akciový čeština

Příklady akciový německy v příkladech

Jak přeložit akciový do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Silně doporučuji, abyste jeho nabídku odmítli tím, že budete hlasovat pro plán vedení restrukturalizovat akciový fond.
Ich bitte Sie, sein öffentliches Angebot abzulehnen, indem Sie für den Umstrukturierungs- plan des Managements votieren.
A co takový akciový trh?
Und die Börse?
Akciový trh funguje rovněž podle vzorce.
Auch die Börse durchzieht ein Muster.
Akciový trh funguje rovněž podle vzorce.
Meine Hypothese: Auch die Börse durchzieht ein Muster.
V akciový firmě?
Aktien sind ein Bargeldgeschäft?
Mám typ na sexy malý soukromý akciový fond.
Ich habe einen wirklich reizvollen privaten Aktienfonds aufgetan. So wie letztes Mal?
Váš útok na akciový trh. Nefungoval, příteli!
Ihr Überfall auf die Börse hat nicht eingeschlagen, mein Freund!
Vedla váš akciový fond v Dallasu.
Sie leitete die Aktienabteilung in Dallas.
Kontaktoval nás velký německý akciový fond.
Ein großer deutscher Kapitalfonds hat sich an uns gewendet.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNerozumím! | Ich verstehe nicht!Těchto patnáct vět vám v němčině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pro akciový trh je to pozitivní vývoj.
Das war positiv für die Börse.
V důsledku toho je její akciový trh zpěněný a zažívá alarmující boom realit.
Die Folge ist, dass die Börse schäumt und das Land in einem alarmierenden Immobilienboom steckt.
Rostoucí akciový trh a vyšší hodnota domů přiměly jednotlivce ke spotřebě větší části svých příjmů a ke snížení úspor.
Die steigenden Börsenkurse und der höhere Wert ihrer Häuser bewegten die Menschen dazu, einen größeren Teil ihrer Einkommen zu verbrauchen und weniger zu sparen.
Ceny ropy se postupně snížily a akciový trh zahájil dlouhé stoupání k maximu z roku 2000.
Die Ölpreise fielen allmählich, und der Aktienmarkt begann seinen langen Anstieg bis zu seinem Höchststand im Jahre 2000.
Prvním místem, kam člověk logicky pohlédne, je akciový trh, neboť jde o investice opřené o silnou dluhovou páku - a existuje tu určitá historie bublin.
Der Aktienmarkt ist der erste logische Ort, den man sich ansehen sollte, denn er ist stark durch fremdfinanzierte Investments gekennzeichnet - und kann historisch auf viele Blasen zurückblicken.
Touhou čínských funkcionářů je kapitalistický akciový trh bez možnosti větších ztrát, které mohou otřást důvěrou ve věrohodnost komunistické strany a její mocí.
Offizielle chinesische Vertreter wünschen sich einen kapitalistischen Aktienmarkt, ohne die Möglichkeit großer Verluste, die das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit und Kontrolle der CCP erschüttern könnten.
Nicméně s ohledem na korupční skandály zahrnující prominentní osobnosti vlády, jež během posledních několika let vyšly na světlo, je přirozené se ptát, proč akciový trh zůstává tak silný.
Angesichts der Korruptionsskandale, die in den letzten Jahren ans Tageslicht kamen und in die prominente Regierungsmitglieder verwickelt waren, fragt man sich natürlich schon, warum der Aktienmarkt so stark geblieben ist.
Ba třebaže skandály otřásly vládou, Lula byl loni drtivou většinou znovuzvolen a investoři nadále na akciový trh sypou peníze.
Tatsächlich wurde Lula trotz aller Skandale, die die Regierung erschütterten, im letzten Jahr mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt und die Investoren pumpen weiterhin fleißig Geld in den Aktienmarkt.
Akciový trh ovšem výnosy negarantuje; ba nezaručuje ani to, že hodnota akcií udrží krok s inflací - a byly doby, kdy krok nedržela.
Auf dem Aktienmarkt jedoch sind die Renditen nicht garantiert; es ist nicht einmal garantiert, dass die Aktienbewertungen mit der Inflationsentwicklung Schritt halten - und es hat Zeiten gegeben, wo dies nicht der Fall war.
Lidé si rovněž uvědomují, že akciový trh nebyl nikdy od dob Velké hospodářské krize natolik volatilní (jedinou výjimkou byl říjen 1987).
Außerdem sind sich die Menschen bewusst, dass der Aktienmarkt seit der Großen Depression nicht mehr so instabil war wie heute (mit Ausnahme des Oktober 1987).
Za druhé, američtí spotřebitelé začali v důsledku svého papírového bohatství více utrácet, a snížili tak nebo zcela zrušili své úspory z příjmů, neboť si uvědomovali, že by je jejich akciový trh v budoucnu ochránil.
Zweitens erhöhten amerikanische Konsumenten aufgrund ihres Wertpapiervermögens ihre Ausgaben, indem sie ihre Ersparnisse aus dem Einkommen verringerten oder aufbrauchten, da ihr Wertpapierwohlstand ihre Zukunft absichern würde.
Po předpovědi poklesu rentability akciový trh oslabil.
So wie Profitabilitätsvoraussagen abbröckelten, verfiel der Aktienmarkt.
V roce 1996 se ekonom z Yaleovy univerzity Robert Shiller rozhlédl, zvážil historický vývoj a usoudil, že americký akciový trh je přeceněný.
Im Jahr 1996 sah sich der Yale-Ökonom Robert Shiller um, nahm historische Aufzeichnungen unter die Lupe und kam zu dem Schluss, dass der amerikanische Aktienmarkt überbewertet war.
Pokud se americký akciový trh do konce ledna nezhroutí, bude platit, že v uplynulém desetiletí nabízel výnosy, jež jsou o něco vyšší než historické průměry - a mnohem, mnohem vyšší než nulové.
Außer der amerikanische Aktienmarkt bricht noch vor Ende Januar zusammen, werden für das abgelaufene Jahrzehnt Erträge ausgewiesen, die etwas über den historischen Durchschnittswerten - und viel, viel höher als bei null liegen werden.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyZnáme se | Wir kennen unsJak mluvit německy o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »