inundar spanělština

zaplavit

Význam inundar význam

Co v spanělštině znamená inundar?

inundar

Ocupar el agua u otro líquido zonas o espacios, y en particular cubrir terrenos o áreas. Llenar un territorio de elementos, seres o personas que antes no estaban allí o que no eran de allí. Llenar o saturar algo de elementos, seres, situaciones, etc.

Překlad inundar překlad

Jak z spanělštiny přeložit inundar?

inundar spanělština » čeština

zaplavit zatopit

Příklady inundar příklady

Jak se v spanělštině používá inundar?

Citáty z filmových titulků

La carretera está inundada, y por este motivo este mismo lugar se puede inundar o quedar sepultado.
Ale dokonce i silnice je zatopená a když na to přijde, i toto místo může být brzy pod vodou nebo pohřbeno.
Primero, inundar el nido.
Můžeme mraveniště zatopit.
Debe comprender que si logramos volar esas presas e inundar el valle del Ruhr se podrán ahorrar los miles de bombas que están lanzando sobre las fábricas.
Copak tu nikomu nedošlo, že bychom zničením těch přehrad a zatopením Porúří ušetřili tisíce bomb, které shazujeme na jejich továrny?
Hoffman, tenemos que inundar la Santa Barbara delantera.
Hoffmane, musíme zaplavit sklady munice na přídi.
Puedo inundar la zanja en pocos días.
Mohu mít příkop zatopený za několik dnů.
Nuestra única esperanza de detener Zaroff es inundar toda esta parte inferior de la Atlántida.
Naše jediná šance, jak zastavit Zaroffa, je zaplavit všechny spodní části Atlantidy.
Vamos a subir la potencia del reactor, derribar los muros del mar e inundar el laboratorio.
Vypneme energii v reaktoru, zničíme zdi u moře a zaplavíme laboratoř.
Comenzó a inundar la Atlántida.
Doktor.
Se podría inundar el conjunto entero en cualquier momento.
Viděla jste, jak rychle se to množí. - Mohlo by to zahltit celou základnu.
Van a inundar el salón. Hablemos aquí.
Nanesli bychom jim tam vodu, můžeme klidně mluvit tady.
No pude inundar la zona del taladro.
Nedokážu oblast vrtu zaplavit.
Van a inundar un valle entero, Bobby.
Zaplaví celý údolí, Bobby.
Ahora, una bomba, colocada en el lugar correcto,. podría debilitar las paredes. para que la presión del hielo pueda explotar a través de las paredes. e inundar esta sala entera.
Teď jen vložit bombu na správné místo. Což by díky slabým stěnám zapříčinilo, že by se led dostal skrz ně a zaplavil celou komoru.
El agua se derrama hasta inundar toda la estancia.
A voda teče, teče, teče, dokud místnost není utopená.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Y cuando un tsunami de capital parecía en camino de inundar la economía, a las autoridades no les tembló la mano para tomar medidas de contención de los flujos entrantes.
A když se zdálo, že ekonomiku co nevidět zaplaví kapitálové cunami, tvůrci politik se nerozpakovali vyvinout úsilí o mírnění přílivů.
Así como la Reserva Federal actuó deficientemente en los años anteriores al desplome de Lehman Brothers, después lo hizo, en cambio, espléndidamente, al inundar los mercados con liquidez para acabar con el pánico.
Ač Fed před krachem Lehman Brothers jednal žalostně, poté působil výtečně, když trhy zaplavil likviditou, aby paniku rozptýlil.
Todos los años, cuando llegaban las lluvias de los monzones, los ríos experimentaban una crecida y amenazaban con inundar sus explotaciones y arruinar sus cosechas.
A když každoročně přišly monzunové deště, hladina řek se zvedla a hrozilo nebezpečí, že jim zaplaví farmy a zničí úrodu.
Todo ello va encaminado a inundar los mercados, ampliar el balance del sistema del euro en 700.000 millones de euros (890.000 millones de dólares) y recuperar el volumen de los balances registrado al comienzo de 2012.
Cílem toho všeho je zaplavit trhy, navýšit účetní bilanci eurosystému o 700 miliard eur a vrátit se k objemu účetní bilance zaznamenanému na počátku roku 2012.
En contraste, sólo Arabia Saudita puede inundar los mercados y reducir los precios muy por debajo de su nivel actual.
Naproti tomu, jedině Saúdská Arábie dokáže zaplavit trh a snížit ceny hluboko pod jejich dnešní úroveň.

Možná hledáte...