týž | týn | rým | tom

tým čeština

Překlad tým portugalsky

Jak se portugalsky řekne tým?

tým čeština » portugalština

equipe time equipamento equipa companhia

Příklady tým portugalsky v příkladech

Jak přeložit tým do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Pracujte jako tým a všechno bude v pohodě.
Trabalhem em equipe e conseguirão. Vamos por as mãos, certo?
Chci to dotáhnout do konce, ale chci, abychom to zvládli jako tým. Tak nějak jak to dělá Neeko.
Eu quero chegar ao fim, mas quero fazé-lo em equipa, tipo como o Neeko está a fazer, estás a ver?
Ale pokud Jerome přinese to hnízdo Vlčatům na naše setkání Poklady z domova příští týden, mohl by získat nějaké body pro svůj tým.
Mas se o Jerome levar esse ninho para os escuteiros, para a sessão de 'Os Nossos Tesouros de Casa' da próxima Semana', pode ganhar pontos para o seu Seis.
Jsme tým.
Nós somos uma equipe.
Agentura před 18 hodinami vyslala tým, který ji měl dostat z utajovaného pracovního tábora v provincii Yunnan.
Há 18 horas, a CIA enviou uma equipa disfarçada, para apanhá-la na província de Yunnan.
Máme tam připravený tým, aby ji odvezl do Langley - kvůli výslechu.
Uma equipa espera-a para a levar para o interrogatório.
Dáváme dohromady tým.
Estamos a montar uma equipa.
Co to děIáš, hraješ za ten druhej tým?
Rocky, que faz? Está a favorecer a outra equipa?
My dva jsme byli tým.
Eramos uma equipa.
Jsme tým.
Formamos uma grande equipa.
Když Siletsky řekl tým pilotem o své cestě do Varšavy, podepsal si vlastní rozsudek.
Quando Siletsky contou aos pilotos sobre a viagem a Varsóvia ele assinou a sua própria sentença.
A každý tým má devět směn.
E cada equipa tem nove inícios, sabe, tempo.
Pokud dokáže oběhnout všechny mety a vrátit se na domácí, získá pro svůj tým bod.
Se conseguir passar por todas as bases e voltar. para a base inicial, significa um ponto para a sua equipa.
A místo toho jsi hrál skoro za náš tým.
E precisamente, o único que parecia estar do nosso lado.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jasně si tedy uvědomuje důležitost a obtížnosttoho, oč se Sachs a jeho tým pokoušejí.
Ela aprecia claramente a importância e a dificuldadedaquilo que Sachs e a sua equipa estão a tentar fazer.
Nedávno zase keňská vláda jmenovala speciální společný tým, který má prověřit biotechnologie.
Mais recentemente, o governo do Quénia nomeou um grupo especial para investigar a biotecnologia.
Extrémní vzestup odměn generálních ředitelů v USA, který doložil Piketty i další, však může odrážet schopnost ředitelů rozvrátit tým, pokud část přebytku nedostanou oni.
Contudo, o aumento da remuneração excessiva dos CEO nos EUA, fundamentado por Piketty e outros, pode reflectir a capacidade de que dispõem para desfazer a equipa caso não beneficiem de parte do excedente.
V případě úspěšných start-upů připadají peníze vydělané jejich převzetím nebo přeměnou na akciovou společnost tomu, kdo daný tým sestavil.
No caso das novas empresa de sucesso (start-ups), o montante pago pela sua aquisição ou transição para capital aberto aumenta para as que formam a equipa.
A bude-li zvolen Obamův republikánský vyzývatel Mitt Romney, bude potřebovat několik měsíců, než vybuduje národně-bezpečnostní tým a sestaví kabinet, takže nebude schopen zaútočit na Írán okamžitě.
E, se o republicano Mitt Romney for eleito, necessitará de alguns meses para formar a sua equipa de segurança nacional e reunir o seu governo, deixando-o incapaz de atacar o Irão de imediato.
Na základě těchto dat hodnotící tým Bridge určuje, která lekce je nejúčinnější a rozešle ji do zbytku sítě jejich škol.
A partir destes dados, a equipa de avaliação da Bridge determina qual é a aula mais eficaz e distribui essa aula pela restante rede da Academia.
Každý člen takového týmu má klíčový význam, avšak mimo tým má každý jednotlivec mnohem nižší hodnotu.
Todos na equipa são cruciais, mas fora da equipa cada indivíduo vale muito menos.
A právě zde nastupují na scénu supermanažeři: snaží se shrábnout do vlastní kapsy část hodnoty, kterou tým vytvoří.
É aqui que os super-gestores entram em cena: elem lutam pela parte do valor criado pela equipa.
Tým ve své studii použil 106 vajíček od sedmi žen, z nichž jedna darovala celkem 28 vajíček, což naznačuje možnou hyperstimulaci vaječníků, která může být nebezpečná nebo i smrtelná.
Na verdade, a equipa utilizou, no seu estudo, 106 óvulos de sete mulheres, uma das quais doou um total de 28 óvulos, indicando uma possível hiperestimulação ovárica, que pode ser perigosa ou até mesmo fatal.
Když Bush a jeho tým reagovali na síly, nad nimiž do značné míry neměli kontrolu, vytyčil prezident cíle a plány, které uvážlivým způsobem nastolovaly rovnováhu mezi příležitostmi a zábranami.
Embora Bush e a sua equipa tenham reagido a forças que estavam largamente fora do seu controlo, ele estabeleceu metas e objectivos que equilibraram oportunidades e restrições de uma forma prudente.