vypuštění čeština

Překlad vypuštění anglicky

Jak se anglicky řekne vypuštění?

vypuštění čeština » angličtina

release launching launch elision

Příklady vypuštění anglicky v příkladech

Jak přeložit vypuštění do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Jsou jako kluci vypuštění ze školy.
They're like little boys let out of school.
Připravit torpéda k vypuštění.
Ready the bow torpedo tubes. - Tubes forward.
Připravte torpéda k vypuštění.
Make ready forward tubes.
Evropská organizace pro Kosmický výzkum plánuje vypuštění satelitu. Chce zřídit řídící centrum družice na Aljašce.
The European Space Research Organisation plans to ask the United States for permission to set up a satellite contacting station in Alaska.
Vypuštění připraveno.
REFUSIAN: It is ready for firing.
Započněte přípravy k vypuštění.
Proceed with the preparations for ejection.
Mají Japonci zařízení k vypuštění takové rakety?
Are the Japanese equipped to launch such a rocket?
Američané změnili datum vypuštění rakety.
What's wrong? The Americans have changed the launching date.
Podstata metody tkví ve vypuštění much, jenž byly. vystaveny radioaktivnímu záření, které je sterilizovalo.
The technique consists of freeing flies that have been subjected to. atomic radiations that render them sterile.
Takže pořád máme šéfy pod který spadáme za vypuštění takový informace.
Now, we still have leaders upon whom we rely to release this information.
Recovery 8 nebyl plánován pro vypuštění dříve, než za tři měsíce.
Wherever that signal's coming from, we'll find it. Recovery 8 was not scheduled for lift off until three months from now.
Jaký je předpokládaný čas vypuštění?
What's the estimated launch time? Will check.
Předpokládaný čas vypuštění pro americký bezpilotní modul je šest hodin.
Estimated launch time for American unmanned capsule, six hours.
Majore, nukleární elektrárna odmítá vypuštění střely, sledování to potvrzuje.
Major nuclear powers deny missile launching, surveillance confirmed.
Doporučujeme...Online kurzAnglická slovíčka pro B1Podívat se onlinejazyky.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jeho vypuštění strmě oslabilo jen a teď vede ke stoupajícím obchodním přebytkům.
Its launch has sharply weakened the yen and is now leading to rising trade surpluses.
Ačkoliv na Floridě nedojde k podobnému vypuštění ještě celé roky, někteří místní obyvatelé energicky reagují.
While similar releases in Florida are years away, some locals have already reacted forcefully.
Při troše zkoumání by aktivistka zjistila, že komáří samci neštípou a že vypuštění komáři (výlučně samci) vzhledem k absenci speciální obohacené stravy hynou.
With a little research, she would have discovered that male mosquitoes do not bite, and that the released mosquitoes (all male) die in the absence of their specially supplemented diet.
Ve skutečnosti jejich experimentální vypuštění neodhalilo žádné patrné nepříznivé účinky jakéhokoliv druhu.
In fact, the experimental releases revealed no detectable adverse effects of any kind.
Po vypuštění Sputniku si mnozí lidé v 50. a 60. letech mysleli, že Sověti mohou Ameriku předčit; v 80. letech totéž platilo o Japoncích.
In the 1950's and 1960's, after Sputnik, many thought that the Soviets might get the better of America; in the 1980's, it was the Japanese.
Okolní svět ale vágním prohlášením o možném vypuštění družice, které se objevovaly v sovětském tisku, nevěnoval pozornost; všichni mimo Sovětský svaz věděli, že první satelit na světě vystřelí Spojené státy.
But the rest of the world paid no attention to the vague pronouncements of a possible launch that had been appearing in the Soviet press; everybody outside the Soviet Union knew the United States would launch the world's first satellite.
Vypuštění Sputniku se dostalo na přední stránku Pravdy, ale jen taktak.
Sputnik's launch made the front page of Pravda, but just barely.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Online kurzAnglická abeceda s výslovností - minikurzNaučte se správně hláskovat anglickou abecedu.Podívat se onlinejazyky.cz »