car | cap | corp | warp

carp angličtina

kapr

Význam carp význam

Co v angličtině znamená carp?
Definice v jednoduché angličtině

carp

A carp is a type of fish. A goldfish is a small carp.

carp

To complain about a fault; to harp on.

carp

kapr any of various freshwater fish of the family Cyprinidae the lean flesh of a fish that is often farmed; can be baked or braised (= cavil) raise trivial objections
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

Překlad carp překlad

Jak z angličtiny přeložit carp?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako carp?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Časování carp časování

Jak se v angličtině časuje carp?

carp · sloveso

Příklady carp příklady

Jak se v angličtině používá carp?

Jednoduché věty

He can eat all kinds of fish except for carp.
Může jíst všechny druhy ryb, kromě kapra.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Mother took a carp from the pond and went under the house?!
Matka vytáhla bordel z rybníka a dala ho pod dům?
Then I can fish for carp.
Rád bych si šel zarybařit.
A small carp.
Malý kapřík.
Both so sweet-smelling! Whereas you are like a carp. You live a long time but end up covered in moss.
Má její vůni, zatímco vy budete jako kapr, dlouho živa ale porostlá mechem.
It's Boys' Festival, yet I cannot even fly carp streamers for you.
Je to chlapcova oslava, ale já ani pro něj nemohu připravit pentle.
Like a carp.
Jako kapr, jako kapr, jako kapr.
Carp, carp, carp, carp, carp.
Kapr, kapr, kapr, kapr, kapr prrrr.
Carp, carp, carp, carp, carp.
Kapr, kapr, kapr, kapr, kapr prrrr.
Carp, carp, carp, carp, carp.
Kapr, kapr, kapr, kapr, kapr prrrr.
Carp, carp, carp, carp, carp.
Kapr, kapr, kapr, kapr, kapr prrrr.
Carp, carp, carp, carp, carp.
Kapr, kapr, kapr, kapr, kapr prrrr.
We may have once eaten Enchantress as a carp.
Třeba naši čarokrásnou jsme už jednou snědli jako kapra.
Any carp?
A co kapr?
Her blessed mother used to make jellied carp, a foreign recipe, but we do it Czech style.
Její blažená matka je dělala ve sladkém rosolu. Na cizí způsob. My je děláme česky.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Business can moan and the media can carp, but the answer to many of the world's great problems is more - or at least better - government, not less.
Firmy si mohou stěžovat a média mohou fňukat, avšak odpovědí na mnoho velkých problémů světa je silnější - nebo alespoň lepší - vláda, nikoliv vláda slabší.
One type of aquaculture is devoted to the farming of bivalves such as oysters and mussels, or to freshwater fish such as carp and tilapia.
Jeden typ akvakultury spočívá v chovu dvouskořepinových skeblí, jako jsou ústřice nebo musle, případně sladkovodních ryb jako kapr či tilapie.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...