spuren němčina

stopy

Význam spuren význam

Co v němčině znamená spuren?

spuren

trans. eine Spur ziehen Im Winter werden die Langlaufloipen gespurt. intrans., ugs. folgsam sein Wenn du nicht spurst, gibt's kein Taschengeld.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Překlad spuren překlad

Jak z němčiny přeložit spuren?

Spuren němčina » čeština

stopy

spuren němčina » čeština

sekat dobrotu

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako spuren?

Spuren němčina » němčina

Anhaltspunkte Überreste
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Příklady spuren příklady

Jak se v němčině používá spuren?

Citáty z filmových titulků

Hier sind Spuren von Hyuma-Geschossen.
Hej, tady! A takhle to dopadlo.
Die Spuren seiner eisernen Legion erschütterte die Welt.
Kroky jeho železných legií otrásaly svetem.
Wie lange haben Sie schon diese Spuren am Hals?
Jak dlouho máte na krku ty stopy?
Und er hat auch jene Spuren an Fräulein Evas Hals hinterlassen.
Ten samý, co zanechal ty stopy na krku slečny Evy.
Ich fühle mich wie auf den Spuren von Cook.
Maximálně si dopřeju výlet prstem na mapě.
Irgendwo Spuren des Geldes?
Nenašli jste něco z těch peněz?
Fanden sie Spuren?
Našli nějaké stopy?
Sie fanden keine Spuren.
Nenašli se žádné stopy.
Keine Wache hat Spuren zu Dr. Glendon.
Po doktoru Glendonovi není nikde ani stopy.
Neueste Spuren führen nach Spanien, wohin sie wohl geflohen sind und die Ermittlungen konzentrieren sich dorthin.
Poslední stopy vedou do Španělska, kam se zřejmě uchýlili. Tam je také policie hledá.
Spuren Sie etwas?
Cítíte něco?
Spuren Sie etwas?
Cítíte něco?
Wir dürfen keine Spuren hinterlassen.
Zakrvácí celý dvůr.
Spuren Sie auch ein HochgefuhI?
Dá se říct, že se bavíte?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Iran bekundet, dass seine Programme der friedlichen Erzeugung atomarer Energie dienen, Inspektoren haben jedoch bereits Spuren hoch angereicherten, waffenfähigen Urans gefunden.
Írán prohlašuje, že jeho programy jsou určeny na mírovou výrobu jaderné energie, ale inspektoři již zde nalezli stopy vysoce obohaceného uranu.
CAMBRIDGE - Big Data beschreibt die großen Datenmengen aus digitalen Spuren, die wir hinterlassen, wenn wir per Kreditkarte bezahlen, mit dem Handy telefonieren oder im Internet surfen.
CAMBRIDGE - Velká data (big data) tvoří digitální stopy, jež za sebou zanecháváme při používání kreditních karet, mobilních telefonů či webů.
Trotzdem argumentieren einige Analysten nun, dass das Land in den Spuren Großbritanniens wandele, dem letzten globalen Hegemon, der einen Niedergang erlebte.
Přesto dnes někteří analytici tvrdí, že USA kráčejí ve stopách Velké Británie, posledního globálního hegemona, který zaznamenal úpadek.
Ihre erwachsenen Kinder, die ihren Leichnam in Augenschein nahmen, erzählten Verwandten, dass sie Spuren von Folter gesehen hatten und dass Muradowa eine schwere Kopfverletzung erlitten hatte.
Její dospělé děti, které viděli její tělo, příbuzným sdělily, že viděly důkazy mučení a že utrpěla vážné poranění hlavy.
Sichtbare Spuren zu hinterlassen, ist allerdings kontraindiziert.
Zanechávat tělesné stopy se nedoporučuje.
Solche Repressionen sind nicht dazu da, den Kommunismus zu schützen, oder gar die Spuren dessen, was noch vom Maoismus übrig ist.
Tyto represe nemají chránit komunismus, natožpak to málo, co zbylo z maoismu.
Es gibt zahlreiche Belege dafür, wie etwa auf Banknoten oder im Wasser festgestellte Spuren von Kokain.
Existuje řada nepřímých důkazů, podle nichž se stopy kokainu našly na bankovkách nebo v dodávkách vody.
Die Frage ist nicht, ob es noch Spuren dieser Waffen gibt, denn diese können sich auch in Entsorgungsanlagen finden. Zu beweisen gilt es vielmehr, ob diese Waffen tatsächlich für den Ernstfall in bedrohlichem Ausmaß bereit gehalten wurden.
Otázkou nebude, zda v zemi zůstávají stopy po těchto zbraních, neboť takové stopy na místech ničení zbraní nalezeny budou, ale zda tyto zbraně byly v nebezpečném množství nachystané k použití.
Der Ökonom Albert Hirschman verglich eine Gesellschaft mit erkennbar unterschiedlichen Gruppen einst mit einer mehrspurigen Autobahn, auf der die Fahrer die Spuren nicht wechseln können.
Ekonom Albert Hirschman kdysi přirovnal společnost se zřetelně odlišnými skupinami k několikaproudové dálnici, kde nelze přejíždět mezi pruhy.
Die nationalistischen und sozialistischen politischen Diskurse haben dem irakischen Wertsystem ihre Spuren aufgedrückt, doch sind sie nicht dessen einzige Bestandteile.
Jak nacionalistický, tak levicový politický diskurz zanechal v irácké hodnotové soustavě své otisky, ale nejedná se o jediné její složky.
Viele Schiiten bestehen darauf, dass die letzten Spuren von Saddams Elite beseitigt werden müssen. Viele Sunniten allerdings argumentieren, dass dieser Prozess darauf ausgerichtet sei, sie von guten Jobs und politischem Einfluss fernzuhalten.
Mnozí šíité trvají na tom, že čistky musí zasáhnout i poslední chapadla někdejší Saddámovy elity, avšak řada sunnitů tvrdí, že skutečným cílem tohoto procesu je zbavit je dobrých míst a politického vlivu.
Glaubt man denn wirklich, dass stetiger Konsumdruck keine Spuren hinsichtlich der Präferenzen hinterlässt?
Opravdu se předpokládá, že neustálý tlak na spotřebu nemá na preference žádný dopad?
Stammesansprüche der Hutus und Tutsis (eine Rivalität, die durch Ruandas Kolonialführer lange manipuliert wurde) lösten einen Völkermord aus, der im benachbarten Burundi heute noch seine Spuren hinterlässt.
Kmenové nároky Hutuů vůči Tutsiům (rivalita, kterou dlouhá léta živila rwandská koloniální správa) vyvrcholily hrůznou genocidou a trvale poznamenaly sousední Burundi.
Als wir in Kairo ankamen, waren überall, wo man hinsah, Spuren der sowjetischen Präsenz zu erkennen - sowjetische Panzer, Raketen und Soldaten.
Když jsme přijeli do Káhiry, zdálo se, že všude, kam se člověk podívá, najde doklad sovětské přítomnosti - sovětské tanky, rakety i vojska.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...