inverzní čeština

Překlad inverzní spanělsky

Jak se spanělsky řekne inverzní?

inverzní čeština » spanělština

invertido inverso

Příklady inverzní spanělsky v příkladech

Jak přeložit inverzní do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Zkuste inverzní fázování, pane Scotte.
Sr. Scott, inténtelo a la inversa.
Všimněte si neobvyklé inverzní stropní klenby.
Mira los inusuales techos arqueados invertidos.
Mohli bychom použít vlastní warp motory a vygenerovat inverzní rezonační vlnu.
Crear una onda inversa de resonancia con nuestros reactores factoriales.
Možná selhaly štíty nebo došlo k jakési inverzní reakci v motorech.
Un fallo en los escudos o algún tipo de inversión en los impulsores.
Půjdu s Ramanem na nižší stacionární orbitu a spustím inverzní warp kaskádu.
Voy a situar el Raman en una órbita estacionaria baja para iniciar una reacción factorial inversa.
Inicializuji inverzní warp pole.
Iniciando campo factorial inverso.
Ne, myslím, že ji inverzní warp pole zacelilo.
El campo factorial inverso la ha sellado.
Myslím, že když upravíte hlavní deflektor aby vyslal inverzní tachyonový puls, zjistíte, že ta anomálie je trhlina mezi časem a antičasem.
Si modifica los deflectores para emitir un pulso de taquiones, verá que la anomalía es una ruptura entre el tiempo y el antitiempo.
Pokusím se v síti depolarizovat nízkofrekvenční inverzní pole.
Trataré de despolarizar la red con un campo de inversión bajo.
Existujeme v tom čemu říkáte časově inverzní ohyb v časo-prostorové matici.
Vivimos en lo que llaman un pliegue de inversión de la matriz espacio-tiempo.
Rádiová vlna se odrazí od inverzní vrstvy a vrátí se zpátky.
Una onda radial que rebota en la capa de inversión y vuelve.
Pokoušeli jsme se nastavit naše štíty na časovou odchylku chronitonových torpéd. Ale domnívám se, že bude nutné upravit baterii deflektoru na inverzní odchylku.
He intentado igualar nuestros escudos a la variante temporal de los torpedos, pero creo que también debemos igualar. el conjunto deflector a la inversa de esa variante.
Mohu komoru upravit, aby vysílala inverzní frekvenci.
Puedo modificar esta cámara para que emita una frecuencia inversa.
Překonfigurujte paprsek na inverzní frekvenci a palte.
Configuremos el rayo tractor con la frecuencia inversa y disparemos.

Možná hledáte...