invitación spanělština

pozvání, pozvánka

Význam invitación význam

Co v spanělštině znamená invitación?

invitación

Acción o efecto de invitar. tarjeta o escrito con que se expresa acción de invitar.

Překlad invitación překlad

Jak z spanělštiny přeložit invitación?

invitación spanělština » čeština

pozvání pozvánka výzva

Příklady invitación příklady

Jak se v spanělštině používá invitación?

Citáty z filmových titulků

El dr. von Kammacher, que se ha encontrado con Miss Ingigerd en varias ocasiones, recibe de ella una invitación para tomar el té.
Dr. von Kammacher, který se s Ingigerd už několikrát setkal, obdržel pozvání na čaj.
No es una invitación.
To nebylo pozvání.
El Sr. Kringelein será un buen amigo y no aceptará su invitación para bailar.
Pan Kringelein by mi udělal radost, kdyby vaši výzvu k tanci nepřijal.
No se me ocurriría rechazar la invitación.
Nemohu přece odmítnout vyzvání k tanci.
Acepto su invitación, pero veo que está ocupado.
Přijímám vaše pozvání. Nenacházím však žádného osamělého studenta s knihami.
Acepto las disculpas y la invitación a beber.
Omluva přijata a pití také.
Si hablas en serio, te tengo una invitación.
V tom případě jsem přinesl pozvání.
Así que desea una invitación especial.
Chcete zvláštní pozvání?
No recibí mi invitación a la boda.
Nedostala jsem pozvánku na svatbu.
También Ie traigo un mensaje. Una invitación.
Donesl jsem vám také vzkaz, pozvání.
Es difícil rechazar su invitación.
Vaše pozvání se špatně odmítá.
Cuando un hombre desea tanto ver a una dama. y respalda su invitación con veneno, más bien, es un halago.
Když chce muž vidět ženu tak velmi, že podpírá své pozvání s bajonety, to je dost lichotivé.
Me gustaría aceptar su invitación pero. así como Ud. Quiere representar el sentimiento nazi en su mejor forma. yo quiero representar el sentimiento polaco con un mejor vestido.
Ráda bych přijala vaše pozvání, ale právě tak jako vy chcete představit nacistů v nejlepším světle, já bych ráda reprezentovala Polsko ve vhodnějších šatech.
Recibimos una invitación.
Dostali jsme pozvání.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Como señal de su seriedad, los gobiernos europeos deberían pensar dos veces antes de aceptar la invitación de Serbia para asistir a las celebraciones con motivo de la milésima reunión del Consejo Europeo en junio.
Coby signál serióznosti by si evropské vlády měly dobře rozmyslet, zda přijmou srbskou pozvánku k návštěvě slavnostního 1000. setkání Rady Evropy, jež proběhne v červnu.
También es una invitación para las desestabilizadoras entradas de capital especulativo.
Je rovněž pozvánkou pro destabilizační kapitálové přílivy horkých peněz.
Ban rescindió la invitación a Irán a Ginebra II bajo presión de Estados Unidos y la oposición siria.
Pan pozvání Íránu na Ženevu II anuloval pod tlakem USA a syrské opozice.
Esta es la razón por la cual la secretaria de Estado Condoleezza Rice fue precavida en su reacción frente a la aceptación ambigua de los sauditas de su invitación a asistir a la conferencia.
Právě z toho důvodu se ministryně zahraničí Condoleezza Riceová vyjádřila ve své reakci na nejednoznačný souhlas Saúdů s účastí na konferenci tak obezřetně.
Los nuevos códigos penales, civiles y administrativos, que reflejan la realidad actual de Georgia, basada en la democracia y el libre mercado, han reemplazado a las viejas normas leninistas, que eran una invitación abierta para las prácticas corruptas.
Trestní, občanský i správní zákoník, jež společně odrážejí současnou demokratickou a protržně orientovanou realitu Gruzie nahradily staré leninské právní normy, které přímo a otevřeně vyzývaly ke korupčním praktikám.
Segundo, como lo sugiere la encuesta Pew, el debilitamiento actual de la cultura democrática usualmente se manifiesta como una nostalgia por el liderazgo fuerte (una invitación clara a lanzar golpes de Estado).
Za druhé, jak naznačuje průzkum Pewova centra, současné oslabení demokratické kultury má obvykle podobu nostalgie po silném vedení - což je zřejmý podnět k uskutečňování státních převratů.
Fomentar la resistencia violenta desmoralizando a quienes todavía pueden escuchar razones es una invitación al desastre.
A přiživování násilného odporu demoralizací těch, kdo by ještě stále mohli poslouchat hlas rozumu, je recept na katastrofu.
A cambio, Shapiro entregó al ultraortodoxo dirigente del partido Shas de Israel una invitación a la Casa Blanca.
Výměnou za to předal Shapiro pozvání do Bílého domu ultraortodoxnímu vůdci izraelské strany Šas.
Mitchell entregó una invitación similar a Abbas.
Mitchell adresoval podobné pozvání Abbásovi.
La debilidad de Estados Unidos y Europa hoy es una invitación abierta para que Rusia regrese a su antigua política imperial.
Slabostí USA a Evropy je dnes otevřená pozvánka pro Rusko k návratu k imperiální politice.
Boris Yeltsin reiteró la invitación en 1991, y Vladimir Putin hizo lo mismo durante su visita a Roma, poco tiempo después de su toma de posesión como Presidente de Rusia.
V roce 1991 pozvání zopakoval Boris Jelcin a stejně učinil i Vladimir Putin během návštěvy Říma krátce po svém zvolení ruským prezidentem.
El Libro Verde de la Comisión Europea sobre la inmigración parece una invitación a engrosar la economía subterránea.
Zelená kniha Evropské komise o imigraci vyhlíží jako pozvánka do šedé ekonomiky.
En términos realistas, la invitación de Sarkozy probablemente fuera su última oportunidad de ejercer un papel político e internacional trascendente.
Realisticky viděno je Sarkozyho pozvánka pravděpodobně poslední šancí tohoto muže sehrát významnou politickou a mezinárodní roli.
Son una invitación para afirmar quién es cada cual y a qué bando pertenece, en lugar de una competencia entre programas políticos amplios y bien formulados.
Jsou spíše pozváním k vyhlášení toho, kdo jsem a kam patřím, než soupeřením řádně vymezených a komplexních politických programů.

Možná hledáte...