absolutně čeština

Překlad absolutně rusky

Jak se rusky řekne absolutně?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Příklady absolutně rusky v příkladech

Jak přeložit absolutně do ruštiny?

Jednoduché věty

Neexistují dvě slova s absolutně stejným významem.
Не существует двух слов с абсолютно одинаковым значением.
Tomovi se to absolutně nelíbí.
Тому это абсолютно не нравится.
Nás to absolutně nezajímá.
Нас это совершенно не интересует.
Nemám absolutně nic na práci.
Мне абсолютно нечего делать.

Citáty z filmových titulků

Je to absolutně směšné a nevěřím tomu.
Пожалуйста. Это абсолютно нелепо, и я в это не верю.
Absolutně ne.
Абсолютно верно.
On tu melodii absolutně zbožňuje.
Он обожает эту мелодию.
Jsem si absolutně jistý, že ten zvuk šel odtamtud.
Я точно уверен, что звук шел оттуда.
Jsem si absolutně jistý!
Совершенно.
Absolutně úžasný.
Да, он непревзойденный.
Harry, jestli si myslíš, že musíš zemřít. je to absolutně nezbytné zničit všechno, co tady zanecháš?
Гарри, ты считаешь, что если должен умереть, то необходимо уничтожить все, что останется после тебя?
Jsem do nich absolutně zblázněná. - Tak vidíte, J.
Я без ума от них, Джей Ди.
Víte, že někteří lidé si na noc absolutně nic neoblékají?
Многие люди вообще ничего не надевают на ночь и спят совершенно голыми.
Absolutně nikdo.
Совершенно никто.
Absolutně.
Да-да.
Můj nejspolehlivější zdroj. mi dal informaci, které jsem absolutně věřil.
Мой самьый надежньый источник прислал информацию, в верности которой я не сомневался.
Absolutně. Kromě toho jsem mu moc neřekl.
И потом я ему ничего не сказал.
Podporučíku hrabě Nikolaji Rostove, vyznamenávám vás Řádem absolutně všeho!
Прапорщик граф Николай Ростов, награждаю вас орденом за все возможные заслуги!
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

To mimo jiné znamená opustit převažující dogma, že daně by se měly zvyšovat pouze v případě, že je to absolutně nezbytné.
Это влечет за собой отказ от преобладающей догмы о том, что налоги необходимо увеличивать только в случае крайней необходимости.
Je zřejmé, že Číňané absolutně postrádali politický cit, když si vybrali architekta, jehož jméno je spojeno s tak temnými historickými konotacemi.
Китайцы явно были глухи в политическом отношении при выборе архитектора, в имени которого заключается такой темный исторический оттенок.
Neexistuje žádný absolutně platný recept, jak se za těchto bezvýchodných okolností chovat, takže lidé musí každé volby posuzovat podle jejich podstaty.
Нет абсолютных критериев относительно того, как действовать в этих безвыходных обстоятельствах, поэтому люди должны судить о каждых выборах по существу.
Vnitřní vyzvědačství v současné době bytní a bere na sebe nové podoby, poněvadž čínští státní představitelé, znepokojení změnami, které rozpoutaly jejich vlastní hospodářské reformy, absolutně odmítají uvažovat o demokratických reformách.
В наши дни внутренний шпионаж ширится и принимает новые формы именно потому, что китайские лидеры, обеспокоенные изменениями, к которым привели их экономические реформы, отказываются провести демократические преобразования.
Ten absolutně nezvládl situaci v Rusku a těžce jej poškodil.
Он наломал немало дров в России и совершенно покалечил ее.
Coby historik, dobře vím, že poznání minulosti nikdy není jisté; a absolutně nejisté jsou soudy lidského chování.
Будучи историком, я знаю, что прошлое никогда не бывает однозначным; и самые неопределенные суждения касаются человеческого проведения.
Firma Arcelor naopak neměla na úspěchu tohoto převzetí absolutně žádný zájem.
И наоборот, у Арселора нет абсолютно никакой заинтересованности в успехе этого поглощения.
Mnoho odpůrců jednání MMF, SB i WTO bylo skutečně velice špatně informováno o možných výhodách světových trhů, ale měli absolutně pravdu, co se týče globalizačních politik.
Многие из протестовавших во время встреч МВФ, Мирового Банка и Всемирной Организации Торговли, были плохо информированны о потенциальных выгодах от мирового рынка, но они были абсолютно правы в вопросах о политике глобализации.
Také dnes si americké ministerstvo financí může půjčovat neomezené sumy za absolutně nejnižší úrokové sazby.
Сегодня министерство финансов США все еще может одалживать неограниченные суммы под самые низкие проценты.
Nedostatek vzdělání, zdravotní péče a ekonomických i společenských příležitostí pro ženy - a to jak absolutně, tak i v porovnání s muži - zpomaluje hospodářský růst.
Недостаток женского образования, охраны здоровья, а также экономических и социальных возможностей - все эти факторы характерны и для мужчин тоже - тормозит экономический рост.
Není na škodu si připomenout, že měnové trhy občas ztratí svůj klid a to jsou pak pohyby směnných kursů absolutně odtržené od stavu reálných ekonomik, či dokonce od reality samé.
Нет необходимости напоминать себе, что погода на валютных рынках иногда портится, и что изменения обменного курса иногда совершенно не связаны с реальным состоянием экономики, а порой и с самой реальностью.
To je absolutně špatně: ekonomiky rostou s větším množstvím trhů, na které dosáhnou, ne s většími výdaji.
Это неверно: экономики растут с большим числом рынков, а не с большими государственными затратами.
Pevně věřím, že během následujících deseti let od pádu zdi, se podařilo, byť ne absolutně, dosáhnout vlastní podstaty obou těchto cílů.
Через десять лет после падения Стены я полагаю, что обе цели по сути (но не по объему) были достигнуты.
Ovšem tyto cíle byly realizovány při zřejmém veřejném, a již i účetně evidovaném, zadlužení, bez absolutně nijakých opatřeních na minimalizaci potenciálních dluhů, vzniklých závazky sociálního zabezpečení.
Но эти нормы создавались, исходя из явного государственного долга, уже присутствующего в бухгалтерских книгах, и совершенно не учитывали скрытого долга, проистекающего из обязательств по выплате пособий социального страхования.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »