ab | aby | abs | abc

abú čeština

Příklady abú italsky v příkladech

Jak přeložit abú do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Abú Daúd.
Abu Daoud.
Abú Júsuf.
Abu Youssef.
Kemal Adwán, Kamál Násir a Abú Júsuf.
Kemal Adwan, Kamal Nasser e Abu Youssef.
Adwán a Abú Júsuf.
Adwan e Abu Youssef.
Abú Júsuf je číslo tři v celé palestinské síti.
Abu Youssef è il numero tre della rete palestinese.
To by pak nejspíš byla práce Abú Hamzy.
Se è saudita, forse è opera di Abu Hamza.
Znáte Abú Hamzu?
Conosce Abu Hamza?
Abú Hamza.
Abu Hamza.
Možná Abú Hamza?
Può essere Abu Hamza?
Dokázal by je sehnat Abú Hamza?
Abu Hamza può farlo?
Zeptejte se ho, jestli ví, kde bych Abú Hamzu našel.
Gli chieda se sa dove posso trovare Abu Hamza.
Abú Hamza, ten je jako duch.
Abu Hamza è come fantasma.
Abú Hamza je jako duch.
Abu Hamza è un fantasma.
V Abú Ghrajb se mučí vězni, a do vězení jdou jen pucfleci.
Ad Abu Ghraib torturano i prigionieri e solo i subalterni finiscono in galera.
Doporučujeme...Rychlokurz pro začátečníky: italštinaEfektivně za čtyři týdnyKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Za několik dní se v Abú Dhabí připojím k 300 globálním lídrům na prvním světovém summitu o vakcinaci - cílem tohoto setkání je zajistit, aby všechny děti všude na světě měly přístup k vakcínám.
Tra pochi giorni mi unirò ai leader globali ad Abu Dhabi per il primo vertice mondiale sui vaccini, un incontro finalizzato ad assicurare che tutti i bambini di qualunque luogo abbiano accesso ai vaccini.
Krátce před summitem WEF o globální agendě, který se konal v listopadu v Abú Zabí, jsem strávil týden v Indii.
Poco prima del Summit on the Global Agenda del WEF tenutosi ad Abu Dhabi lo scorso mese, ho trascorso una settimana in India.
Nyní potřebujeme prostředky, závazky a odhodlání zavést plán představený v Abú Dhabí do praxe.
Adesso c'è bisogno di fondi, e dell'impegno e della volontà di attuare il piano presentato ad Abu Dhabi.