abaissant francouzština

pokořující

Význam abaissant význam

Co v francouzštině znamená abaissant?

abaissant

Qui abaisse, qui rend inférieur moralement.  Langage abaissant.  Théories abaissantes.

Překlad abaissant překlad

Jak z francouzštiny přeložit abaissant?

abaissant francouzština » čeština

pokořující

Příklady abaissant příklady

Jak se v francouzštině používá abaissant?

Citáty z filmových titulků

Tu m'émerveilles, après toutes ces années. tu restes un pont-levis démocratique, t'abaissant pour tout le monde.
To je zázrak, že jsi pořád jako padací most. Spadneš každému.
En abaissant ma garde, j'ai laissé ma femme se faire blesser et j'ai mis toute la mission en danger.
Tím, že jsem přestal být opatrný, jsem dopustil, aby moje žena byla zraněna a ohrožena celá mise.
La mère, baignée de sueur. le père, abaissant son caméscope, le visage angoissé. l'infirmière, prévenant la réanimation. tous semblaient se mouvoir au ralenti, comme sous l'eau.
Matka zpocená v posteli, otec, který odkládá kameru od tváře, sestra volá první pomoc, vše se hýbe tak pomalu jako pod vodou.
En m'abaissant à sortir avec un crétin comme toi.
Že jsem se kdy snížila k tomu, začít si s hňupem jako ty.
Tu ne peux pas détruire ce vaisseau en abaissant un simple interrupteur.
Nemůžeš zničit tuhle loď pouhým vyhozením pár vypínačů.
Un amendement constitutionnel abaissant à 18 ans l'âge du vote a été approuvé par le Congrès et transmis à la Maison Blanche.
Kongres schválil změnu ústavy. Volit bude možné od 18 let.
Elle évite au corps d'entrer en état de choc en abaissant sa température.
Zmírňuje to šok tím, že se snižuje teplota těla.
Madame la ministre, recommençons cette réunion en abaissant la tension, s'il vous plaît.
Paní ministryně, chcete se vrátit a začít znovu schůzku s nižším napětím?
OK? Tu t'attends à ce que l'arme se soulève. Donc, tu compenses en l'abaissant.
Čekáš, že zbraň škubne nahoru, a tak se jí snažíš tahat dolů.
Le plan en 59 points du gouverneur créera 12 millions de nouveaux emplois au cours de son premier mandat, abaissant le taux de chômage de près de la moitié.
Guvernérův 59bodový plán na tvorbu pracovních míst vytvoří 12 milionů pracovních míst během jeho prvního období, a sníží nezaměstnanost téměř o polovinu.
Quel risque possible pour la santé publique est là chez les personnes abaissant leur consommation de sucre?
Jaké možné zdravotní riziko představuje případné snížení konzumace cukru?
Si je peux accéder au générateur du labo je pourrais le faire surchauffer, abaissant ainsi l'énergie des grilles.
Pokud se dostanu do vaší laboratorní sítě, poháněné stejným generátorem, měl bych být schopný ji přetížit, aby vypadl proud v oplocení.
Les hommes s'abaissant pour le plaisir. Et les quelques êtres bons parmi nous.
Muži se ponižují kvůli potěšení. a těch pár dobrých mezi námi.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

WASHINGTON, DC - Les grandes banques centrales mondiales ont enfin réagi à la crise financière globale en abaissant simultanément leurs taux directeurs d'un demi-point.
WASHINGTON - Centrální banky po celém světě konečně zareagovaly na globální finanční krizi tím, že zorganizovaly koordinované snížení úrokových sazeb o půl procentního bodu.
Par opposition, les économistes de l'offre entendent promouvoir l'investissement privé (et certainement pas public!) en abaissant davantage les impôts, et en appliquant systématiquement une déréglementation.
Naproti tomu ekonomové strany nabídky chtějí podporovat soukromé (rozhodně ne veřejné!) investice prostřednictvím dalších daňových škrtů a další deregulace.
Confrontés à unralentissement de la croissance causé par des facteurs structurels, de nombreuxpays ont répondu en abaissant les taux d'intérêt et en stimulant le crédit.
Toto vysvětlení se může zdát ještě paradoxnější než to první, ale jeho logika je přímočará: vlády se často snaží vyhnout náročnému úkolu zlepšit ekonomickou efektivitu reformami na straně nabídky a raději spoléhají na zásahy na straně poptávky.
En achetant des bons du Trésor, la banque centrale injecte des liquidités dans le système bancaire, avec pour objectif de stimuler la dépense privée en abaissant le taux d'intérêt des crédits bancaires.
Nákupem vládních cenných papírů pumpuje centrální banka do bankovní soustavy hotovost. Cílem je stimulovat soukromé výdaje snížením úrokové sazby, za kterou banky půjčují zákazníkům.
Un accroissement des échanges profite aux consommateurs en abaissant les prix des biens et des services.
Posílený obchod prospívá spotřebitelům, neboť snižuje ceny zboží a služeb.
Des réformes politiques de bon sens, qui devraient être adoptées en tant que telles, comme les réformes de l'assurance invalidité et de la protection sociale aux Pays-Bas, permettront de trouver un second dividende en abaissant le ratio de dépendance.
Reformy sociální politiky založené na zdravém rozumu, které by měly být přijaty samy o sobě, jako jsou například nizozemská reforma pojištění proti invaliditě a reforma sociálních dávek, přinesou druhou dividendu v tom, že sníží poměr závislosti.
Nous ne progresserons ni en construisant de monuments pour les dirigeants politiques ni en tenant des sommets, mais en abaissant les frais qui pèsent sur les entreprises et en augmentant les revenus de la population.
Pokroku bude dosaženo nikoliv budováním pomníků pro politiky nebo pořádáním summitů, nýbrž snižováním nákladů na podnikání a zvyšováním příjmů našich občanů.
De même, le GIEC a prévu une hausse moindre des températures en abaissant le seuil inférieur de la sensibilité climatique.
Stejně tak IPCC připustil nižší vzestup teplot tím, že snížil spodní hranici svého odhadu takzvané klimatické citlivosti.
Premièrement, augmenter l'âge de la retraite. Cette solution comporte deux principaux avantages : elle diminue le coût global du système en abaissant le nombre des retraités tout en affaiblissant les électeurs opposés à la réforme.
Za prvé zvýsit hranici pro odchod do důchodu, což přinese dvojí užitek: snížením počtu penzistů poklesne celková nákladnost systému a oslabí se voličská základna, která se staví proti reformě.
Ainsi, en abaissant son niveau de corruption et sa femme ayant habilement servi de bouc émissaire, le seul crime majeur dont Bo est accusé est d'avoir manqué à son devoir.
Jestliže se tedy výše jeho úplatkářství považuje za malou a obětním beránkem se umně stala jeho manželka, jediný závažný zločin, z něhož se Po musí zodpovídat, je zanedbání povinnosti.

Možná hledáte...