o | N | oz | ov

on čeština

Překlad on spanělsky

Jak se spanělsky řekne on?

on čeština » spanělština

él ello ella

Příklady on spanělsky v příkladech

Jak přeložit on do spanělštiny?

Jednoduché věty

On by to rád slyšel.
Él estaría contento de escuchar eso.
Kéž bych byl tak fešný jako on.
Ojalá fuera tan guapo como él.
Kéž bych byl tak hezký jako on.
Ojalá fuera tan guapo como él.
On mi lhal mnohokrát.
Él me ha mentido muchas veces.
On má strach z toho psa.
A él le da miedo ese perro.
Kéž bych byl tak bohatý jako on.
Ojalá fuera tan rico como él.
On stále ještě pracuje.
Él todavía está trabajando.
On to ještě neví, ale už je mrtvý.
Él todavía no lo sabe, pero ya está muerto.
On není učitel, nýbrž student.
Él no es un maestro sino un alumno.
On to potřebuje.
Él lo necesita.
On ale potřeboval práci.
Pero él necesitaba trabajo.
On mě má rád, ale já jeho ne.
Le gusto, pero él no me gusta.
Ona ho potřebuje víc, než on ji.
Ella le necesita más de lo que él la necesita.
Mary se Tomovi nelíbila a on jí taky ne.
A Tom no le gustaba Mary, y a ella no le gustaba él.

Citáty z filmových titulků

A on umí říkat ty nejsladší věci, jenom ho ženy děsí k smrti.
Puedes decir que él es la cosa más dulce. Tiene un miedo mortal a las mujeres.
Tak jo, on vůbec nezná ten otvírák.
Porque he escuchado esta canción.
On může jen zoufale čekat na smrt.
Sólo espera a que la muerte lo reclame.
On má pouze hloupou sestru, která nezná smrt a mladého synovce!
Sólo tiene una hermana que no sabe lo que es la muerte y un sobrino pequeño.
On je také tvůj bratr.
Él también es tu hermano.
On je tak cool!
Él es tan genial.
On a jeho rodina, mám pocit. Mám pocit, jako bych ho znala už dlouho. Myslím, že je to proto, že jsem už stará.
Cuanto más lo conozco. más apegada me siento a él y a su familia, como si los conociera hace mucho tiempo.
On. omdlel.
Se desmayó y.
A jako on, skončím. Beze stopy zmiznu.
Debería haber vivido como basura. y desaparecer silenciosamente como basura.
On je tak nechutný.
Qué asqueroso.
Tady, to je on.
Ah, aquí está.
On je taky takový.
Igual que él.
Vrhá na stěnu stín, který vypadá úplně jako on na kříži.
Proyecta una sombra en la pared, que es su imagen exacta sobre la cruz.
On je ten, kdo zavraždil vaše rodiče.
La persona que mató a sus padres.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Annan pochopitelně může OSN jen stěží řídit tím, že by všem ostatním vnucoval skvělé strategie, jak činí američtí výkonní ředitelé. Ale to on asi ví sám nejlíp.
Naturalmente, Annan no puede controlar las Naciones Unidas imponiendo grandes estrategias a todo los demás, como los gerentes generales de las empresas americanas, pero tal vez su método sea mejor.
Keynes se těšil na dobu, například v roce 2050, kdy budou všichni (přinejmenším v Anglii) moci vést stejný životní styl jako on sám.
Keynes anticipaba una época, tal vez 2050, cuando todos (al menos en Inglaterra) podrían tener el nivel de vida de un Keynes.
A protože si Keynes představoval, že žádný příčetný člověk by nemohl chtít od života víc nezbytností, běžných věcí a luxusu než on sám, ekonomický problém by se tím vyřešil.
Y, como imaginaba que ninguna persona en su sano juicio podría desear más de lo indispensable, comodidades y lujos de la vida a los que accedía un Keynes, el problema económico estaría resuelto.
Jako Samson v chrámu v Gaze si i on přeje zničit sám sebe v aktu veřejného násilí a vzít s sebou co nejvíce dalších lidí.
Al igual que Sansón en el templo de Gaza, desea destruirse en un acto público de violencia, llevándose consigo la mayor cantidad de gente posible.
On sám věnoval čas tomu, aby zajistil, že si politická koalice podporující Texas Rangers uchová stabilitu ve stylu, na jaký si chtěli zvyknout.
Bush pasaba su tiempo asegurándose de que la coalición política para apoyar a los Texas Rangers permaneciera estable en el estilo al que estaba acostumbrada.
Až do té doby on i Bush sdíleli společný náhled na svět, zdůrazňující význam náboženství, tradiční rodiny (jak ji obě země chápou), společenské kázně a úlohy státu v podpoře těchto institucí.
Hasta entonces, Bush y él compartían una concepción del mundo común, que subrayaba la importancia de la religión, la familia tradicional (tal como ambos países la entendían), la disciplina social y el papel del Estado en el apoyo a esas instituciones.
Při odstoupení uvedl, že svou sexualitu vždy pokládal za osobní záležitost a je zklamán zjištěním, že ji jedny noviny - konkrétně Mail on Sunday - vynesly na veřejnost.
Cuando renunció, dijo que siempre había considerado su sexualidad como un asunto personal y que lamentaba mucho que un diario - The Mail on Suday - la hubiera hecho pública.
Ať už to bylo výhradně jeho zaviněním, či nikoliv, v Camp Davidu byla v srpnu 2000 promarněna opravdová příležitost k dějinnému kompromisu, a on sám to o rok později přiznal.
Sin importar que haya sido o no su culpa, en agosto de 2000 en Campo David se perdió una oportunidad real para alcanzar un acuerdo histórico y él mismo lo reconoció un año después.
Zdá se, jako by ve smrti dal Arafat svému lidu naději docílit toho, čeho on nedokázal ve svém životě dosáhnout - naplnit sen o nezávislém demokratickém palestinském státě.
Parece que con su muerte Arafat le ha dado a su pueblo la oportunidad de alcanzar lo que él no pudo en vida --el sueño de un estado palestino independiente y democrático.
Krauthammer si možná myslí, že si nevidím na špičku nosu, ale já pevně věřím, že už brzy bude on - a ti, kdo mu naslouchají - hledat špičku toho svého.
Krauthammer puede pensar que yo estoy hablando tonterías, pero confío en que muy pronto él -y quienes lo escuchan- tendrán que retirar lo dicho.
Za Panova vedení bylo dosaženo pozoruhodného pokroku, přestože on sám zdůrazňuje, že možný a potřebný je ještě rychlejší pokrok.
Bajo la dirección de Ban, se están logrando avances notables, aunque, como ha subrayado, son posibles y necesarios unos avances más rápidos.
On a jeho manželka dnes pečují o pět osiřelých neteří a synovců.
Él y su esposa se hacen cargo ahora de cinco sobrinas y sobrinos que quedaron huérfanos.
Ale on vytrval a vedl opozici šest let.
Sin embargo, él se quedó y encabezó la oposición durante seis años.
On může někomu blízkému, jako je běloruský diktátor Alexandr Lukašenko, stanovit nižší cenu ropy a někomu jinému cenu vyšší, ale to je v podstatě všechno.
Puede rebajar los precios del petróleo a alguien cercano a él, como el dictador Alexander Lukashenko de Bielorrusia, e imponer un precio de mercado a otros, pero eso es básicamente lo único que puede hacer.