| bi | Bit | bis

bič čeština

Překlad bič německy

Jak se německy řekne bič?

bič čeština » němčina

Peitsche Geißel Knute Reitgerte
Doporučujeme...Patnáct vět německyČas jít | Zeit zu gehenPatnáct způsobů, jak německy říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Příklady bič německy v příkladech

Jak přeložit bič do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Škoda, že jsi si nevzala svůj bič.
Schade, dass Sie keine Peitsche haben.
Bič na jejich zádech, pouta na jejich rukou a meč, který jezabíjí.
Die Peitsche, die sie schlägt, das Joch, das sie beugt und das Schwert, das sie tötet.
Kdybych jen měla bič.
Hätte ich nur eine Peitsche.
Vidím, že si bereš bič.
Du trägst eine Peitsche?
Vezmi si bič.
Hier, nimm Peitsche.
Zuby nezuby, bič ještě používat dovedu, tak nesahej na ten cukr.
Zähne oder nicht, ich kann noch peitschen. Halt dich vom Zucker fern.
No, takové srovná jenom bič!
Prügel lehren das Kind eines Besseren!
Možná proto, že nemám bič.
Vielleicht, weil ich keine Peitsche habe.
Jako bič.
Wie eine Peitsche.
Po mě by zdědil pouze otroctví utrpení, bídu a bič.
Sein Erbe von mir wäre nur Elend gewesen, Armut und die Peitsche.
Kde máš bič, Dathane? Splatím ti každé tvoje šlehnutí, Dathane! Dvě za jedno!
Ich zahle dir jeden Peitschenhieb zurück, Dathan!
Já cítil hlavně tvůj bič! Ano, každý den!
Ich schmeckte deine Peitsche!
Odložte ten bič. Možná potom budu respektovat to, co říkáte.
Sie sind mir zu aggressiv.
Bič na vás!
Und Orangen!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Taková rezoluce by obsahovala nejen bič, ale i cukr v podobě záruky, že Írán bude mít přístup k bezpečným fázím jaderného palivového cyklu.
Eine solche Resolution würde auch einen Anreiz beinhalten, indem Iran Zugriff auf die nicht gefährlichen Bestandteile des Brennstoffkreislaufs für Atomenergie garantiert wird.
K tomu musí vlády použít jak cukr, tak bič.
Zu diesem Zweck müssen Regierungen sowohl Zuckerbrot als auch Peitsche einsetzen.
Kondicionalita tohoto typu by byla pozitivní, lokální a nerepresivní; nesloužila by jako bič, nýbrž jako cukr.
Eine derartige Konditionalität hätte positive Wirkung, wäre lokal umsetzbar und würde keine strafenden Aspekte aufweisen. Sie würde nicht als Peitsche, sondern als Zuckerbrot fungieren.
Pokud dnes v Tegucigalpě práskne bič, ucítí to zítra zaměstnanci v Charlotte.
Wenn heute in Tegucigalpa die Peitsche knallt, werden die Arbeiter in Charlotte es morgen zu spüren bekommen.
Autoři mají za to, že si eurozóna nemůže dovolit neofašistickou vládu v některé členské zemi a že prevence takového výsledku vyžaduje cukr (transferové mechanismy) i bič (nadnárodní pravomoci).
Die Eurozone könne sich eine neo-faschistische Regierung in einem Mitgliedsstaat nicht leisten und das erfordere sowohl Zuckerbrot (Transfermechanismen) als auch Peitsche (Behörden mit supranationalen Befugnissen).
Cukr mezinárodní pomoci a bič mírových jednotek prý mají Karzáího vládu zachránit před smrtí ještě v kolébce.
Das Zuckerbrot internationale Hilfe und die Peitsche der friedenserhaltenden Truppen werden schon verhindern, dass Karzais Regierung vor der Zeit dahinscheidet, so der allgemeine Tenor.
Po roce 1989 byla lidská práva chápána jako bič na státní despotismus.
Nach 1989 wurden Menschenrechte als universeller Code für die Zügelung staatlicher Despotie verstanden.
Když přesvědčíte ostatní, aby chtěli totéž co vy, nemusíte vynakládat takové částky na cukr a bič, abyste ostatní obrátili vaším směrem.
Wenn Sie Andere für das, was Sie wollen, durch Überzeugungskraft gewinnen können, brauchen Sie nicht so viel Geld für irgendwelche Lockmittel auszugeben, um sie in die gewünschte Richtung zu lenken.
V Evropě stačil cukr transferů ze severu a bič severských výtek.
In Europa hatte die Kombination aus Zuckerbrot (Geldflüsse aus dem Norden) und Peitsche (Tadel aus dem Norden) Erfolg.
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »