raz | rez | rám | ráj

ráz čeština

Příklady ráz spanělsky v příkladech

Jak přeložit ráz do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Tady jde všechno ráz na ráz.
Las cosas suceden rápidamente aquí.
Tady jde všechno ráz na ráz.
Las cosas suceden rápidamente aquí.
Zabudoval jsem všechny vymoženosti a přitom zachoval tradiční ráz.
He introducido todas las conveniencias modernas sin sacrificar lo tradicional.
Ráz nula.
Impacto cero.
Vaše obrazy mají realistický ráz. ale je v nich patrná i poetická obrazotvornost.
Sus cuadros tienen un tratamiento realista. pero buscan sujetos en los que desarrollar una imaginería poética.
Jedna senzace následuje druhou ráz na ráz, každá z nich stojí sama o sobě za cenu plného vstupného.
Sólo viendo una de ellas les habrá merecido la pena pagar la entrada.
Jedna senzace následuje druhou ráz na ráz, každá z nich stojí sama o sobě za cenu plného vstupného.
Sólo viendo una de ellas les habrá merecido la pena pagar la entrada.
Ráz - dva, ráz - dva -tři!
Adelante. Uno, dos, uno, dos, tres.
Ráz - dva, ráz - dva -tři!
Adelante. Uno, dos, uno, dos, tres.
Ráz, dva.
Uno. dos.
A jestli cos jak čestnost čiší z vás, všechny jsou vaše v jeden ráz.
Y aunque sólo sea medio honrado, te ganarás a jóvenes y viejas.
Ráz, dva, tři, čtyři, nahoru, dolů.
Uno, dos, tres, cuatro, arriba, abajo.
A ráz, dva, tři, čtyři, nahoru, dolů.
Y uno, dos, tres, cuatro, arriba, abajo.
Ráz, dva, tři, čtyři.
Uno, dos, tres, cuatro.
Doporučujeme...Španělsko-český, česko-španělský velký slovníkNejen pro překladateleKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pokud se však škrty rozprostřou do několikaletého období během zotavování ekonomiky, jak navrhuje Romney, bude mít šetření pravděpodobně expanzivní ráz.
Si se realizan gradualmente a lo largo de un periodo de varios años a medida que la economía se vaya recuperando, como propone Romney, el ahorro probablemente sería expansivo.
Obamovo první funkční období se tedy nedá nazvat zahraničně-politickým zklamáním, ale jeho úspěchy - jakkoliv nejsou triviální - mají omezený ráz.
Si bien no se puede calificar de decepcionante el primer mandato de Obama, sus logros, pese a no ser triviales, han sido limitados.
Rovněž nezbytný politický rámec musí mít regionální ráz - a takový rámec naštěstí existuje.
El marco política necesario también debe ser regional y, afortunadamente, ya existe.
Jednoduše řečeno stačil jediný teplotní ráz k zahájení vnitřní dynamiky, která nyní bude samovolně pokračovat bez ohledu na jakoukoliv akci, kterou lidstvo případně podnikne k jejímu zabránění.
En pocas palabras, bastó un empujón térmico para dar inicio a una dinámica interna que seguirá su propio ritmo, independientemente de las acciones que los humanos podamos emprender para impedirla.
Krize měla a stále má globální ráz.
La crisis fue y sigue siendo global.
Na rozdíl od nedávných výtržností ve Velké Británii, které měly mezietnický ráz, střety ve Francii postavily účastníky tváří v tvář policii.
A diferencia de los disturbios recientes ocurridos en el Reino Unido, que eran interétnicos, las confrontaciones en Francia pusieron a sus protagonistas cara a cara con la policía.
A konečně platí, že negativní dopady špatné klimatické politiky nemají jen finanční ráz.
Finalmente, los efectos negativos de políticas climáticas deficientes no son solo financieros.
V některých případech takovou vládu podporují otevřeně národovecké, rasistické strany, případně jí dodávají ještě výraznější autoritářský a antidemokratický ráz.
En algunos casos, partidos nacionalistas claramente racistas apoyan a semejantes gobiernos o aportan un carácter aún más autoritario y antidemocrático.
Mají-li však tyto schůzky být jednou skutečně efektivní, potřebujeme změnit jejich ráz a trochu to rozjet.
Pero para que estas reuniones algún día sean efectivas en realidad, necesitamos un cambio de formato para condimentar las cosas.
Druhá investiční páka má regulační ráz.
La segunda palanca para la inversión es de carácter reglamentario.
Naproti tomu dnešní obavy mají ekonomický ráz.
En cambio, las preocupaciones actuales son económicas.
Zčásti byla tato činnost pečlivá a chvályhodná. Celkově vzato však měl schvalovací proces spíše vrtošivý než vědecký ráz.
Una parte de esa labor fue meticulosa y loable, pero el proceso global de aprobación fue más caprichoso que científico.
Rovněž sociální ochrana má široký a všeobecný ráz.
La protección social también es de naturaleza amplia y general.
Neshody mezi oběma studiemi nemají ekonomický, nýbrž politický ráz.
La discrepancia de esos dos estudios es política, no económica.