per | pie | tier | peer

pier angličtina

molo, přístavní hráz

Význam pier význam

Co v angličtině znamená pier?
Definice v jednoduché angličtině

pier

A pier is a raised place over the water for walking or tying boats to that connects to land.

pier

a platform built out from the shore into the water and supported by piles; provides access to ships and boats a support for two adjacent bridge spans (architecture) a vertical supporting structure (as a portion of wall between two doors or windows)
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Překlad pier překlad

Jak z angličtiny přeložit pier?

pier angličtina » čeština

molo přístavní hráz pilíř

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako pier?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady pier příklady

Jak se v angličtině používá pier?

Citáty z filmových titulků

A tent on the new pier in Odessa is the final resting place for Vakulinchuk.
Stan na Novém molu, poslední přístav Vakulinčukův.
Rumours came from the pier.
Od mola přichází zvěst.
The ship sails from Pier 19.
Loď odplouvá z mola 19.
I hope no more of your homicidal friends are on the pier.
Snad na molu nemáte další vražedné přátele.
Don't stand there gaping like a halibut on a pier.
Nestůj tam jako zírající halibut na molu.
Suppose that you have seen the well-appointed King at Hampton Pier embark his royalty and his brave fleet.
Představte si krále hrdého v přístavu, jak se se svými chrabrými naloďuje.
You left the pier at 10:50.
Molo jste opustil v 1 0.50.
There's a Packard belonging to them washing around in the surf off Lido Pier.
Packard, kterej jim patří, se koupe v příboji pod molem na Lidu.
It was fished out of 12 feet of water off Lido Pier this morning.
Ráno ho vylovili z vody u mola na Lidu.
It was pointed toward the end of the pier and the throttle pulled out.
Někdo ho nechal sjet do moře.
And you want me to believe somebody came along ran that car to the ocean, pushed it off the pier then hid Geiger's body?
A pak někdo přišel, odvez auto k oceánu, shodil ho z mola a ukryl Geigerovo tělo?
We're moored at the hotel pier, you know the spot.
Kotvíme v hotelových docích, však znáte to místo.
Well, tell me this, Mr. Meade. Do you think Backalis could get so drunk. he'd fall down on the pier, hurt himself and topple into the river? I doubt it.
Myslíte si, že by se mohl Backalis tak opít. že spadl z mola, zranil se a utopil v řece?
He was dumped off the Canal Street Pier about 5:00, 5:30.
Shodili ho z mola asi v 5:00, v 5:30.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Until 2006, Berlusconi relied on three supporters: Northern League federalists, the post-fascists led by Gianfranco Fini, and the Catholic Union of the Center (UDC), under Pier Ferdinando Casini's leadership.
Do roku 2006 se Berlusconi opíral o tři spojence: federalisty Ligy severu, postfašisty vedené Gianfrancem Finim a katolickou Unii středu (UDC) pod vedením Piera Ferdinanda Casiniho.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...