controlling my life.
Sebeklam, zmatek, sestup k šílenství.
The delusion, the derangement, the descent into madness.
Halucinace, sebeklam.
Hallucination, delusion.
Ale hlavně jsem viděl sebeklam.
But mostly, mostly what I saw - delusion.
Sebeklam máte zřejmě v rodině.
Delusion seems to run in your family.
Říkám ti, hysterie a sebeklam, je dostávají do situací jako teď.
I'm telling you, hysteria and delusions, they breed in situations like this.
Altenin pokus o jeho obnovení není nic jiného než sebeklam.
Altena's motivations are nothing more than delusions.
A stejně, byl to vždycky jen sebeklam.
Individual deaths don't matter.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

A aby bylo možné docílit tohoto nového, úzce vymezeného cíle, měl by MMF ukončit celý ten sebeklam, který právě probíhá v tolika zemích celého světa.
In order to accomplish this narrowing and refocusing of tasks, the IMF should stop imposing itself on dozens of poor countries around the world.
Pokud naopak nesou náklady omylů jiní, pak tyto motivy upřednostňují sebeklam.
On the contrary, when others bear the costs of mistakes, the incentives favor self-delusion.
Kdo na Západě smýšlí jinak a smířil se s postupem Ruska na Ukrajině, nečiní tak z jiného důvodu než z vlastní chamtivosti, strachu nebo sebeklamu.
Westerners who think otherwise and have acquiesced in Russia's actions in Ukraine do so for no other reason than their own greed, fear, or self-deception.
Ale jak se tak utvrzujeme v sebeklamu, že přemýšlet státu zavádějícím právo a pořádek je morálním imperativem dneška, tím se připojujeme k šílencům poslední doby, kteří jen fňukají a propadají hysterii.
But in deceiving ourselves into thinking that it is a moral imperative that the state impose order, we are joining the fashionable madmen, which is when the thin whine of hysteria can be heard.
Běžní Evropané zaplatí za sebeklam a pomýlenou politiku svých vedoucích představitelů vysokou cenu.
Ordinary Europeans will pay a high price for their leaders self -deception and mistaken policies.
Žádný režim stojící na neomezeném sebeklamu si nedokáže udržet zdání legitimity, jakmile vyjde najevo rozsah tohoto sebeklamu.
No regime built on limitless self-delusion is capable of retaining a shred of legitimacy once the scale of its self-deception is exposed.
Jsme svědky velikého sebeklamu, což se týká jak rozpočtu, tak i samotného Ministerstva financí Itálie.
Here is the grand delusion of the budget and the Finance Ministry in Italy.
Tento masový sebeklam, argumentoval Dornbusch, udržuje příliv kapitálu v chodu ještě dlouho poté, co by měl skončit.
That mass delusion, Dornbusch argued, keeps the inflow going long after it should come to an end.

Možná hledáte...