invertido spanělština

inverzní, invertovaný

Význam invertido význam

Co v spanělštině znamená invertido?

invertido

LGBT.| Homosexual.

Překlad invertido překlad

Jak z spanělštiny přeložit invertido?

invertido spanělština » čeština

inverzní invertovaný

Příklady invertido příklady

Jak se v spanělštině používá invertido?

Citáty z filmových titulků

Ha invertido mucho en esta función.
Hodně jste do toho investoval.
Has ganado 40 de los grandes en el combate de Harry Greb, has invertido en la bolsa, y tienes parte de cuatro tabernas clandestinas.
Vyhráls 40 tisíc soubojem Harry Greba, vyčistil jsi trh, a vlastníš jednu čtvrtinu speakeasis.
Escucha, se ha invertido una fortuna en esos 12 bloques.
Do těch bloků se investovalo jmění.
Escucha, Bobby, si estás aburrido aquí, podemos siempre invitarte a una proyección una nueva película en la que he invertido sabiamente, para la próxima semana.
Jestli se tu nudíš, můžeme tě pozvat na natáčení filmu, co jsem do něj teď investoval.
Debería haber invertido en ese negocio.
V tom jsem měl podnikat.
El año pasado el estado afirmó haber invertido en carreteras.
Loni stát sliboval výdaje na silnice.
Toda mi vida y una lucha innombrable se han invertido para construirlo.
Vybudoval jsem ji za cenu celého života a nevýslovného úsilí.
Deberías ver mi punto invertido. No, mejor el suyo.
Měla jsi vidět, jak plete obrace.
He invertido 20.000 dólares en este espectáculo histórico.
Do té tvé historické peep-show jsem vložil 20 000 dolarů.
Y que algunos de Vds. han invertido su dinero. en la mina de oro Buena Esperanza.
Někteří z vás investovali do zlatých dolů Good Hopes.
He invertido mucho en este lugar.
Hodně jsem do tohohle klubu investoval.
He invertido mucho tiempo y dinero en este proyecto.
Tomuto projektu jsem obětoval notnou dávku času a peněz.
El infierno es como un cono invertido.
Peklo je jako kornout.
Han invertido su tiempo, han abandonado sus negocios.
Věnovali tomu svůj čas, zanedbávali práci.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Desde mediados del decenio de 1990, se ha invertido ligeramente la relativa reducción del empleo en esos países.
Od poloviny 90. let se relativní propad zaměstnanosti v těchto zemích skutečně mírně obrátil.
A pesar de las vastas sumas de dinero que se han invertido en ayudar a estos estados en los últimos 50 años, el conflicto armado y la violencia siguen deteriorando las vidas de millones de personas en todo el mundo.
Vzdor ohromným sumám peněz vynaloženým v posledních 50 letech na pomoc takovým státům ozbrojené konflikty a násilnosti nadále ničí životy milionů lidí po celém světě.
Eso significa que la energía eólica y solar evitan alrededor de 0,03 dólar de daño climático por cada dólar invertido.
To znamená, že sluneční a větrná energie zabrání za každý vynaložený dolar poškození klimatu v hodnotě zhruba 0,03 dolaru.
Por largo tiempo China ha invertido fuertemente en educación superior y tecnología; ahora se está esforzando por crear instituciones de nivel mundial.
Čína už dlouho rozsáhle investuje do vyššího vzdělávání a technologií; teď se snaží vybudovat instituce světové úrovně.
De hecho, durante la última generación no existe fortuna de capital privado que se hubiese logrado sin que se hubiese invertido en o comerciado con el próspero núcleo industrial de la economía mundial ubicado en el Atlántico del Norte.
Během poslední generace koneckonců žádné velké jmění nevzniklo bez investování nebo obchodování s prosperujícím severoatlantickým průmyslovým jádrem světové ekonomiky.
Cada centavo invertido en África cuenta hoy en día para asegurar el futuro del continente.
Dnes se počítá každý pěťák, který se do Afriky a do zajištění její budoucnosti investuje.
La negación histórica resulta no menos evidente en Croacia, donde se han invertido, sencillamente, las polaridades de acusación y sufrimiento.
Popírání dějin je neméně zřetelné v Chorvatsku, kde se polarita viny a utrpení prostě obrátila.
Entretanto, el régimen no ha invertido casi nada para remediar las duras condiciones de las zonas rurales norcoreanas.
Do nevlídné severokorejské krajiny zatím tamní režim neinvestoval téměř nic.
Sostiene que cada dólar invertido en prepararse para los desastres naturales salva diez dólares en daños futuros.
Tucker tvrdí, že každý dolar investovaný do přípravy na přírodní katastrofy ušetří deset dolarů na budoucích škodách.
Durante la estación de huracanes, la República Dominicana, que ha invertido en refugios y redes de evacuación de emergencia, sufrió menos de diez muertes.
Během období hurikánů v roce 2004 zahynulo v Dominikánské republice, která investovala do přístřešků a nouzových evakuačních sítí, méně než deset lidí.
Pero incluso con la estimación más alta (66.000 millones de dólares), los países pobres ganarían 13 dólares por cada dólar invertido, cifra que ya de por sí es atractiva, aunque un rendimiento más probable sería 49 dólares por dólar invertido.
I kdyby se však potvrdil nejvyšší odhad 66 miliard dolarů, pak by chudé země získaly za každý vynaložený dolar hodnotu 13 dolarů - to je velmi hezká návratnost. Pravděpodobnější je však návratnost 49 dolarů za každý vynaložený dolar.
Pero incluso con la estimación más alta (66.000 millones de dólares), los países pobres ganarían 13 dólares por cada dólar invertido, cifra que ya de por sí es atractiva, aunque un rendimiento más probable sería 49 dólares por dólar invertido.
I kdyby se však potvrdil nejvyšší odhad 66 miliard dolarů, pak by chudé země získaly za každý vynaložený dolar hodnotu 13 dolarů - to je velmi hezká návratnost. Pravděpodobnější je však návratnost 49 dolarů za každý vynaložený dolar.
Y con todo, los cambios que actualmente se están produciendo solo han invertido las cosas.
Změny, které se chystají, by přesto mohly obrátit vývoj.
Por supuesto, en los últimos tiempos los fundamentales se han invertido en cierta medida y más todavía el frenesí especulativo.
V poslední době se základní ekonomické ukazatele samozřejmě poněkud obrátily a spekulativní horečka se obrátila ještě víc.

Možná hledáte...