apatie čeština

Překlad apatie německy

Jak se německy řekne apatie?
Doporučujeme...Němčina: slovíčka a gramatika pro začátečníkyKoupit booktook.cz »

Příklady apatie německy v příkladech

Jak přeložit apatie do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Apatie, pak dobrá nálada, potom koma, a potom nic.
Lethargie, dann Euphorie, Koma. dann nichts mehr.
Byl jsem nucen přijmout určité, pro správné, názory. které vytrhly z morální apatie.
Das hat mich aus meiner moralischen Lethargie gerissen.
A je to tahle apatie, která nás především dostala do těchto potíží, jak všichni dobře víme.
Diese Art Apathie ist es, die uns überhaupt erst in diese Lage gebracht hat. Das wissen wir wohl alle.
A to být jejich pocta, živit úsilí a snahu těch pár lidí kteří můžou vyvést Indii z otroctví a apatie.
Und es ist deren Privileg, die Bemühungen derer zu speisen die Indien herausreißen können aus Unfreiheit und Apathie.
Naše generace se bude muset kát nejen ze slov a činů dětí temnoty, ale také ze strachu a apatie dětí světla.
Unsere Generation wird nicht nur für die Taten. ihrer Kinder der Dunkelheit büßen müssen. sondern auch für die Ängste und die Apathie ihrer Kinder des Lichtes.
Velice dobře to chápu. Apatie je řešením.
Gleichgültigkeit ist die Lösung.
Chvíli zpívá a pak upadne do apatie.
Er singt eine Weile, dann ist er völlig katatonisch.
Tvoje apatie byla přitažlivá.
Nun, ich. Da war etwas Zwingendes in deiner Teilnahmslosigkeit.
Lidé potřebují výrazné příklady, které je probudí z apatie, to nemůžu dělat jako Bruce Wayne.
Man muss die Leute durch dramatische Ereignisse aufrütteln. Ich kann so etwas nicht als Bruce Wayne tun.
Ani nevíš, jaká je mezi Tvými vrstevníky apatie když se jedná o věci, jako je uchovávání národní historie.
Sie glauben kaum, wie teilnahmslos Ihre Generation ist gegenüber Dingen wie der Erhaltung der Nationalgeschichte.
Musíme je z apatie probrat.
Wir müssen sie mit unseren Gongs und Trommeln wecken!
Odcházím, aby děti nevyrůstaly v prostředí, ve kterém převládá zlomyslnost, závist, apatie a brutalita.
Nein, ich gehe von hier fort, weil ich nicht will, dass Sigi und später die Zwillinge in einer Umgebung aufwachsen, die dominiert ist von Böswilligkeit, Neid, Stumpfsinn und Brutalitat.
Takže játra, srdce, mozek, apatie a začalo to v pubertě.
Also könnten es in Leber, Herz und Gehirn geschlummert haben bis zur Pubertät.
Projevem Cyclothymie jsou změny nálady, hyperaktivita, ztráta zájmu, apatie, nezájem o sex.
Zyklothymische Störung: Emotionale Höhen und Tiefen, Hyperaktivität, Interesselosigkeit, Freudlosigkeit, Sexualtriebstörungen.
Doporučujeme...Sprechen lesen diskutierenNěmecká konverzace a četbaKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V Evropě je tato apatie často chápána jako reakce na zpomalení poválečného hospodářského boomu, který se kdysi jevil jako nekonečný.
In Europa wird dieses Desinteresse oft als Reaktion auf die Verlangsamung einer Entwicklung gewertet, die einst als nicht enden wollender Wirtschaftsboom erschien.
Pokud si to uvědomí a uskuteční následující řadu vzájemně se posilujících politik, pak se může ze současné apatie vymanit.
Wenn es dies erkennt und die folgende Reihe einander verstärkender politischer Strategien umsetzt, kann es seine aktuelle Lähmung überwinden.
Jedním z nich je voličská apatie.
Ein Ausdruck ist die Wahlmüdigkeit.
Považme, že vážnými kandidáty na zařazení do příštího vydání DSM, plánovaného na rok 2012, jsou mimo jiné apatie, přehnané nakupování a přehnané užívání internetu.
Man bedenke, dass Teilnahmslosigkeit, übermäßiges Einkaufen und Internetnutzung ernsthafte Anwärter auf die Aufnahme in die nächste Ausgabe des DSM sind, das im Jahr 2012 erscheinen soll.
Zákonitým důsledkem je pak apatie veřejnosti, která hraničí s fatalismem.
Das unvermeidliche Resultat ist an Fatalismus grenzende Politikmüdigkeit.
To je nebezpečné, poněvadž apatie na sebe nebere podobu rezignace na veřejný život, ale stále více nachází své vyjádření v sektářských a náboženských konfliktech.
Das ist gefährlich, weil sich diese Teilnahmslosigkeit nicht in einem Rückzug aus dem öffentlichen Leben äußert, sondern zunehmend in sektiererischen und religiösen Konflikten ihren Ausdruck findet.
Je stále těžké pochopit, proč odmítnutí získalo tolik příznivců, a to i na pozadí všeobecné apatie.
Es ist noch immer schwierig, zu beurteilen, warum die Gegner des Vertrages ein so starkes Echo fanden, auch unter Berücksichtigung der geringen Beteiligung.
V období, kdy je voličská apatie a zkorumpovanost běžným jevem po celé latinské Americe, Brazilci předvedli, že politika může mít svůj význam a půvab.
Zu einer Zeit, in der Teilnahmslosigkeit der Wähler und Korruption überall in Lateinamerika alltäglich sind, haben die Brasilianer bewiesen, dass Politik relevant und aufregend sein kann.
Hongkong, zvlášť státní správu, teď svírá jakási apatie.
Momentan wird Hongkong, vor allem der öffentliche Dienst, von einer gewissen Teilnahmslosigkeit heimgesucht.
Nesmíme však podlehnout panice a zoufalství ani se nechat vtáhnout do víru negativní apatie.
Gleichwohl dürfen wir uns nicht Panik und Verzweiflung hingeben oder uns in den Sog pessimistischer Trägheit ziehen lassen.
Možná i proto se patnáct let po pádu komunismu rozmáhá apatie k politice.
Vielleicht ist dies einer der Gründe, warum wir 15 Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus erneut Zeugen politischer Apathie werden.
Doporučujeme...Online kurzNěmecká slovíčka pro B1+Rozšiřte si svou slovní zásobu o témata, která se týkají například vztahů, společnosti či dopravních prostředků aj.Podívat se onlinejazyky.cz »

Možná hledáte...

Doporučujeme...Moderní učebnice němčinyKoupit booktook.cz »