war | wary | wart | wars

warp angličtina

osnova, vlečné lano, svést

Význam warp význam

Co v angličtině znamená warp?

warp

(= falsify) make false by mutilation or addition; as of a message or story (= buckle) bend out of shape, as under pressure or from heat The highway buckled during the heat wave a shape distorted by twisting or folding a moral or mental distortion osnova yarn arranged lengthways on a loom and crossed by the woof (= deflection) a twist or aberration; especially a perverse or abnormal way of judging or acting
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

Překlad warp překlad

Jak z angličtiny přeložit warp?

warp angličtina » čeština

osnova vlečné lano svést perverze bortit úchylnost

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako warp?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Časování warp časování

Jak se v angličtině časuje warp?

warp · sloveso

Příklady warp příklady

Jak se v angličtině používá warp?

Citáty z filmových titulků

But trials never warp our judgment when the welfare of souls is in question.
To ale neohrožuje náš soud, žádá-li si to soud duší.
Coil that warp.
Tak smotej to lano.
Better get back to that warp.
Raději běž zpátky k tomu lanu.
Ahead warp factor 1, Mr. Leslie.
Vpřed warp faktor jedna, pane Leslie.
It's six days away at maximum warp, and I have it well planned.
Je to šest dnů maximální rychlostí, mám to promyšlené.
We'll warp out of orbit in one hour.
Za hodinu vyletíme z oběžné dráhy.
Our time warp, factor 7.
Naše warpová rychlost je faktor 7.
Full ahead, warp factor 1.
Plnou vpřed. Warp faktor 1. Warp faktor 1, kapitáne.
Neutralise warp.
Neutralizovat warp.
Neutralised warp, sir.
Warp neutralizován.
Ahead, warp factor 1.
Vpřed, warp faktor 1.
Emergency warp speed.
Nouzovou warpovou rychlostí.
Emergency warp?
Nouzový warp?
Ahead warp factor 1.
Vpřed, warp faktor 1.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Argentina is stuck in a time warp.
Argentina se lapila do časové smyčky.
A long track record of success can warp executives' analysis, distort their decision-making, and leave them blind to incipient paradigm shifts or rapid changes in a market.
Dlouhá bilance úspěchů může zkreslit analýzu topmanažerů, pokřivit jejich rozhodovací proces a učinit je slepými vůči rodícím se posunům paradigmat nebo rychlým změnám na trhu.
Although the rest of postcommunist Europe confronted such questions a decade ago, the Balkan wars of the 1990's left both perpetrators and victims stuck in a time warp of justice delayed.
Přestože zbytek postkomunistické Evropy stál před těmito otázkami už před deseti lety, balkánské války 90. let uvěznily jak pachatele, tak oběti v časové diskontinuitě zpožděné spravedlnosti.
What the world really needs to do is accelerate productivity - not at a modest pace, but at the economic equivalent of warp speed.
Co však svět skutečně potřebuje, je zrychlit produktivitu, a to nikoliv mírným tempem, ale ekonomickou obdobou rychlosti mezigalaktického vesmírného korábu.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »