novo | nově | Nova | nová

nový čeština

Překlad nový německy

Jak se německy řekne nový?

nový čeština » němčina

neu rezent neueste neue kürzlich jüngst frisch
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Příklady nový německy v příkladech

Jak přeložit nový do němčiny?

Jednoduché věty

Ne, on není můj nový přítel.
Nein, er ist nicht mein neuer Freund.
Dobré odpoledne. Vy jste náš nový soused, pokud se nemýlím?
Guten Tag. Sie sind unser neuer Nachbar, wenn ich mich nicht irre?
Geocaching je nový sport.
Geocaching ist ein neuer Sport.
Dovoluji mojí sestře používat můj nový počítač.
Ich lasse meine Schwester meinen neuen Computer benutzen.
Tom si koupil nový tkaničky.
Tom hat neue Schnürsenkel gekauft.
Postavil jsem nový dům.
Ich baute ein neues Haus.
Koupili jste nový vysavač.
Sie haben einen neuen Staubsauger gekauft.
Nový koronavirus je velmi nakažlivý.
Das neue Coronavirus ist sehr infektiös.

Citáty z filmových titulků

To je ten nový stroj?
Dieses neue Modell?
Přestoupil k nám nový student.
Er ist ein Eleven.
Ten nový student zachránil Leloucha.
Unser Neuer hat Lelouch aus der Patsche geholfen.
Po škole ti můžeme skočit pro nový skicák a třeba i nějakou tu.
Nach der Schule gehen wir vielleicht zum Schreibwarenladen und kaufen dir ein neues Skizzenbuch, und, ähm, ein paar von diesen. Wie heißen die doch gleich?
Jak říkám, Bronx je teď nový Brooklyn.
Es ist wie ich sagte, die Bronx ist das neue Brooklyn.
Vypadá skoro jako nový.
Sieht beinah wie neu aus.
Nový obyvatel dětského domova je nadšen z pravého kovboje.
Der neue Bewohner des Kinderheims ist begeistert von einem richtigen Cowboy.
Nový prokurátor, Pilát Pontský, prišel do Jeruzaléma, a jako první úkon narídil propuštení všech veznu, jejichž zlociny nebyly doložené.
Ein neuer Statthalter, Pontius Pilatus, kam nach Jerusalem, und seine 1. Handlung war es, alle Gefangenen freizulassen, deren Verbrechen nicht aufgezeichnet waren.
Pospěš si, miláčku, je skoro půlnoc a já chci být na Nový rok s tebou.
Beeil dich, es ist fast Mitternacht und ich möchte Silvester mit dir zusammen feiern.
Šťastný Nový rok, chlapci.
Frohes neues Jahr, Jungs.
Čeká na svůj nový život.
Wartet auf ein neues Leben.
Vypadá jako nový, že?
Sieht aus wie neu, oder?
Hele! Kdo je ten nový přítel Anne?
Wer ist Annes neuer Freund?
Ne. Neznám ani nový Madrid.
Ich war noch nicht mal im neuen Madrid.
Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Viděno z pohledu potravinové bezpečnosti a bohatství venkovských oblastí, je dnes naléhavě třeba revidovat hlavní nástroje SZP, aby bylo možné zavést nový vzorec této politiky.
Aus der Perspektive der Nahrungssicherheit und des Wohlstandes für ländliche Gegenden ergibt sich die dringende Notwendigkeit, die wichtigsten Instrumente der GAP zu überarbeiten, um so zu einer neuen politischen Formel zu finden.
Konečně, svět by měl nejpozději do roku 2010 vyjednat nový rámec pro zpomalení člověkem vyvolané změny klimatu.
Und schließlich sollte die Welt bis spätestens 2010 einen neuen Rahmenplan zur Verlangsamung des durch den Menschen verursachten Klimawandels beschließen.
Pokud mělo být určujícím principem odškodnění Palestinců za křivdy, pak vždy existovaly lepší způsoby, jak to provést, než založit rozkolísaný a chudobou zmítaný nový stát závislý na zahraniční pomoci.
Wenn Entschädigung für die Palästinenser das Leitprinzip hätte sein sollen, wären zu jeder Zeit bessere Möglichkeiten zur Auswahl gestanden, als die Gründung eines fragilen, von Armut geplagten und auf ausländische Hilfe angewiesenen Staates.
Evropská unie nepotřebuje sliby, ale nový směr.
Die Europäische Union braucht stattdessen eine neue Richtung.
Jakékoli řešení - jakýkoli návrh na změnu - zplodí nový konflikt z důvodu střetu nároků na suverenitu.
Alle Lösungen, alle Vorschläge für einen Wandel werden aufgrund der sich widersprechenden Souveränitätsansprüche neue Konflikte erzeugen.
A konečně je zapotřebí nový obchodní pakt - uzavřený možná, ale nikoliv bezpodmínečně v rámci kola jednání z Dauhá -, který zajistí přístup velkých obchodních velmocí k zahraničním trhům.
Und schließlich wird eine neue Handelsvereinbarung - vielleicht, aber nicht notwendigerweise innerhalb der Doha-Runde - benötigt, um den Zugang der großen Handelsmächte zu Fremdmärkten zu sichern.
Ačkoliv se stále jednalo pouze o rétoriku, u premiéra ze strany Likud šlo o zcela nový jazyk.
Obwohl dies noch immer lediglich Worte waren, war es eine neue Sprache für einen Likud-Premierminister.
Protože členství v EU ovlivňuje vsechny aspekty státu, ekonomiky a celé společnosti, zatímco válka s terorismem vyžaduje zcela nový přístup k vedení diplomacie a bezpečnostní politiky.
Weil die EU-Mitgliedschaft keinen Aspekt des Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftswesens unberührt lassen wird, während der Krieg gegen den Terror nach einer völlig neuen Diplomatie und Sicherheitspolitik verlangt.
Struktura EU dnes vyžaduje nejen nový konsensus o roli Evropy ve světě, ale i nové prostředky, jak tohoto konsensu dosáhnout. Při řesení své vnitřní rovnováhy sil se Evropa nemůže neohlížet na dějiny.
Sie liegt vielmehr darin, dass die Struktur der EU jetzt nicht nur nach einem neuen Konsens über die Rolle Europas in der Welt verlangt, sondern auch nach neuen Wegen, diesen Konsens zu erreichen.
Pohled do budoucnosti na svět po Kjótu nám dává příležitost začít nový dialog a vidět nové možnosti ve věci změny klimatu.
Der Blick in die Zukunft einer Welt nach Kyoto bietet uns die Gelegenheit, einen neuen Dialog zu starten und neue Optionen hinsichtlich des Klimawandels in Erwägung zu ziehen.
Nový plán spoléhá na pochybnou směs podezřelých fíglů finančního inženýrství a vágních příslibů skrovného financování z Asie.
Der neue Plan beruht auf einer fragwürdigen Mischung zweifelhafter finanztechnischer Gimmicks und vager Versprechen eines bescheidenen asiatischen Engagements.
To vyžaduje nový výklad lidského chování a sociální dynamiky, který půjde za hranice tradičních ekonomických a politických modelů.
Dies setzt ein neues Verständnis des menschlichen Verhaltens und sozialer Dynamiken voraus, das über traditionelle ökonomische und politische Modelle hinausgeht.
Ve skutečnosti si zejména britská královská rodina hledá nový kabát tím, že přijímá řadu nejméně vkusných rysů moderního showbyznysu či slávy sportovních celebrit.
Freilich hat sich gerade die britische Monarchie neu erfunden, indem sie viele der vulgärsten Merkmale von Show- oder Sportstars übernommen hat.
Dne 14. května 2002 vdechla Rada bezpečnosti skomírajícímu sankčnímu režimu nový život, když jednohlasně přijala zjednodušený postup kontroly.
Am 14. Mai 2002 blies der Sicherheitsrat dem brüchig gewordenen Sanktionen wieder neues Leben ein und einigte sich einstimmig auf ein vereinfachtes Überwachungsverfahren.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »