vypuštění čeština

Překlad vypuštění rusky

Jak se rusky řekne vypuštění?

vypuštění čeština » ruština

опорожнение

Příklady vypuštění rusky v příkladech

Jak přeložit vypuštění do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Vypuštění připraveno.
Она готова к запуску.
Započněte přípravy k vypuštění.
Возобновите подготовления к выбрасыванию.
Podstata metody tkví ve vypuštění much, jenž byly. vystaveny radioaktivnímu záření, které je sterilizovalo.
Суть плана в том, чтобы выпустить мушек, подвергнутых. радиоактивному облучению, которое их стерилизует.
Takže pořád máme šéfy pod který spadáme za vypuštění takový informace.
Не забывай, у нас пока есть лидеры, которые не хотят рисковать своей властью, раскрывая эту информацию.
Recovery 8 nebyl plánován pro vypuštění dříve, než za tři měsíce.
Неважно откуда идет сигнал, мы его найдем. Восстановление 8 запланировано отправить через три месяца.
Majore, nukleární elektrárna odmítá vypuštění střely, sledování to potvrzuje.
Главные ядерные державы запретили запуск ракет. Предполагаемая зона высадки - юго-восточное побережье Англии.
Mám moc práce s přípravou střely k vypuštění.
Я слишком занят подготовкой ракеты к запуску.
Kalkulace ukazují, že po vypuštění bakterie do atmosféry, kontaminuje během jediného Spiridonského dne celou planetu!
Мы подсчитали, что после выпуска культур в атмофсеру, они полностью загрязнят планету в течении одного спиридонского дня.
Všechna zvěř bez imunity zemře! Během jediné hodiny od vypuštění!
Все живые существа, без иммунитета, умрут в течении одного часа вдыхания загрязненного воздуха.
Je bakterie připravena k vypuštění?
Бактерия готова к выпуску?
Jsem v přetlakové komoře. 4 minuty do vypuštění.
Я в шлюзе безопасности и. 4 минуты до сбрасывания. Ты проверил энергетическую защиту?
Vypuštění za 5, 4, 3, 2, 1, teď!
Сбрасывание через 5. 4, 3, 2, 1. Пуск!
Pro kristovy rány, mluvíme tu o vypuštění nepříčetného člověka do národní televize.
Но подумай, Диана. Посадить не отвечающего за себя человека. на национальное телевидение.
Připravit na vypuštění bojové sondy.
Приготовиться к запуску истребителя разведчика.
Doporučujeme...Kurzy ruštiny online pro samoukyPodívat se onlinejazyky.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jeho vypuštění strmě oslabilo jen a teď vede ke stoupajícím obchodním přebytkům.
Ее запуск резко ослабил иену и теперь привел к росту положительного сальдо торгового баланса.
Po vypuštění Sputniku si mnozí lidé v 50. a 60. letech mysleli, že Sověti mohou Ameriku předčit; v 80. letech totéž platilo o Japoncích.
В 1950-х и 1960-х годах, после запуска спутника, многие думали, что Советы, возможно, взяли верх над Америкой; в 1980-х годах это была Япония.
Okolní svět ale vágním prohlášením o možném vypuštění družice, které se objevovaly v sovětském tisku, nevěnoval pozornost; všichni mimo Sovětský svaz věděli, že první satelit na světě vystřelí Spojené státy.
Но остальной мир не обращал внимания на туманные сообщения о возможном запуске, появлявшиеся в советской прессе; все за пределами Советского Союза знали, что Соединенные Штаты запустят первый в мире спутник.

Možná hledáte...

DoporučujemeKurzy ruštiny online pro samoukyKurzy ruštiny online pro samouky