n | i | Zn | un

in francouzština

Význam in význam

Co v francouzštině znamená in?

in

(Familier) À la mode, dans le vent, tendance.  Olga, tout à fait “in”, avait choisi un pyjama du soir bâti par un Christian Dior dans un satin chatoyant, irisant, garni d’un flot bouillonnant d’attifiaux charmants : rubans, galons, bourdalous, catogans, volants à falbalas, capuchons, crinolins.  Ce n’est pas qu’on vivait mal, on habitait Paris, on écumait les bars. On ramassait les miettes, les miettes nous suffisaient. On était le clair-obscur, pas complètement in, pas complètement out, pas assez out pour que ça ne nous gâche pas la vie. (Argot LGBTI) Qui n’a pas fait son coming-out.  De nombreux allosexuels n’ont pas fait leur coming-out, ils sont in.

Příklady in příklady

Jak se v francouzštině používá in?

Citáty z filmových titulků

A tremendous, mysterious process was taking place in countless hearts.
Bezpočet srdcí zaplavil úžasný, mystický pocit.
The individual personality, having hardly had time to become conscious of itself. dissolved in the mass, and the mass itself became dissolved in the revolutionary élan.
Osobnost jednotlivce, nemajíce čas uvědomit si vlastní existenci,. spojila se v lid, a lid sám se slil v elán revoluce.
The individual personality, having hardly had time to become conscious of itself. dissolved in the mass, and the mass itself became dissolved in the revolutionary élan.
Osobnost jednotlivce, nemajíce čas uvědomit si vlastní existenci,. spojila se v lid, a lid sám se slil v elán revoluce.
Here, you're just in time to set the table.
Jdeš akorát včas, abys prostřel.
I'm just going in to see my son, Tony.
Jdu za svým synem.
Pull your stomach in a little, Mr. DePinna.
Zastrčte trochu břicho, pane DePinno.
Now, for instance, in 1929.
Ale třeba krize v roce 1929.
What's happening in here?
Co se tu děje?
Bring in the Vanderhofs.
Přiveďte Vanderhofovi.
Order in the court.
Klid v soudní síni.
You can't come in here.
Dovnitř nemůžete.
That's in Connecticut, isn't it, Grandpa?
To je v Connecticutu, viď, dědečku?
I'll be up in a minute.
Přijdu hned.
May I come in?
Můžu dál?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Selon une étude menée par Zanmi Lasante, Partners In Health, le Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights et le Center for Human Rights and Global Justice de l'université de New York, la ville ne compte aucune source d'eau publique exploitable.
Studie provedená organizacemi Zanmi Lasanté, Partners In Health, Pamětní centrum Roberta F. Kennedyho za lidská práva a Centrum pro lidská práva a globální spravedlnost při Newyorské univerzitě neobjevila ve městě jediný fungující veřejný vodní zdroj.
La suprématie du dollar ne saurait perdurer indéfiniment, d'autant plus que le renminbi chinois se démarque de plus en plus comme son challenger, comme je l'explique dans mon ouvrage intitulé Eclipse: Living in the Shadow of China's Economic Dominance.
Nadvláda dolaru nebude trvat věčně, a jak popisuji ve své knize Eclipse (Zatmění) s podtitulem Život ve stínu čínské ekonomické dominance, čím dál silněji ji zpochybňuje čínské žen-min-pi.
Compassion in Dying, une société pour le droit de mourir et une ONG non médicale, se penche de manière consultative sur la plupart de ces cas.
Většiny případů se konzultačně účastní sdružení prosazující právo na smrt, nelékařská nevládní organizace Compassion in Dying.
Outre les effets bien connus de la pollution de l'air sur les poumons et sur le cœur, de nouveaux éléments de preuve font apparaître un impact néfaste sur le développement de l'enfant, y compris in utero.
Vedle dobře známých účinků znečištění ovzduší na plíce a srdce odhalují nové důkazy také škodlivý vliv na vývoj dítěte, včetně dítěte v matčině lůně.
Un nouveau film documentaire remarquable, La maison où j'habite (The House I Live In), montre que l'histoire de l'Amérique est encore plus triste et plus cruelle que ça, en raison de politiques désastreuses.
Pozoruhodný nový dokumentární film Dům, ve kterém žiju ukazuje, že americký příběh je kvůli katastrofální politice ještě o něco smutnější a krutější.
The two transgressions are obviously not equal in moral turpitude.
Oba prohřešky očividně nelze co do morální pokleslosti srovnávat.
But the Obama episode illustrates an important cross-cultural difference in assessing how corrupt a society is.
Obamova epizoda však dokládá, že při hodnocení zkorumpovanosti určité společnosti existují významné mezikulturní rozdíly.
In extremis, il renoncerait à l'euro, à l'instar de la Grèce.
V extrémním případě by pak napodobila příklad Řecka a rovněž vystoupila z eurozóny.
Deux initiatives - le Polity Project (projet Politie), fondé par le politologue Ted Gurr, et les enquêtes annuelles de Freedom House, appelées Freedom in the World (Liberté dans le monde) - jauge les libertés politiques dans presque tous les pays.
Hodnocením politických práv v téměř všech zemích světa se zabývají dvě iniciativy - Polity Project založený politologem Tedem Gurrem a každoroční výzkumy Svoboda ve světě organizace Freedom House.
La société de capital-risque In-Q-Tel, qui appartient à la CIA et est située à Silicon Valley, vise à s'assurer que les intérêts de l'appareil de sécurité nationale des États-Unis sont implantés dans les start-ups technologiques.
Firma In-Q-Tel, specializovaná na rizikový kapitál, již v Silicon Valley provozuje CIA, má zajišťovat, aby se nově vznikajícím technologickým podnikům vštěpovaly zájmy amerického národněbezpečnostního aparátu.
Who will be in charge?
Kdo bude u kormidla?
Parfois, les monuments existent in absentia, comme les professeurs en congé sabbatique.
Ještě jindy se pomníky vypaří jako profesoři na vědecké dovolené.
La lecture de la biographie de Rubin, In an Uncertain World, qui vient tout juste d'être publiée, nous permet de commencer à mieux comprendre cette différence saisissante.
Při četbě nedávno vydaných Rubinových memoárů V nejistém světě můžeme tento do očí bijící rozdíl začít chápat lépe.
Media in vita in morte sumus (nous sommes entourés tout au long de notre vie par la mort), précisait une chanson médiévale.
Media in vita in morte sumus - vprostřed života jsme obklopeni smrtí - zpívalo se ve středověké písni.

in čeština

Překlad in francouzsky

Jak se francouzsky řekne in?

in čeština » francouzština

po

Příklady in francouzsky v příkladech

Jak přeložit in do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Narodil jsem se doma, protože jsem chtěl být blízko matce. píseň se jmenuje: THE BAD IN EVERYMAN.. nejsem si jistý.
Eh bien, je suis né à la maison car je voulais être près de ma mère je ne sais pas, peut-être n'y a-t-il plus d'idéaux.
The Seton Concerto in F Major.
Le concerto de Seton en fa majeur.
Police v in Singapuru.
La police à Singapour.
Come on in.
Entrez.
San Val Drive In.
Au drive-in.
Tak co to bude, Gilmore? Bitevní nebo drive-in film?
On voit le match, ou on va au ciné?
Man in a Mousetrap. - To nejde.
Tu donnes une conférence.
Myslim, že jste je popsal velmi dobre, vzhledem k tomu, že ve 3 ráno ji postihly prudké bolesti, ulehla do postele s vysokou horeckou a celý jeji dnešni program byl zrušen in toto!
Vous l'avez très bien décrite, considérant que Son Altesse est tombée grièvement malade à 3 h du matin. Elle est au lit avec une forte fièvre et elle a annulé tous ses rendez-vous pour la journée.
Ano, pane Bradley, in toto.
Oui, M. Bradley, tous.
In that respect only.
Dans cette situation, oui.
I want you fresh on the witness stand in the morning.
Vous devrez être en forme pour témoigner demain.
Ask him to stand by in court tomorrow. He may be needed.
Demandez-lui de venir à la Cour demain, il peut en avoir besoin.
Do you swear the testimony you shall give in the proceedings now before us. shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?
Jurez-vous que le témoignage que vous donnerez devant ce Comité sera la vérité et toute la vérité, et que Dieu vous vienne en aide?
One of the best legal minds in the army.
Un des meilleurs juristes de l'armée.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Studie provedená organizacemi Zanmi Lasanté, Partners In Health, Pamětní centrum Roberta F. Kennedyho za lidská práva a Centrum pro lidská práva a globální spravedlnost při Newyorské univerzitě neobjevila ve městě jediný fungující veřejný vodní zdroj.
Selon une étude menée par Zanmi Lasante, Partners In Health, le Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights et le Center for Human Rights and Global Justice de l'université de New York, la ville ne compte aucune source d'eau publique exploitable.
Většiny případů se konzultačně účastní sdružení prosazující právo na smrt, nelékařská nevládní organizace Compassion in Dying.
Compassion in Dying, une société pour le droit de mourir et une ONG non médicale, se penche de manière consultative sur la plupart de ces cas.
CAMBRIDGE - Při čtení vlivné nové knihy Thomase Pikettyho Capital in the Twenty-First Century (Kapitál ve dvacátém prvním století) by člověk mohl dospět k úsudku, že tak nerovný byl svět naposledy v době loupeživých rytířů a králů.
CAMBRIDGE - A la lecture du nouveau livre influent de Thomas Piketty Le capital au XXIe siècle, on pourrait conclure que le monde n'a jamais été aussi inégal depuis l'époque des barons et des rois voleurs.
Firma In-Q-Tel, specializovaná na rizikový kapitál, již v Silicon Valley provozuje CIA, má zajišťovat, aby se nově vznikajícím technologickým podnikům vštěpovaly zájmy amerického národněbezpečnostního aparátu.
La société de capital-risque In-Q-Tel, qui appartient à la CIA et est située à Silicon Valley, vise à s'assurer que les intérêts de l'appareil de sécurité nationale des États-Unis sont implantés dans les start-ups technologiques.
Media in vita in morte sumus - vprostřed života jsme obklopeni smrtí - zpívalo se ve středověké písni.
Media in vita in morte sumus (nous sommes entourés tout au long de notre vie par la mort), précisait une chanson médiévale.
Media in vita in morte sumus - vprostřed života jsme obklopeni smrtí - zpívalo se ve středověké písni.
Media in vita in morte sumus (nous sommes entourés tout au long de notre vie par la mort), précisait une chanson médiévale.
Před patnácti lety protestoval Fang Chung-in na náměstí Tchien-an-men.
Quinze années auparavant, Fang Hongin manifestait sur la place Tienanmen.