Y | T | xy | vy

ty čeština

Překlad ty rusky

Jak se rusky řekne ty?

ty čeština » ruština

ты вы Вы те
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ty rusky v příkladech

Jak přeložit ty do ruštiny?

Jednoduché věty

Buď jdeš ty, nebo půjdu já.
Либо ты идёшь, либо я пойду.
Kdy mi vrátíš ty peníze?
Когда ты вернёшь мне те деньги?
Jsem hezčí než ty.
Я красивее тебя.
Co ty jsi zač?
Кто ты такой?
Zavři ty zkurvený dveře!
Закрой эти грёбаные двери!
Ty máš tak krásné oči.
У тебя такие красивые глаза.
Ty jistě řekneš pravdu.
Ты, конечно, скажешь правду.
Co bys udělal ty?
А что бы сделал ты?
Pouze ty můžeš odpovědět na tu otázku.
Только ты можешь ответить на этот вопрос.
Ty prázdniny prospívají jejímu zdraví.
Эти каникулы пошли на пользу ее здоровью.
Svět je komedie pro ty, co myslí, a tragédie pro ty, co cítí.
Мир - это комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует.
Svět je komedie pro ty, co myslí, a tragédie pro ty, co cítí.
Мир - это комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует.
Vypadá mladě, ale ve skutečnosti je starší, než ty.
Она молодо выглядит, но на самом деле она старше тебя.
Odemkni ty dveře!
Открой эти двери!

Citáty z filmových titulků

Oh? Ty jsi ten Suzakův.
Вы с Сузаку-куном?
Ale ty jsi lhář.
Но ты лжёшь!
Na ty ostatní jsem ho už použil.
К тому же я уже использовал его на остальных.
Jsi to ty?
Ты был здесь?
Ty nechceš odejít z Arei 11?
Не собираешься покинуть Одиннадцатый Сектор?
T-ty jsi.
Н-ну.
Zatímco ty jsi. Lelouchu, vše bude tak, jak bývalo.
А ты. вновь вернём прошлое.
Jen sleduji ty dva.
Наблюдаю за этой парочкой.
Ty chceš jít.
Ты же хочешь зайти.
Ty jí máš?
У тебя?
Ty jsi vtipálek.
Не будь таким наивным.
Takže ty pomáháš pořadu?
Ты что, ты помогаешь шоу?
Anděli smrti, ty taky můžeš zemřít?
Так Жнецы смертны?
Ty jsi mi lhal?
Ты солгал мне?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V mnoha případech je masová výroba život zachraňujících léků levná, ale prodávají se za ceny, které je činí nedostupnými pro ty, kdo je potřebují.
Во многих случаях лекарства, спасающие жизнь, можно производить массово и дешево, но они продаются по ценам, которые блокируют доступ к ним тех, кто в них нуждается.
Ty nabízejí světu zásadní příležitost nastavit jasné a přesvědčivé standardy chování vlád a firem.
В этом документе предлагается жизненно важная возможность для стран мира создать четкие, всеобъемлющие стандарты поведения правительств и корпораций.
Já jsem přesvědčen, že každý členský stát by měl sám spravovat ty politiky, jež přímo a zásadně nepostihují jiné členské státy.
Я полагаю, что каждая из стран сама должна решать те вопросы, которые не влияют на остальных ни явно, ни существенно.
Místo toho, aby jednotlivé členské státy vedly neklidná jednání o neúčasti na nové iniciativě, můžou se prostě zapojit jen ty země, které budou souhlasit.
Страны не должны объяснять, почему они против инициативы - к ней присоединятся лишь те, кто её поддерживает.
Ty je ochraňují a bez výslovného mandátu by neměly naše svobody krátit.
Они лишь защищают их, но не имеют права ограничивать их без особого на то разрешения.
Pokrok v těchto oblastech by pomohl vládám zacílit výdaje efektivněji na ty, komu by nejvíce prospěly.
Успехи в этих областях помогут правительствам направлять свои расходы более эффективно в те сферы, которым они принесут максимальную пользу.
Ba ani pro ty, kdo jsou si cílem jisti, jako Severoafričané ve Španělsku a ve Francii nebo Turci v Německu, nebylo prioritou dostat se do určitého místa, nýbrž uniknout z beznaděje své domoviny.
И даже те, кто уверены, например, Северные Африканцы в Испании и Франции или Турки в Германии, считали своим приоритетом побег от безнадежности своих родных стран, а не прибытие в особое место назначения.
Nemělo by ale docházet ke vzniku ekonomicky autonomních regionů, neboť ty by se mohly snadno dostat do rukou vojenských velitelů, čímž by ohrozily afghánskou národní jednotu.
Но следует избегать образования экономически изолированных районов, поскольку они представляют угрозу национальному единству Афганистана и играют на руку полевым командирам.
I filmové hvězdy se často stávají obětí alkoholu, drog a kolapsů, ale ty si alespoň svou životní dráhu zvolily.
Точно также, многие кинозвезды стали жертвами алкоголя, наркотиков, нервных потрясений, но они сами выбрали образ жизни, которым живут.
Přesto v tomto případě přinesly - na kolektivní úrovni - důkazy, které byly spolehlivější než ty, jež vzešly z bezpočtu klinických testů.
Однако, в данном случае, взятые вместе они предоставили более надежные и достоверные сведения, чем все предыдущие материалы отчетов о многочисленных клинических испытаниях.
Jejich uvězněním dal režim najevo, že pro ty, kdo usilují o změnu, zůstává jedinou možnou cestou násilí.
Посадив их в тюрьму, режим ясно дал понять, что насилие - единственный путь для тех, кто хочет перемен.
Proč, kladou si lidé otázku, jsou školy a silnice v Afghánistánu a Iráku důležitější než ty v Coloradu či Kalifornii?
Люди спрашивают, почему школы и дороги в Афганистане и Ираке более важны, чем дороги в Колорадо и Калифорнии?
Když se vám vláda nelíbí, můžete ty ničemy vypoklonkovat, aniž byste svrhli celý systém.
Когда вам не нравится правительство, вы можете убрать провинившихся, не свергая всю систему.
Po 11. září pak USA promrhaly i ty zbytky dobré vůle, které vůči nim ještě přetrvaly.
Какая-бы доброжелательность не преобладала по отношению к Соединенным Штатам, после 11 сентября она быстро рассеилась.